3 Vista general de les dades

Aquest giny és obsolet i s'eliminarà a la propera versió principal. Penseu en emprar el giny Equips principals.

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny de visualització de dades als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Visualització de dades, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Visió general de dades.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips , creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Cal el paràmetre Nom de l'etiqueta si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operador és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |Veure els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Ubicació de l'equip|<|0|style|0 - (per defecte) Esquerra;
1 - A dalt.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Vista general de dades. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Visió general de dades

Configura un giny Visió general de dades que ensenya dades de l'equip "10084" i només per als elements per als quals l'etiqueta amb el nom "component" conté el valor "cpu". A més, ensenya les dades amb els equips situats a la part superior.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "dashboard.create",
    "params": {
    "name": "My dashboard",
    "display_period": 30,
    "auto_start": 1,
    "pages": [
    {
    "widgets": [
    {
    "type": "dataover",
    "name": "Data overview",
    "x": 0,
    "y": 0,
    "width": 12,
    "height": 5,
    "view_mode": 0,
    "fields": [
    {
    "type": 3,
    "name": "hostids",
    "value": 10084
    },
    {
    "type": 1,
    "name": "tags.tag.0",
    "value": "component"
    },
    {
    "type": 0,
    "name": "tags.operator.0",
    "value": 0
    },
    {
    "type": 1,
    "name": "tags.value.0",
    "value": "cpu"
    },
    {
    "type": 0,
    "name": "style",
    "value": 1
    }
    ]
    }
    ]
    }
    ],
    "userGroups": [
    {
    "usrgrpid": 7,
    "permission": 2
    }
    ],
    "users": [
    {
    "userid": 1,
    "permission": 3
    }
    ]
    },
    "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
    "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també