3 Equips

Vista general

Els equips s'exporten (/manual/xml_export_import) amb molts objectes i relacions d'objectes.

L'exportació d'equips conté:

 • grups d'equips enllaçats
 • Dades de l'equip
 • enllaços a plantilles
 • connexió amb altres grups d'equips
 • interfícies d'equips
 • elements enllaçats directament
 • triggers connectats directament
 • gràfics directament enllaçats
 • regles de descoberta directament relacionades amb tots els prototips
 • escenaris web enllaçats directament
 • macros d'equips
 • informació de l'inventari d'equips
 • mapes de valors

Exportació

Per exportar equips, feu el següent:

 • Aneu a: ConfiguracióEquips
 • Marqueu les caselles dels equips que voleu exportar
 • Cliqueu a Exportar sota la llista

Segons el format triat, els equips s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_hosts.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte)
 • zabbix_export_hosts.xml - en format XML
 • zabbix_export_hosts.json - en format JSON

Importació

Per importar equips, feu el següent:

 • Aneu a: ConfiguracióEquips
 • Feu clic a Importar a la dreta
 • Trieu el fitxer a importar
 • Comproveu les opcions requerides a les regles d'importació
 • Feu clic a Importar

A la interfície veureu un missatge d'èxit o error d'importació.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crear nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no els afegirà.
Esborrar absents La importació esborrarà els elements existents que no són presents al fitxer d'importació. En cas contrari, no els esborrarà pas.
Si es marca Esborra el que manca per a l'enllaç de plantilles, es desenllaçarà l'enllaç de plantilles existent que no sigui present al fitxer d'importació. Des de Zabbix 6.0.13, les entitats (elements, triggers, gràfics, etc.) heretades de les plantilles no enllaçades no s'esborraran pas (tret que l'opció Esborra el que manca també sigui triada per a cada entitat).

Format d'exportació

Format d'exportació YAML :

zabbix_export:
     version: '6.0'
     date: '2021-09-28T12:20:07Z'
     groups:
      -
       uuid: f2481361f99448eea617b7b1d4765566
       name: 'Discovered hosts'
      -
       uuid: 6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08
       name: 'Zabbix servers'
     hosts:
      -
       host: 'Zabbix server 1'
       name: 'Main Zabbix server'
       templates:
        -
         name: 'Linux by Zabbix agent'
        -
         name: 'Zabbix server health'
       groups:
        -
         name: 'Discovered hosts'
        -
         name: 'Zabbix servers'
       interfaces:
        -
         ip: 192.168.1.1
         interface_ref: if1
       items:
        -
         name: 'Zabbix trap'
         type: TRAP
         key: trap
         delay: '0'
         history: 1w
         preprocessing:
          -
           type: MULTIPLIER
           parameters:
            - '8'
         tags:
          -
           tag: Application
           value: 'Zabbix server'
         triggers:
          -
           expression: 'last(/Zabbix server 1/trap)=0'
           name: 'Last value is zero'
           priority: WARNING
           tags:
            -
             tag: Process
             value: 'Internal test'
       tags:
        -
         tag: Process
         value: Zabbix
       macros:
        -
         macro: '{$HOST.MACRO}'
         value: '123'
        -
         macro: '{$PASSWORD1}'
         type: SECRET_TEXT
       inventory:
        type: 'Zabbix server'
        name: yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC
        os: 'Linux yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC 4.4.0-165-generic #193-Ubuntu SMP Tue Sep 17 17:42:52 UTC 2019 x86_64'
       inventory_mode: AUTOMATIC
     graphs:
      -
       name: 'CPU utilization server'
       show_work_period: 'NO'
       show_triggers: 'NO'
       graph_items:
        -
         drawtype: FILLED_REGION
         color: FF5555
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,steal]'
        -
         sortorder: '1'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: 55FF55
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,softirq]'
        -
         sortorder: '2'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009999'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,interrupt]'
        -
         sortorder: '3'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990099'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,nice]'
        -
         sortorder: '4'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '999900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,iowait]'
        -
         sortorder: '5'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990000'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,system]'
        -
         sortorder: '6'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '000099'
         calc_fnc: MIN
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,user]'
        -
         sortorder: '7'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,idle]'

Etiquetes d'elements

Els valors de les etiquetes d'elements es detallen a la taula d'aquí sota.

Etiquetes d'equips

|Element|Propietat de l'element|Obligatori|Tipus|Interval1|Descripció| |-------|-----------------|---------|-----|---------- ----------------|------------| |groups|<|x|<|<|Element arrel per a grups d'equips.| |<|name|x|cadena|<|Nom del grup d'equips.| |hosts|<|-|<|<|Element arrel per a equips.| |<|host|x|string|<|Nom d'equip distingit. |<|name|-|cadena|<|Nom visible d'equip.| |<|description|-|text|<|Descripció de l'equip.| |<|status|-|cadena|0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT|Estat de l'equip.| |<|ipmi_authtype|-|cadena|-1 - PER DEFECTE (predeterminat)
0 - CAP
1 - MD2
2 - MD5
4 - DRET
5 - OEM
6 - RMCP_PLUS|Tipus d'autenticació de sessió IPMI.| |<|ipmi_privilege|-|string|1 - RECORDATORI
2 - USUARI (per defecte)
3 - OPERADOR
4 - ADMINISTRADOR
5 - OEM|Nivell de privilegi de la sessió IPMI .| |<|ipmi_username|-|string|<|Nom d'usuari per a comprovacions IPMI.| |<|ipmi_password|-|string|<|Mot de pas per a comprovacions IPMI.| |proxy|<|-|<|<|Proxy.| |<|name|x|string|<|Nom del proxy (si n'hi ha) que monitora l'equip.| |templates|<|-|<|<|Element arrel per a plantilles enllaçades.| |<|name|x|cadena|<|Nom de la plantilla.| |interfaces|<|-|<|<|Element arrel per a les interfícies d'equip. |<|per defecte|-|cadena|0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)|Si aquesta és la interfície principal de l'equip.
Només pot haver-hi una única interfície principal d'un tipus en un equip.| |<|type|-|cadena|1 - ZABBIX (per defecte)
2 - SNMP
3 - IPMI
4 - JMX|tipus d'interfície.| |<|useip|-|string|0 - NO
1 - sí (per defecte)|Empreu la IP com a interfície per connectar-vos a l'equip (en cas contrari s'emprarà DNS).| |<|ip|-|string|<|adreça IP, pot ser IPv4 o IPv6.

Requerit si us connecteu mitjançant una adreça IP.| |<|dns|-|string|<|Nom DNS.

Requerit si es connecta mitjançant DNS.| |<|port|-|cadena|<|Nombre de port. Admet macros d'usuari.| |<|interfície_ref|x|cadena|Format: if<N>|Nom de referència de la interfície a emprar als elements.| |details|<|-|<|<|Element arrel per als detalls de la interfície.| |<|version|-|string|1 - SNMPV1
2 - SNMP_V2C (per defecte)
3 - SNMP_V3|Emprar aquesta versió de SNMP.| |<|community|-|cadena|<|Comunitat SNMP.

Requerit pels elements SNMPv1 i SNMPv2.| |<|contextname|-|cadena|<|Nom de context SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|securityname|-|string|<|Nom de seguretat SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|securitylevel|-|string|0 - NOAUTHNOPRIV (per defecte)
1 - AUTHNOPRIV
2 - AUTHPRIV|Nivell de seguretat SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3. | |<|authprotocol|-|string|0 - MD5 (per defecte)
1 - SHA1
2 - SHA224
3 - SHA256
4 - SHA384
5 - SHA512|Protocol d'autenticació SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|authpassphrase|-|cadena|<|Frase de pas d'autenticació SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|privprotocol|-|string|0 - DES (predeterminat)
1 - AES128
2 - AES192
3 - AES256
4 - AES192C
5 - AES256C|SNMPv3 protocol de privadesa.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|privpassphrase|-|cadena|<|Frase de pas de privadesa SNMPv3.

Només s'empra per a elements SNMPv3.| |<|bulk|-|string|0 - NO
1 - SÍ (per defecte)|Empreu consultes massives per a SNMP.| |items|<|-|<|<|Element arrel dels elements.| |<|Per als valors de l'etiqueta d'element, veieu etiquetes d'element d'equip.|<|<|<|<| |tags|<|-|<|<|Element arrel per a les etiquetes d'equip.| |<|tag|x|cadena|<|Nom de l'etiqueta.| |<|value|-|cadena|<|Valor de l'etiqueta.| |macros|<|-|<|<|Element arrel per a macros.| |<|macro|x|<|<|Nom de la macro d'usuari.| |<|type|-|cadena|0 - TEXT (per defecte)
1 - SECRET_TEXT
2 - VAULT|Tipus de macro.| |<|value|-|cadena|<|Valor de la macro d'usuari.| |<|description|-|cadena|<|Descripció de la macro de l'usuari.| |inventory|<|-|<|<|Element arrel per a l'inventari de l'amfitrió.| |<|<inventory_property>|-|<|<|Propietat d'inventari individual.

Totes les propietats d'inventari disponibles es mostren sota les etiquetes respectives, p. <tipus>, <nom>, <SO> (veieu l'exemple anterior).| |mode_inventory|<|-|cadena|-1 - DESACTIVAT
0 - MANUAL (per defecte)
1 - AUTOMÀTIC|Mode d'inventari.| |valuemaps|<|-|<|<|Element arrel per a l'assignació de valors de l'equip.| |<|name|x|cadena|<|El nom del valor coincideix.| |<|mapping|-|<|<|Element arrel per al mapeig.| |<|valor|x|cadena|<|Concorda amb el valor.| |<|newvalue|x|string|<|Nou valor de coincidència.|

Etiquetes d'element d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang1 Descripció
items - Element arrel dels elements.
name x cadena Nom de l'element.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (per defecte)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERN
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERN
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - CALCULAT
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Tipus d'element.
snmp_oid - cadena ID d'objecte SNMP.

Requerit pels elements SNMP.
key x cadena Clau d'element.
delay - cadena Per defecte: 1m Interval d'actualització de l'element.

Tingueu en compte que el retard sempre serà '0' per als elements trapper.

Accepta segons o unitat de temps amb sufix (30s, 1m, 2h, 1d).
Opcionalment, un o més intervals personalitzats es poden especificar com a intervals flexibles o com a programació.
Diversos intervals es separen per un punt i coma.
Es poden emprar macros d'usuari. Una sola macro hauria d'omplir tot el camp. No s'admeten múltiples macros en un camp o macros barrejades amb text.
Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/ {$FLEX_PERIOD}).
history - string Per defecte: 90d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'historial. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
trends - string Per defecte: 365d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendència. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'element.
value_type - cadena 0 - FLOAT
1 - CHAR
2 - REGISTR
3 - SIN signa (per defecte)
4 - TEXT
Tipus de valor rebut.
allowed_hosts - cadena Llista d'adreces IP (separades per comes) dels equips amb permís per enviar dades de l'element.

Emprat pels elements de trapper i d'agent HTTP.
units - cadena Unitats de valors retornats (bps, B, etc).
params - text Paràmetres addicionals segons el tipus d'element:
- script executat per a elements Script, SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a elements del monitor de base de dades;
- fórmula per als elements calculats.
ipmi_sensor - cadena Sensor IPMI.

Ús només per elements IPMI.
authtype - string Tipus d'autenticació per als elements de l'agent SSH:
0 - MOT DE PAS (per defecte)
1 - PUBLIC_KEY

Tipus d'autenticació per als elements de l'agent HTTP:
0 - CAP (per defecte)
1 - BÀSICA
2 - NTLM
Tipus d'autenticació.

Només l'empren els elements de l'agent SSH i HTTP.
username - cadena Nom d'usuari per a l'autenticació.
Emprat per elements d'agent de simple comprovació, SSH, Telnet, Database Monitor, JMX i HTTP.

Requerit per elements SSH i Telnet.
Quan l'empra l'agent JMX, el mot de pas també s'ha d'especificar amb el nom d'usuari o les dues propietats s'han de deixar en blanc.
password - cadena Mot de pas per a l'autenticació.
S'empra per comprovació simple, SSH, Telnet, monitor de base de dades, elements de l'agent JMX i HTTP.

Quan l'empra l'agent JMX, el nom d'usuari també s'ha d'especificar amb el mot de pas o ambdues propietats s'han de deixar en blanc.
publickey - cadena Nom del fitxer de clau pública.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
privatekey - cadena Nom del fitxer de clau privada.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
description - text Descripció de l'element.
inventory_link - string 0 - CAP

El nom del camp d'inventari de l'equip en majúscula. Per exemple:
4 - ALIAS
6 - OS_FULL
14 - HARDWARE
etc.
Camp d'inventari de l'equip ocupat per element.

Informe: aneu a la pàgina de l'inventari d'equip per obtindre una llista de camps d'inventari d'equip admesos i els seus ID.
logtimefmt - cadena Format d'hora a les entrades de registre.
Ús només pels elements de registre.
interface_ref - cadena Format: if<N> Referència a la interfície de l'equip.
jmx_endpoint - cadena Punt final JMX.

Només l'empren els elements de l'agent JMX.
url - cadena Cadena d'URL.

Només cal per als elements de l'agent HTTP.
allow_traps - string 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Permet que el valor s'ompli com en un element de trapper.

Emprat només amb elements de l'agent HTTP.
follow_redirects - string 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Seguiu les redireccions de resposta HTTP quan s'afegeixin dades.

Només s'empren els elements de l'agent HTTP.
headers - L'element arrel per a les capçaleres de peticions HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.
Només l'empren els elements de capçalera d'Agent HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x cadena Valor de la capçalera.
http_proxy - cadena Cadena de connexió del proxy HTTP(S).

Només s'empren els elements de l'agent HTTP.
output_format - string 0 - RAW (predeterminat)
1 - JSON
Com processar la resposta.

Ús només pels elements de l'agent HTTP.
post_type - string 0 - RAW (predeterminat)
2 - JSON
3 - XML
Tipus de cos de dades de publicació.

Només s'empren els elements de l'agent HTTP.
posts - cadena Dades del cos de la petició HTTP(S).

Només s'empren els elements de l'agent HTTP.
query_fields - Element arrel per als paràmetres de consulta.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
name x cadena Nom del paràmetre.
value - cadena Valor del paràmetre.
request_method - string 0 - GET (per defecte)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Mètode de petició.

Ús només per elements d'agent HTTP.
retrieve_mode - string 0 - COS (per defecte)
1 - CAPÇALERA
2 - AMBDÓS
Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

Ús només per elements de l'agent HTTP.
ssl_cert_file - cadena Camí al fitxer de clau SSL pública.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_file - cadena Camí al fitxer de clau SSL privada.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_password - cadena Mot de pas per al fitxer de clau SSL.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
status_codes - cadena Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes. Admet macros d'usuari.
Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
timeout - cadena Temps d'espera de la petició de consulta de dades d'element. Admet macros d'usuari.

Emprat per l'agent HTTP i els elements d'script.
verify_host - string 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Vàlid si el nom d'equip a l'URL es troba al camp Nom comú o Nom alternatiu de l'assumpte del certificat d'equip.

Ús només pels elements de l'agent HTTP.
verify_peer - string 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Vàlid si el certificat de l'equip és autèntic.

Només l'empra l'agent HTTP dels iguals.
parameters - Element arrel per als paràmetres definits per l'usuari.

Només l'empren els elements de l'script.
name x cadena Nom del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
value - cadena Valor del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
value map - Coincidència de valors.
name x cadena Nom del mapa de valors que s'emprarà per a l'element.
preprocessing - Element arrel per al preprocessament del valor de l'element.
step - Passa de preprocessament del valor d'element individual.
type x string 1 - MULTIPLICADOR
2 - RTRIM
3 - LTRIM
4 - TRIM
5 - REGEX
6 - BOOL_TO_DECIMAL
7 - OCTAL_TO_DECIMAL
8 - HEX_TO_DECIMAL
9 - SIMPLE_CHANGE (calculat com a (valor rebut-valor anterior))
10 - CHANGE_PER_SECOND (calculat com a (valor valor rebut-anterior)/(hora actual-hora de darrera comprovació))
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
13 - IN_RANGE
14 - MATCHES_REGEX
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
18 - CHECK_REGEX_ERROR
19 - DISCARD_UNCHANGED
20 - DESCART_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATTERN
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
26 - CHECK_NOT_SUPPORTED
27 - XML_TO_JSON
Tipus de passa de preprocessament del valor de l'element.
parameters - Element arrel per als paràmetres de la passa de preprocessament del valor de l'element.
parameter x cadena Paràmetre individual de la passa de preprocessament del valor de l'element.
error_handler - string 0 - ORIGINAL_ERROR (per defecte)
1 - DESCART_VALUE
2 - CUSTOM_VALUE
3 - CUSTOM_ERROR
Tipus d'acció a emprendre si la passa de preprocessament falla.
error_handler_params - cadena Paràmetres del gestor d'errors emprats amb 'error_handler'.
master_item - Element individual de l'element principal.

Requerit pels elements dependents.
key x cadena Valor clau de l'element principal de l'element dependent.

Es permet la recursió fins a 3 elements dependents i un nombre màxim d'elements dependents igual a 29.999.
triggers - Element arrel per a triggers simples.
Per als valors de l'etiqueta de trigger, veieu etiquetes de trigger d'equips.
tags - Element arrel per a les etiquetes d'elements.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Etiquetes de regla de descoberta de baix nivell
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang1 Descripció
discovery_rules - Element arrel per a regles de descoberta de baix nivell.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu els valors de l'etiqueta d'element per a un element estàndard. A continuació només es descriuen les etiquetes específiques de les regles de descoberta de baix nivell.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (per defecte)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERN
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERN
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Tipus d'element.
lifetime - string Per defecte: 30d Període després del qual s'esborraran els elements que no es trobn. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
filter Filtre individual.
evaltype - string 0 - I_O (per defecte)
1 - I
2 - O
3 - FORMULA
Lògica que s'empra per comprovar les condicions de filtre de les regles de descoberta de baix nivell.
formula - cadena Fórmula de càlcul personalitzada per a condicions de filtre.
conditions - Element arrel per a condicions de filtre.
macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
value - cadena Valor del filtre: expressió regular o expressió regular global.
operator - string 8 - MATCHES_REGEX (per defecte)
9 - NOT_MATCHES_REGEX
Operador de condició.
formulaid x caràcter ID únic arbitrari emprat per fer referència a una condició de l'expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'ID l'ha de configurar l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es tornarà a generar quan ho demani més endavant.
lld_macro_paths - Element arrel per a camins de macro LLD.
lld_macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
path x cadena Selector de valors que s'assignarà a la macro corresponent.
preprocessing - Preprocessament del valor de la regla LLD.
step - Passa de preprocessament del valor de la regla LLD individual.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu Valors de l'etiqueta d'element per al preprocessament del valor de l'element equip. Tot seguit es descriuen les etiquetes específiques per al preprocessament de valors de descoberta de baix nivell.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
27 - XML_TO_JSON
Tipus de passa de preprocessament del valor de l'element.
trigger_prototypes - Element arrel per a prototips de triggers.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip de trigger, consulteu les etiquetes habituals trigger d'equip.
graph_prototypes - Element arrel per a prototips de gràfics.
Per als valors de l'etiqueta d'elements de gràfic prototip, veieu les etiquetes de gràfics d'equip.
host_prototypes - Element arrel per a prototips d'equips.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'amfitrió, vegeu les etiquetes habituals host.
item_prototypes - Element arrel per a prototips d'elements.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'element, consulteu les etiquetes element d'equip.
master_item - Prototip d'element individual Element mestre/Dades de prototip d'element.
key x cadena Valor clau de l'element principal del prototip d'element dependent/prototip d'element.

Requerit per a un element dependent.
Etiquetes de trigger d'equip

|Element|Propietat de l'element|Obligatori|Tipus|Range1|Descripció| |-------|-----------------|---------|-----|---------- ----------------|------------| |triggers|<|-|<|<|Element arrel dels triggers.| |<|expression|x|cadena|<|Expressió de trigger.| |<|recovery_mode|-|string|0 - EXPRESSIÓ (per defecte)
1 - RECOVERY_EXPRESSION
2 - NONE|Base per generar esdeveniments OK| |<|recovery_expression|-|string|<|Activar l'expressió de recuperació.| |<|correlation_mode|-|string|0 - DESACTIVAT (predeterminat)
1 - TAG_VALUE|Mode de correlació (sense correlació d'esdeveniments o correlació d'esdeveniments per etiqueta). | |<|correlation_tag|-|string|<|El nom de l'etiqueta que s'emprarà per a la correlació d'esdeveniments.| |<|nom|x|cadena|<|Nom del trigger.| | |event_name|-|cadena| |Nom de l'esdeveniment.| | |opdata|-|cadena| |Informació operacional.| |<|url|-|string|<|URL associat amb el trigger.| |<|estat|-|cadena|0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT|Estat del trigger.| |<|prioritat|-|string|0 - NO_CLASSIFICAT (predeterminat)
1 - INFO
2 - ADVERTIMENT
3 - MITJANA
4 - ALTA
5 - DESASTRE |Gravetat del trigger.| |<|descripció|-|text|<|Descripció del trigger.| |<|tipus|-|cadena|0 - SINGLE (per defecte)
1 - MULTIPLE|Tipus de generació d'esdeveniments (un sol esdeveniment problema o diversos esdeveniments problema).| |<|manual_close|-|string|0 - NO (per defecte)
1 - SÍ|Tancament manual dels esdeveniments del problema.| |dependències|<|-|<|<|Element arrel per a dependències.| |<|nom|x|cadena|<|Nom de la dependència del trigger.| |<|expressió|x|cadena|<|Expressió de dependència del trigger.| |<|recovery_expression|-|string|<|Activar l'expressió de recuperació de dependència.| |etiquetes|<|-|<|<|Element arrel per a les etiquetes d'esdeveniments.| |<|etiqueta|x|cadena|<|Nom de l'etiqueta.| |<|valor|-|cadena|<|Valor de l'etiqueta.|

Etiquetes de gràfic d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang1 Descripció
gràfics - Element arrel per a gràfics.
name x cadena Nom del gràfic.
width - integer 20-65535 (per defecte: 900) Amplada del gràfic, en píxels. S'empra per a la previsualització i per a gràfics circulars/explotats.
height - integer 20-65535 (per defecte: 200) Alçada del gràfic, en píxels. S'empra per a la previsualització i per a gràfics circulars/explotats.
yaxismin - double Per defecte: 0 Valor mínim de l'eix Y.

S'empra si 'ymin_type_1' està FIXAT.
yaxismax - double Per defecte: 0 Valor màxim de l'eix Y.

S'empra si 'ymax_1' està FIXAT.
show_work_period - cadena 0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)
Destaca les hores no treballades.

S'empren per gràfics normals i apilats.
show_triggers - cadena 0 - NO
1 - YES (per defecte)
Mostra els valors de trigger únics com a línia.

S'empren per gràfics normals i apilats .
type - cadena 0 - NORMAL (predeterminat)
1 - APILAT
2 - PASTÍS
3 - EXPLOTAT
Tipus de gràfic.
show_legend - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Mostra la llegenda del gràfic.
show_3d - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Activa l'estil 3D.

S'empren per gràfics de sectors i gràfics de sectors explotats.
percent_left - double Per defecte: 0 Mostra la línia percentil per a l'eix esquerre.

Només s'empra per a gràfics normals.
percent_right - double Per defecte: 0 Mostra la línia percentil per a l'eix dret.

Només s'empra per a gràfics normals.
ymin_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ARTICLE
Valor mínim de l'eix Y.

Emprat amb gràfics normals i apilats.
ymax_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ELEMENT
Valor màxim de l'eix Y.

Emprat per gràfics normals i apilats.
ymin_item_1 - Detalls de cada element.

Obligatori si 'ymin_type_1' és ELEMENT.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
ymax_item_1 - Detalls de cada element.

Obligatori si 'ymax_type_1' és ELEMENT.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
gràfic_elements x Element arrel per als elements del gràfic.
sortorder - enter Ordre de dibuix. Primer es dibuixa el valor més petit. Es pot emprar per dibuixar línies o regions darrere (o davant) d'una altra.
drawtype - cadena 0 - SINGLE_LINE (per defecte)
1 - FILLED_REGION
2 - BOLD_LINE
3 - DOTTED_LINE
4 - DASHED_LINE
5 - GRADIENT_LINE
Estil de dibuix d'elements gràfics.

Només s'empren els gràfics normals.
color - cadena Color de l'element (6 símbols, hexadecimal).
yaxisside - cadena 0 - ESQUERRE (per defecte)
1 - DRET
Lateral del gràfic on es dibuixarà l'escala Y de l'element del gràfic.

S'empra a gràfics normals i apilats.
calc_fnc - cadena 1 - MIN
2 - AVG (predeterminat)
4 - MAX
7 - ALL (mínim, mitjà i màxim; emprat només per gràfics simples)
9 - LAST (emprat només per gràfics de pastís i gràfics de pastís explotats)
Dades per dibuixar si hi ha diversos valors per a un element.
type - cadena 0 - SINGLE (per defecte)
2 - GRAPH_SUM (el valor de l'element representa el sector sencer; només s'empren els gràfics de pastís i de pastís explotats)
Tipus d'element de gràfic.
element x Element individual.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
Etiquetes d'escenari web d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang1 Descripció
httptests - Element arrel per a escenaris web.
name x cadena Nom de l'escenari web.
delay - cadena Per defecte: 1m Freqüència d'execució de l'escenari web. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
attempts - enter 1-10 (per defecte: 1) Nombre d'intents d'execució de passes d'escenari web.
agent - cadena Per defecte: Zabbix Agent client. Zabbix simularà ser el navegador seleccionat. Això és útil quan un lloc web retorna contingut diferent amb diferents navegadors.
http_proxy - cadena Especifiqueu un proxy HTTP per emprar, en format:http://[nom d'usuari[:mot de pas]@]proxy.exemple.com[:port]
variables - Element arrel per a variables a nivell d'escenari (macros) que es poden emprar a passes d'escenari.
name x text Nom de la variable.
value x text Valor variable.
headers - L'element arrel de les capçaleres HTTP que s'enviarà en executar una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x text Nom de la capçalera.
value x text Valor de la capçalera.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'escenari web.
authentication - cadena 0 - CAP (per defecte)
1 - BÀSICA
2 - NTLM
Mètode d'autenticació.
http_user - cadena Nom d'usuari emprat per a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
http_password - cadena Mot de pas emprat a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
verify_peer - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Verificar el certificat SSL del servidor web.
verify_host - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - YES
Verifiqueu que el camp Common Name o Subject Alternate Name del certificat del servidor web.
ssl_cert_file - cadena Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client (ha de ser en format PEM).
ssl_key_file - cadena Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client (ha de ser en format PEM).
ssl_key_password - cadena Mot de pas del fitxer de clau privada SSL.
steps x Element arrel per a les passes de l'escenari web.
name x cadena Nom de la passa de l'escenari web.
url x cadena URL de seguiment.
query_fields - Element arrel per als camps de consulta: una matriu de camps HTTP que s'afegiran a l'URL quan s'executa una consulta.
name x cadena Nom del camp de consulta.
value - cadena Valor del camp de consulta.
posts - Variables HTTP POST com a cadena (dades de publicació en brut) o com a matriu de camps HTTP (dades de camp de formulari).
name x cadena Nom del camp del missatge.
value x cadena Valor del camp Post.
variables - Element arrel de les variables de nivell de passa (macros) que s'haurien d'aplicar després d'aquesta passa.

Si el valor de la variable té un prefix "regex:", aleshores el seu valor s'agafa de les dades retornades per aquesta passa segons el patró d'expressió regular seguint el prefix 'regex:'
name x cadena Nom de la variable.
value x cadena Valor variable.
headers - L'element arrel de les capçaleres HTTP que s'enviarà en executar una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x cadena Valor de la capçalera.
follow_redirects - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Seguiu les redireccions HTTP.
retrieve_mode - cadena 0 - COS (per defecte)
1 - CAPÇALERES
2 - AMBDÚES
Mode de recuperació de la resposta HTTP.
timeout - cadena Per defecte: 15s Temps d'execució de la passa. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
required - cadena Text que ha de ser present a la resposta. S'ignora si és buit.
status_codes - cadena Una llista delimitada per comes de codis d'estat HTTP acceptats. S'ignora si és buit. Per exemple: 200-201,210-299
tags - Element arrel per a les etiquetes de la història web.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Notes de peu de pàgina

1 Per als valors de tipus de cadena de caràcters, només s'exportarà la cadena (per exemple, "ZABBIX_ACTIVE") sense la numeració emprada en aquesta taula. S'empren nombres per als valors d'interval (corresponents als valors de l'API) en aquesta matriu només a petició.