> Objecte Grup d'equips

Els següents objectes són relacionats amb l'API hostgroup.

Grup d'equips

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
groupid string (nomes lectura) ID del grup d'equips.
name
(obligatori)
string Nom del grup d'equips.
flags integer (nomes lectura) Origen del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - un grup d'equips en brut;
4 - un grup d'equips descobert.
internal integer (nomes lectura) Indica si el grup s'empra internament per al sistema. Un grup intern no pot pas esborrar-se.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no intern;
1 - intern.
uuid string Identificador universal únic, emprat per enllaçar els grups d'equips importats als ja existents. Generat automàticament si no es proporciona.

Veieu que per alguns mètodes (com ara actualitzar i esborrar), la combinació de paràmetres obligatoris o opcionals és diferent.