> Objecte prototip d'equips

Els següents objectes són relacionats amb l'API hostprototype.

Prototipus d'equip

L'objecte prototip d'equip té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hostid string (només lectura) ID del prototip d'equips.
host
(obligatori)
cadena Nom tècnic del prototip d'equips.
name string Nom visible del prototip d'equips.

Per defecte: valor de la propietat host.
status integer Estat del prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) equip supervisat;
1 - equip no supervisat.
inventory_mode integer Mode d'omplerta d'inventari de l'equip.

Els valors possibles són:
-1 - (per defecte) desactivat;
0 - manual ;
1 - automàtic .
templateid string (només lectura) ID de la plantilla principal del prototip d'equips.
discover integer Estat de descobriment del prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous equips;
1 - no es descobriran els nous equips i els existents es marcaran com a perduts.
custom_interfaces integer Font de les interfícies dels equips creats per el prototip d'equips.

Valors possibles:
0 - (per defecte) hereta les interfícies de l'equip principal;
1 - empra personalitzat interfícies de prototips d'equips.
uuid string Identificador universal únic, que s'empra per enllaçar els prototips d'equips importats amb els existents. S'empra només per a prototips d'equips en models. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Enllaç de grup

L'objecte d'enllaç de grup enllaça un prototip d'equips amb un grup d'equips i té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
groupid
(obligatori)
cadena ID del grup d'equips.

Prototipus de grup

L'objecte defineix un grup que es crearà per a un equip descobert i té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name
(obligatori)
string Nom del prototip del grup.

Etiqueta de prototip d'equips

L'objecte d'etiqueta de prototip d'equips té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta de prototip d'equips.
value string Valor de l'etiqueta de prototip d'equips.

Interfície personalitzada

L'objecte d'interfície personalitzada té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
dns string Nom DNS emprat per la interfície.

Obligatori si us connecteu mitjançant DNS. Pot contenir macros.
ip string adreça IP emprada per la interfície.

Obligatori si us connecteu mitjançant IP. Pot contenir macros.
main
(obligatori)
integer Indica si la interfície s'empra per defecte a l'equip. Només es pot establir una interfície d'un determinat tipus com a predeterminada en un equip.

Els valors possibles són:
0 - no per defecte;
1 - per defecte.
port
(obligatori)
string Nombre de port emprat per la interfície. Pot contenir macros d'usuari i LLD.
tipus
(obligatori)
integer Tipus d'interfície.

Els valors possibles són:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI ;
4 - JMX.
useip
(obligatori)
integer Indica si la connexió s'ha d'establir mitjançant IP.

Els valors possibles són:
0 - connecteu-vos amb el nom DNS de l'equip;
1 - connecteu-vos mitjançant l'adreça IP de l'equip per a aquesta interfície d'equip.
details array Objecte addicional per a la interfície. Obligatori si el "tipus" d'interfície és SNMP.

Detalls de la interfície personalitzada

L'objecte de detalls té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
version
(obligatori)
integer Versió de la interfície SNMP.

Els valors possibles són:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3
bulk integer Indica si s'han d'emprar consultes SNMP massives.

Els valors possibles són:
0 - no empreu consultes massives;
1 - (per defecte ) - empreu sol·licituds massives.
community string Comunitat SNMP. Només l'empren les interfícies SNMPv1 i SNMPv2.
securityname string Nom de seguretat SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
securitylevel integer Nivell de seguretat SNMPv3. Només l'empren les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string Mot de pas d'autenticació SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
privpassphrase string Frase de pas de privadesa SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
authprotocol integer Protocol d'autenticació SNMPv3. Només s'empra a les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer Protocol de privadesa SNMPv3. Només s'empra les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string Nom de context SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.