4 Instal·lació de l'agent Windows des d'MSI

Vista general

L'agent Zabbix Windows es pot instal·lar des dels paquets d'instal·lació de Windows MSI (32 o 64 bits) disponibles per a descarregar.

El requisit mínim per a una instal·lació MSI de l'agent Zabbix 2 és Windows 7 x32.

Les utilitats get i sender de Zabbix també es poden instal·lar, ja sigui juntament amb l'agent/agent 2 de Zabbix o per separat.

No es pot instal·lar un paquet de 32 bits en un Windows de 64 bits.

Tots els paquets inclouen suport TLS, però, la configuració de TLS és opcional.

S'admeten tant la interfície d'usuari com la instal·lació basada en la línia d'ordres.

Tot i que la instal·lació de Zabbix des dels paquets d'instal·lació MSI és totalment compatible, es recomana instal·lar almenys Microsoft .NET Framework 2 per a un tractament adequat dels errors. Consulteu la descàrrega de Microsoft .NET Framework.

Es recomana emprar camins predeterminats proporcionats per l'instal·lador, ja que l'ús de camins personalitzats sense els permisos adequats podria comprometre la seguretat de la instal·lació.

Passes d'instal·lació

Per instal·lar, feu doble clic a l'arxiu MSI descarregat.

Accepteu la llicència per passar a la següent passa.

Concreteu els paràmetres següents.

Paràmetre Descripció
Nom d'equip Especifiqueu el nom d'equip.
IP/DNS del servidor Zabbix Especifiqueu IP/DNS del servidor Zabbix.
Port d'escolta de l'agent Especifiqueu el port d'escolta de l'agent (10050 per defecte).
Servidor o proxy per a comprovacions actives Especifiqueu IP/DNS del servidor/proxy Zabbix per a comprovacions d'agent actiu.
Activa PSK Marqueu la casella per habilitar el suport TLS mitjançant claus precompartides.
Afegeix la ubicació de l'agent al PATH Afegeix la ubicació de l'agent a la variable PATH.

Introduïu la identitat i el valor de la clau prèviament compartida. Aquesta passa només és disponible si heu marcat Habilitar PSK a la passa anterior.

Trieu els components Zabbix per instal·lar: Dimoni de l'agent Zabbix, Zabbix sender, Zabbix get.

Els components Zabbix juntament amb el fitxer de configuració s'instal·laran a la carpeta Zabbix Agent de fitxers de programa. zabbix_agentd.exe es configurarà com a servei de Windows amb inici automàtic.

Instal·lació des de la línia de comandes

Paràmetres admesos

El recull següent de paràmetres s'admet per als MSIs creats:

Nombre Paràmetre Descripció
1 LOGTYPE
2 LOGFILE
3 SERVER
4 LISTENPORT
5 SERVERACTIVE
6 HOSTNAME
7 TIMEOUT
8 TLSCONNECT
9 TLSACCEPT
10 TLSPSKIDENTITY
11 TLSPSKFILE
12 TLSPSKVALUE
13 TLSCAFILE
14 TLSCRLFILE
15 TLSSERVERCERTISSUER
16 TLSSERVERCERTSUBJECT
17 TLSCERTFILE
18 TLSKEYFILE
19 LISTENIP
20 HOSTINTERFACE
21 HOSTMETADATA
22 HOSTMETADATAITEM
23 STATUSPORT Zabbix agent 2 uniquement.
24 ENABLEPERSISTENTBUFFER Zabbix agent 2 uniquement.
25 PERSISTENTBUFFERPERIOD Zabbix agent 2 uniquement.
26 PERSISTENTBUFFERFILE Zabbix agent 2 uniquement.
27 INSTALLFOLDER
28 ENABLEPATH
29 SKIP SKIP=fw - no instal·leu pas la regla d'excepció del tallafocs
30 INCLUDE Seqüència d'inclusions separades per ;
31 ALLOWDENYKEY Seqüència de paràmetres "AllowKey" i "DenyKey" separat per ;. Empreu \\; per escapar el delimitador.
32 ADDPROGRAM Una llista separada per comes de programes per instal·lar.
Valors possibles: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram
Per exemple, ADDPROGRAM=AgentProgram, GetProgram
33 ADDLOCAL Una llista separada per comes de programes per instal·lar.
Valors possibles: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram
Per exemple, ADDLOCAL=AgentProgram, SenderProgram
34 CONF Especifiqueu el camí al fitxer de configuració personalitzat, per exemple, CONF=c:\full\path\to\user.conf

Per instal·lar-lo, podeu executar, per exemple:

SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\za
    
    msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^
    LOGTYPE=file^
    LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\za.log"^
    SERVER=192.168.6.76^
    LISTENPORT=12345^
    SERVERACTIVE=::1^
    HOSTNAME=myHost^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKFILE="%INSTALLFOLDER%\mykey.psk"^
    TLSCAFILE="c:\temp\f.txt1"^
    TLSCRLFILE="c:\temp\f.txt2"^
    TLSSERVERCERTISSUER="My CA"^
    TLSSERVERCERTSUBJECT="My Cert"^
    TLSCERTFILE="c:\temp\f.txt5"^
    TLSKEYFILE="c:\temp\f.txt6"^
    ENABLEPATH=1^
    INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"^
    SKIP=fw^
    ALLOWDENYKEY="DenyKey=vfs.file.contents[/etc/passwd]"

o

msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^
    SERVER=192.168.6.76^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKVALUE=1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

Si TLSPSKFILE i TLSPSKVALUE s'han transmès, llavors TLSPSKVALUE s'escriurà a TLSPSKFILE.