8 Verificacions internes

Vista general

Els controls interns permeten monitorar els processos interns de Zabbix. En altres paraules, podeu monitorar allò que passa amb el servidor o proxy Zabbix.

Els controls interns es calculen:

 • al servidor Zabbix - si l'equip es monitora amb ell
 • al proxy Zabbix - si l'equip es monitora amb ell

els controls interns es tracten per el servidor o el proxy, independentment de l'estat de manteniment de l'equip.

Per emprar aquest element, escolliu el tipus d'element Zabbix Intern.

Les verificacions internes es tracten per els pollers Zabbix.

Rendiment

Emprar alguns elements interns pot afectar negativament al rendiment. Aquests elements són:

 • zabbix[host,,items]
 • zabbix[host,,items_unsupported]
 • zabbix[hosts]
 • zabbix[items]
 • zabbix[items_unsupported]
 • zabbix[queue]
 • zabbix[requiredperformance]
 • zabbix[stats,,,queue]
 • zabbix[triggers]

Les interfícies de les seccions Informació del sistema i Cua també es veuen afectades.

Validacions admeses

 • Els paràmetres sense claudàtors angulars són constants, per exemple, "equip" i "disponible" a "zabbix[host,<tipus>,disponible]". Empreu-los a la clau d'element tal com són.
 • Els valors dels elements i els paràmetres d'element que "no són compatibles amb el proxy" només es poden recollir si el servidor monitora l'equip. I viceversa, els valors "no compatibles amb el servidor" només es poden recollir si l'equip és monitorat per el proxy.
Clau
Descripció Valor de retorn Comentaris
zabbix[boottime]
Hora d'inici del procés del servidor Zabbix o del proxy Zabbix en segons. Enter.
zabbix[cluster,discovery,nodes]
Nodes de descoberta del clúster d'alta disponibilitat. JSON. Aquest element es pot emprar en descoberta de baix nivell.
zabbix[history]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula HISTÒRIC. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
( no és compatible amb el proxy)
zabbix[history_log]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula HISTORY_LOG. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
* (no compatible amb el proxy)*
zabbix[history_str]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula HISTORY_STR. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
* (no compatible amb el proxy)*
zabbix[history_text]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula HISTORY_TEXT. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
(no compatible amb el proxy)
zabbix[history_uint]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula HISTORY_UINT. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
Aquest element s'admet des de Zabbix 1.8.3.
(no és compatible amb el proxy)
zabbix[host,,items]
Nombre d'elements activats (admesos i no admesos) a l'equip. Enter. Aquest element s'admet des de Zabbix 3.0.0.
zabbix[hosts,,items_unsupported]
Nombre d'elements activats no admesos a l'equip. Enter. Aquest element s'admet des de Zabbix 3.0.0.*
zabbix[host,,maintenance]
L'estat de manteniment actual d'un equip. 0 - equip en estat normal,
1 - equip en manteniment amb recollida de dades,
2 - equip en manteniment sense recollida de dades.
Aquest element sempre es processa pel servidor Zabbix independentment de la ubicació de l'equip (al servidor o al proxy). El proxy no rebrà aquest element amb les dades de configuració.
El segon paràmetre ha d'ésser buit i és reservat per a un ús futur.
zabbix[host,discovery,interfaces]
Detalls de totes les interfícies d'equip configurades a la interfície Zabbix. Objecte JSON. Aquest element es pot emprar a descoberta de baix nivell.< br>Aquest element s'admet des de Zabbix 3.4.0.
(no és compatible amb el proxy)
zabbix[host,<type>,available]
Disponibilitat de la interfície principal d'un tipus concret de comprovacions a l'equip. 0 - no disponible, 1 - disponible, 2 - desconegut. Els tipus vàlids són:< br>agent, * snmp, ipmi, jmx*

El valor de l'element es calcula en funció de la configuració de inaccessibilitat/indisponibilitat de l'equip.
< br> Aquest element s'admet des de Zabbix 2.0.0.
zabbix[hosts]
Nombre d'equips monitorats. Enter.
zabbix[elements]
Nombre d'elements habilitats (admesos i no admesos). Enter.
zabbix[elements_unsupported]
Nombre d'elements no compatibles. Enter.
zabbix[java,,<param>]
Informació de la passarel·la Java de Zabbix. Si <param> és ping, es retorna "1". Es pot emprar per comprovar la disponibilitat de la passarel·la de Java mitjançant la funció d'activació nodata().

Si <param> és versió, es retorna la versió de la passarel·la de Java. Exemple: "2.0.0".
Els valors vàlids per a param són:
ping, version

El segon paràmetre ha d'ésser buit i és reservat per a un ús futur.
zabbix[lld_queue]
Nombre de valors en cua a la cua de processament de descoberta de baix nivell. Enter. Aquest element es pot emprar per monitorar la durada de la cua de processament de descoberta de baix nivell.

Aquest element s'admet des de Zabbix 4.2.0.
zabbix[preprocessing_queue]
Nombre de valors en cua a la cua de preprocessament. Enter. Aquest element es pot emprar per controlar la longitud de la cua de preprocessament.

Aquest element s'admet des de Zabbix 3.4. 0.
zabbix[process,<type>,<mode>,<status>]
Temps que passa un procés Zabbix o grup de processos concret (identificat per <type> i <mode>) a l'estat <status> en percentatge. Es calcula només per al darrer minut.

Si <mode> és el nombre de procés Zabbix que no s'és executant (per exemple, amb 5 sondes en execució, <mode> s'especifica com a 6), com a un element passarà a un estat no compatible.
El mínim i el màxim fan referència al percentatge d'ús d'un sol procés. Així, si en un grup de 3 enquestadors els percentatges d'ús per procés fossin 2, 18 i 66, min en tornaria 2 i max tornaria 66.
Els processos informen del que són fent a la memòria compartida i l'autocontrol del procés ho resumeix en dades cada segon. Els canvis d'estat (ocupat/inactiu) es registren en canvi, de manera que un procés que és ocupat es registra com a tal i no canvia ni actualitza l'estat fins que es torna inactiu. Això garanteix que fins i tot els processos completament blocats es registren correctament com al 100% d'ocupats.
Actualment "ocupat" significa "no dormint", però en el futur es poden introduir estats addicionals: esperant bloqueigs, fent consultes a la base de dades, etc.
A Linux i la majoria dels altres sistemes, la resolució és d'1/100 de segon.
Percentatge de temps.
Float.
Tipus de procés del servidor compatible:
gestor d'alertes, sincronitzador d'alertes, alerta, gestor de disponibilitat, configuració de sincronització, descobridor, escala mecànica, enquesta d'historial, sincronitzador d'historial, neteja periòdica, enquestador http, icmp pinger, gestor ipmi, enquestador ipmi, enquestador java, gestor lld, treballador lld, enquestador odbc, poller, gestor de preprocessament, treballador de preprocessament, enquestador intermediari, autocontrol, snmp trapper, gestor de tasques, temporitzador, trapper, enquestador inabastable, vmware collector<br >
procés de proxy tipus:
gestor de disponibilitat, sincronitzador de configuració, emissor de dades, descobridor, emissor de heartbeat, history poller, history syncer, mestre, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, odbs poller, poller, gestor de preprocessament, treballador de preprocessament, autocontrol, snmp trapper, gestor de tasques, trapper, poller inaccessible, vmware collector

Modes vàlids són:
mitjana - valor mitjà per a tots els processos d'un tipus determinat (per defecte)
count - retorna el nombre de bifurcacions per a un tipus de procés determinat, no s'ha d'especificar <estat>
max - valor màxim
min - valor mínim
<nombre de procés> - nombre de procés (entre 1 i el nombre d'instàncies prèviament bifurcades). Per exemple, si es són executant 4 trappers, el valor és entre 1 i 4.

Els estats vàlids són:
ocupat: el procés és en un estat ocupat, per exemple, s'és processant la petició (per defecte).
idle: el procés és en estat d'inactivitat sense fer res.

Exemples:
=> zabbix[process,poller,avg,busy] → temps mitjà que dediquen els processos de sondeig a fer alguna cosa al darrer minut
=> zabbix[procés,"icmp pinger",max,ocupat] → temps màxim dedicat a qualsevol procés de pinger ICMP al darrer minut
=> zabbix[procés, "historial syncer",2,ocupat] → temps dedicat a fer alguna cosa pel sincronitzador d'historial nombre 2 en el progrés de darrera hora
=> zabbix[process,trapper,count] → quantitat de processos trapper en execució
zabbix[proxy,<nom>,<param>]
Informació del proxy Zabbix. Enter. nom: nom del proxy

Els valors vàlids per a param són:
lastaccess - marca de temps del darrer missatge de heartbeat rebut del proxy
retard: quant de temps no s'envien els valors recollits, calculat com a "retard del proxy" (diferència entre l'hora del proxy actual i la marca de temps del valor més antic no enviat al proxy) + ("servidor actual temps" - "darrer accés al proxy")

Exemple:
=> zabbix[proxy,"Alemanya",lastaccess ]

La funció fuzzytime() es pot emprar per comprovar la disponibilitat dels proxys.
Aquest element sempre el processa el servidor Zabbix, independentment de la ubicació de l'equip (al servidor o al proxy).
zabbix[proxy_history]
Nombre de valors a la taula d'historial de proxy esperant per ser enviats al servidor. Enter. (no compatible amb el servidor)
zabbix[cua,<de>,<a>]
Nombre d'elements monitorats a la cua que s'endarrereixen almenys <de> segons però menys de <a> segons. Enter. des de - per defecte: 6 segons
a - per defecte: infinit
Símbols d'unitat de temps (s,m,h,d,w) són compatibles amb aquests paràmetres.
zabbix[rcache,<cache>,<mode>]
Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de configuració Zabbix. Enter (per a la mida); flotant (per percentatge). cache: buffer

Els modes vàlids són:
total - mida total de la memòria intermèdia
lliure - mida de la memòria intermèdia lliure
pfree - percentatge de memòria intermèdia lliure
used - mida de memòria intermèdia emprada
pused - percentatge de memòria intermèdia emprada

El mode pused s'admet des de Zabbix 4.0.0.
zabbix[requiredperformance]
Rendiment requerit del servidor Zabbix o proxy Zabbix, en valors nous per segon esperats. Float. Correla aproximadament amb "Rendiment del servidor requerit, valors nous per segon" a Informes → Sistema Informació.
zabbix[estadístiques,<ip>,<port>]
Mètriques internes del servidor o proxy Zabbix remot. Objecte JSON. ip: llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxy per consultar de forma remota (el valor predeterminat és 127.0.0.1)<br > port: el port del servidor/proxy s'ha de consultar de forma remota (el valor predeterminat és 10051)

Tingueu en compte que la petició d'estadístiques només s'acceptarà des de les adreces que figuren a 'StatsAllowedIP' de servidor/proxy a la instància de destinació.

Aquest element retorna un conjunt seleccionat de mètriques internes. Per obtindre'n més informació, consulteu el monitoratge remot de mètriques de Zabbix.

Suportat des de la versió 4.2.0.
zabbix[estadístiques,<ip>,<port>,cua,<des>,<a>]
Mètriques de la cua interna del servidor Zabbix remot o del proxy (veieu zabbix[cua,\<de\>,\<a\>]). Objecte JSON. * *ip - IP/ Llista de màscares de DNS/xarxa de servidors/proxy per consultar remotament (el valor per defecte és 127.0.0.1)
port - port del servidor/proxy per consultar remotament (el valor predeterminat és 10051)
de - endarreriment mínim (el valor per defecte és de 6 segons)
a** - endarreriment màxim (per defecte és l'infinit)

Tingueu en compte que la petició d'estadístiques només s'acceptarà des de les adreces indicades al paràmetre 'StatsAllowedIP' de servidor/proxy a la instància de destinació.

Admès des de la versió 4.2.0.
zabbix[tcache,cache,<parameter>]
Estadístiques d'eficiència de la memòria cau de la funció de tendència Zabbix. Enter (per a la mida); flotant (per percentatge). Els paràmetres vàlids són:
tots - visites totals de la memòria cau (per defecte)
hits - visites de la memòria cau
phits - percentatge de visites de la memòria cau<br > misses - errors de la memòria cau
pmisses - percentatge d'errors de la memòria cau
elements - el nombre d'elements a la memòria cau
requests - el nombre de peticions a la memòria cau
pitems - percentatge d'elements a la memòria cau des d'elements a la memòria cau + peticions. És probable que un percentatge baix vulgui dir que es pot reduir la mida de la memòria cau.

S'admet des de la versió 5.4.0.

(no és compatible amb el proxy)
zabbix[tendències]
Nombre de valors afegits a la taula TRENDS. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
( no és compatible amb el proxy)
zabbix[tendències_uint]
Nombre de valors emmagatzemats a la taula TRENDS_UINT. Enter. Aquest element és obsolet des de Zabbix 6.0.
No l'empreu si s'empra MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!
Aquest element s'admet des de Zabbix 1.8.3.
(no és compatible amb el proxy)
zabbix[triggers]
Nombre de triggers activats a la base de dades Zabbix, amb tots els elements activats als equips habilitats. Enter. (no compatible amb el proxy)
zabbix[temps de funcionament]
Temps de disponibilitat del servidor Zabbix o del procés proxy Zabbix en segons. Enter.
zabbix[vcache,buffer,<mode>]
Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau del valor Zabbix. Enter (per a la mida); flotant (per percentatge). Els modes vàlids són:
total - mida total de la memòria intermèdia
lliure - mida de la memòria intermèdia lliure
pfree - percentatge de la memòria intermèdia lliure
emprat - mida de la memòria intermèdia emprada
pused - percentatge de memòria intermèdia emprat

(no compatible amb el proxy)
zabbix[vcache,cache,<parameter>]
Estadístiques d'eficiència de la memòria cau del valor Zabbix. Enter.

Amb el paràmetre mode:
0 - mode normal,
1 - mode de memòria baixa
paràmetres vàlids els valors són:
requests - nombre total de peticions
hits - recompte de visites a la memòria cau (valors de l'historial extrets de la memòria cau)
misses - nombre d'errors de memòria cau (valors de l'historial) ​​recuperat de la base de dades)
mode - mode operatiu de la memòria cau de valors

Aquest element s'admet des de Zabbix 2.2.0 i el paràmetre mode des de Zabbix 3.0.0.
(no compatible amb el proxy)

Un cop s'hagi activat el mode de memòria baixa, la memòria cau de valors romandrà en aquest estat durant 24 hores, encara que el problema que va activar aquest mode es resolgui abans.

Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvis per segon per obtindre estadístiques de valors per segon.
zabbix[versió]
Versió del servidor o proxy Zabbix. String. Aquest element s'admet des de Zabbix 5.0.0.

Exemple de valor retornat: 5.0.0beta1
zabbix[vmware,buffer,<mode>]
Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de vmware Zabbix. Enter (per a la mida); flotant (per a percentatge). Els modes vàlids són:
total - mida total de la memòria intermèdia
free - mida de la memòria intermèdia lliure
pfree - percentatge de la memòria intermèdia lliure
used - mida de memòria intermèdia usada
pused - percentatge de memòria intermèdia usada
zabbix[wcache,<cache>,<mode>]
Estadístiques i disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix. Especificar <cache> és obligatori.
Memòria cau Mode
valors tots
(per defecte)
Nombre total de valors processats pel servidor Zabbix o proxy Zabbix, exclosos els elements no compatibles. Enter Comptador.
Podeu emprar aquesta clau amb el Canvis per segon pas de preprocessament per obtenir estadístiques de valors per segon.
float Nombre de valors flotants processats. Enter Recompte.
uint Nombre de valors enters sense signe processats. Enter Comptador.
str Nombre de valors de caràcters/cadenes processats. Enter Recompte.
log Nombre de valors de registre processats. Enter Recompte.
text Nombre de valors de text processats. Enter Recompte.
not supported Nombre de vegades que el processament de l'element ha fet que l'element no s'admeti o l'ha mantingut en aquest estat. Enter Comptador.
history pfree
(per defecte)
Percentatge de memòria intermèdia d'historial lliure. Float. La memòria cau de l'historial s'empra per emmagatzemar els valors dels elements. Un nombre baix indica problemes de rendiment al costat de la base de dades.
free Mida de la memòria intermèdia lliure de l'historial. Enter
total Mida total de la memòria intermèdia de l'historial. Enter
used Mida del buffer d'historial emprat. Enter
pused Percentatge de memòria intermèdia d'historial emprat. Float. El mode pused és compatible des de Zabbix 4.0.0.
index pfree
(per defecte)
Percentatge de memòria intermèdia d'índex de l'historial lliure. Float. La memòria cau d'índex de l'historial s'empra per indexar els valors emmagatzemats a la memòria cau de l'històric.
La memòria cau d'índex és compatible des de Zabbix 3.0.0.
free Mida del buffer d'historial d'índex d'historial lliure. Enter
total Mida total de la memòria intermèdia de l'historial de l'índex d'historial. Enter
used Mida de la memòria intermèdia de l'historial de l'índex d'historial emprat. Enter
pused Percentatge de memòria intermèdia d'índex d'historial emprat. Float. El mode pused és compatible des de Zabbix 4.0.0.
trend pfree
(per defecte)
Percentatge de memòria cau de tendències lliure. Float. La memòria cau de tendències emmagatzema l'agregat de l'hora actual per a tots els elements que reben dades.
(no compatible amb proxy)
free Mida de la memòria intermèdia lliure de tendències. Enter (no compatible amb el proxy)
total Mida total de la memòria intermèdia de tendències. Enter (no compatible amb el proxy)
used Mida de la memòria intermèdia de tendències usada. Enter (no compatible amb el proxy)
pused Percentatge de memòria intermèdia de tendències emprat. Float. (no admesa al proxy)

El mode pused és compatible des de Zabbix 4.0.0.