1 Objectes JavaScript addicionals

Vista general

Aquesta secció descriu les addicions de Zabbix al llenguatge JavaScript implementats amb Duktape i les funcions globals de JavaScript admeses.

Objectes integrats

Zabbix

L'objecte Zabbix proporciona interacció amb la funcionalitat interna de Zabbix.

Mètode Descripció
log(loglevel, message) Escriu <missatge> al registre de Zabbix emprant el nivell de registre <loglevel> (veieu la configuració de DebugLevel al fitxer de configuració).

Exemple:

 Zabbix.log(3, "aquesta és una entrada de registre escrita amb el nivell de registre 'Avís'")

Podeu emprar els àlies següents:

Àlies Àlies a
console.log(objecte) Zabbix.log(4, JSON.stringify(objecte))
console.warn(objecte) Zabbix.log(3, JSON.stringify(objecte))
console.error(objecte) Zabbix.log(2, JSON.stringify(objecte))

La mida total de tots els missatges registrats és limitada a 8 Mo per execució de l'script.

Mètode Descripció
sleep(delay) Endarrereix l'execució de JavaScript delay mil·lisegons.

Exemple (execució endarrerida durant 15 segons):

 Zabbix.sleep(15000)

HttpRequest

"HttpRequest" és un nom nou per a aquest objecte des de Zabbix 5.4. Abans s'anomenava "CurlHttpRequest". Els noms dels mètodes també es van canviar a Zabbix 5.4. Els noms antics d'objectes/mètodes ara són obsolets i el seu suport es discontinuarà després de Zabbix 6.0.

Aquest objecte encapsula el controlador cURL que permet fer peticions HTTP senzilles. Els errors es llancen com a excepcions.

La inicialització de diversos objectes HttpRequest és limitada a 10 per execució de l'script.

Mètode Descripció
addHeader(name, value) Afegiu un camp de capçalera HTTP. Aquest camp s'empra per a totes les peticions posteriors fins que s'esborra amb el mètode clearHeader().
L'allargada total dels camps de capçalera que es poden afegir a un únic objecte HttpRequest és limitada a 128Ko (inclosos caràcters especials i noms de capçalera).
clearHeader() Esborra la capçalera HTTP. Si no s'estableix cap camp de capçalera, HttpRequest establirà el Content-Type a application/json si les dades publicades són en format JSON; text/llaç en cas contrari.
connect(url) Envieu la petició HTTP CONNECT a l'URL i retorneu la resposta.
customRequest(method, url, data) Permet especificar qualsevol mètode HTTP al primer paràmetre. Envieu la petició de mètode a l'URL amb la càrrega útil de dades opcional i la resposta de retorn.
delete(url, data) Envia la petició HTTP DELETE a l'URL amb la càrrega útil opcional data i retorna la resposta.
getHeaders(<asArray>) Retorna l'objecte dels camps de capçalera HTTP rebuts.
El paràmetre asArray es pot establir com a "true" (per exemple, getHeaders(true)), "false" o ésser indefinit. Si es defineix com a "true", els valors dels camps de capçalera HTTP rebuts es retornaran com a matrius; això s'ha d'emprar per recuperar els valors dels camps de diverses capçaleres amb el mateix nom.
Si no s'estableix o s'estableix com a "fals", els valors dels camps de capçalera HTTP rebuts es retornaran com a cadenes.
get(url, data) Envia una petició HTTP GET a l'URL amb la càrrega útil opcional data i retorna la resposta.
head(url) Envia la petició HTTP HEAD a l'URL i retorna la resposta.
options(url) Envia la petició HTTP OPTIONS a l'URL i retorna la resposta.
patch(url, data) Envia la petició HTTP PATCH a l'URL amb la càrrega útil opcional data i retorna la resposta.
put(url, data) Envia una petició HTTP PUT a l'URL amb la càrrega útil opcional data i retorna la resposta.
post(url, data) Envia una petició HTTP POST a l'URL amb la càrrega útil opcional data i retorna la resposta.
getStatus() Retorna el codi d'estat de la darrera petició HTTP.
setProxy(proxy) Configura el proxy HTTP amb el valor "proxy". Si aquest paràmetre és buit, no s'empra cap proxy.
setHttpAuth(bitmask, username, password) Defineix els mètodes d'autenticació HTTP activats (HTTPAUTH_BASIC, HTTPAUTH_DIGEST, HTTPAUTH_NEGOTIATE, HTTPAUTH_NTLM, HTTPAUTH_NONE) al paràmetre "bitmask".
El HTTPAUTH_NONE s'empra per desactivar l'autenticació HTTP.
Exemples:
request.setHttpAuth(HTTPAUTH_NTLM\| HTTPAUTH_BASIC, nom d'usuari, mot de pas)
request.setHttpAuth(HTTPAUTH_NONE)
trace(url, data) Envia la petició de TRACE HTTP a l'URL amb la càrrega útil de data opcional i retorna la resposta.

Exemple:

try {
      Zabbix.log(4, 'jira webhook script value='+value);
     
      var result = {
        'tags': {
          'endpoint': 'jira'
        }
      },
      params = JSON.parse(value),
      req = new HttpRequest(),
      fields = {},
      resp;
     
      req.addHeader('Content-Type: application/json');
      req.addHeader('Authorization: Basic '+params.authentication);
     
      fields.summary = params.summary;
      fields.description = params.description;
      fields.project = {"key": params.project_key};
      fields.issuetype = {"id": params.issue_id};
      resp = req.post('https://jira.example.com/rest/api/2/issue/',
        JSON.stringify({"fields": fields})
      );
     
      if (req.getStatus() != 201) {
        throw 'Response code: '+req.getStatus();
      }
     
      resp = JSON.parse(resp);
      result.tags.issue_id = resp.id;
      result.tags.issue_key = resp.key;
    } catch (error) {
      Zabbix.log(4, 'jira issue creation failed json : '+JSON.stringify({"fields": fields}));
      Zabbix.log(4, 'jira issue creation failed : '+error);
     
      result = {};
    }
     
    return JSON.stringify(result);

XML

L'objecte XML permet el processament de dades XML en preprocessament de descoberta d'elements de baix nivell i webhooks.

Per emprar l'objecte XML, el servidor/proxy s'ha de compilar amb suport libxml2.

Mètode Descripció
XML.query(data, expression) Recuperar el contingut del node mitjançant XPath. Retorna null si no es troba el node.
expressió - una expressió XPath;
dades - dades XML com a cadena.
XML.toJson(data) Converteix les dades en format XML a JSON.
XML.fromJson(object) Converteix les dades en format JSON a XML.

Exemple :

Entrada:

<menu>
      <food type = "breakfast">
        <name>Chocolate</name>
        <price>$5.95</price>
        <description></description>
        <calories>650</calories>
      </food>
    </menu>

Sortida:

{
      "menu": {
        "food": {
          "@type": "breakfast",
          "name": "Chocolate",
          "price": "$5.95",
          "description": null,
          "calories": "650"
        }
      }
    }
Regles de serialització

La conversió de XML a JSON es processarà d'acord amb les regles següents (per a les conversions de JSON a XML, s'apliquen regles inverses):

1. Els atributs XML es convertiran en claus els noms de les quals aniran precedits per '@'.

Exemple:

Entrada:

 <xml foo="FOO">
     <bar>
      <baz>BAZ</baz>
     </bar>
    </xml>

Sortida:

 {
     "xml": {
      "@foo": "FOO",
      "bar": {
       "baz": "BAZ"
      }
     }
    }

2. Els elements de tancament automàtic (<foo/>) es convertiran com a valor "nul".

Exemple:

Entrada:

<xml>
     <foo/>
    </xml>

Sortida:

{
     "xml": {
      "foo": null
     }
    }

3. Els atributs buits (amb el valor "") es convertiran com a valor de cadena buida ('').

Exemple:

Entrada:

<xml>
     <foo bar="" />
    </xml>

Sortida:

{
     "xml": {
      "foo": {
       "@bar": ""
      }
     }
    }

4. Diversos nodes secundaris amb el mateix nom d'element es convertiran en una única clau que tingui una matriu de valors com a valor.

Exemple:

Entrada:

<xml>
     <foo>BAR</foo>
     <foo>BAZ</foo>
     <foo>QUX</foo>
    </xml>

Sortida:

{
     "xml": {
      "foo": ["BAR", "BAZ", "QUX"]
     }
    }

5. Si un element de text no té ni atribut ni elements fills, es convertirà a cadena.

Exemple:

Entrada:

<xml>
      <foo>BAZ</foo>
    </xml>

Sortida:

{
     "xml": {
      "foo": "BAZ"
     }
    }

6. Si un element de text no té fills, però té atributs: el contingut del text es convertirà a un element amb la clau '#text' i el contingut com a valor; els atributs es convertiran tal com es descriu a la regla de serialització 1.

Exemple:

Entrada:

<xml>
     <foo bar="BAR">
      BAZ
     </foo>
    </xml>

Sortida:

{
     "xml": {
      "foo": {
       "@bar": "BAR",
       "#text": "BAZ"
      }
     }
    }

Funcions globals de JavaScript

S'han afegit funcions JavaScript globals addicionals amb Duktape:

 • btoa (string) - codifica la cadena a cadena en base64
 • atob(base64_string) - descodifica la cadena en base64
try {
      b64 = btoa("utf8 string");
      utf8 = atob(b64);
    } 
    catch (error) {
      return {'error.name' : error.name, 'error.message' : error.message}
    }
 • md5(dades) - calcula el hash MD5 d'una cadena

 • sha256(dades) - calcula el hash SHA256 d'una cadena

 • mac('<tipus hash>',clau,dades) - retorna el hash HMAC com una cadena en format hexadecimal; S'admeten els tipus hash MD5 i SHA256; Els paràmetres clau i de dades admeten dades binàries. Exemples:

  • hmac('md5',clau,dades)
  • hmac('sha256',clau,dades)
 • sign(hash,clau,dades) - retorna la signatura calculada (signatura RSA amb SHA-256) com a cadena, on:
  hash: només es permet 'sha256', en cas contrari es genera un error;
  clau: la clau privada. Ha de correspondre a l'estàndard PKCS#1 o PKCS#8. La clau es pot proporcionar de diferents formes:

  • amb espais en lloc de noves línies;
  • amb o sense escapat '' en lloc de noves línies;
  • sense cap nova línia com una cadena d'una sola línia;
  • com a cadena en format JSON.

  La clau també es pot carregar des d'una macro d'usuari/macro/macro secreta.

  dades: les dades que es signaran. Pot ser una cadena (també s'admeten dades binàries) o una memòria intermèdia (Uint8Array/ArrayBuffer).
  OpenSSL o GnuTLS s'empren per calcular signatures. Si Zabbix s'ha compilat sense cap d'aquestes biblioteques de xifrat, es generarà un error ("Manca la biblioteca OpenSSL o GnuTLS").
  Aquesta funció és compatible des de Zabbix 6.0.15.