18 Problemes per gravetat

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Problemes per gravetat als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Problemes per gravetat, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Problemes per gravetat.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'amfitrió ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler de control objecte per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos amfitrions, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos hosts, el paràmetre Host groups no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equipsal qual pertanyen els equips configurats.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Advertència;
3 - Mitjana;
4 - Alt;
5 - Desastre .

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes (el número del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Cal el paràmetre Nom de l'etiqueta si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operator és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |Mostra|<|0|show_type|0 - (per defecte) Grups d'equips;
1 - Totals.| |Disposició|<|0|layout|0 - (per defecte) Horitzontal;
1 - Vertical.

El paràmetre Disposició no és pas disponible si Mostra és establert a "Grups d'equips" .| |Ensenya les dades operatives|<|0|show_opdata|0 - (per defecte) Cap;
1 - Per separat;
2 - Amb el nom del problema.| |Ensenya els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Amaga grups sense problemes|<|0|hide_empty_groups|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Paràmetre Amaga grups sense problemes no disponible si Mostra és establert a "Totals".| |Visualització del problema|<|0|ext_ack|0 - (per defecte) Tots;
1 - Només no reconegut;
2 - Separat.| |Mostra la línia de temps|<|0|show_timeline|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Problemes per gravetat. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Problemes per gravetat

Configureu el giny Problemes per gravetat que ensenyi el total de problemes per a tots els grups d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problemsbysv",
                "name": "Problems by severity",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_type",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també