Table of Contents

2 Funciones binàries

Totes les funcions llistades aquí són suportades a:

Algunes notes generals sobre els paràmetres de la funció:

  • Els paràmetres de funció són separats per una coma
  • Les expressions s'accepten com a paràmetres
  • Els paràmetres de funció opcionals (o parts dels paràmetres) venen indicats amb < >
FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
bitand (valor,màscara)
Valor de "I binari" d'un valor d'element i d'una màscara. valor : valor a verificar
màscara (obligatori) : enter no signat 64 bits (0 - 18446744073709551615)
Tipus de valors suportats: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors s'han de proveir i reenviades en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.

Exemples:
=> bitand(last(/host/key),12 )=8 o bitand(last(/host/key),12)=4 → 3r o 4t bit definit, però no les dues al mateix temps
=> bitand (last(/host/key),20)=16 → 3r bit no definit i 5è bit definit.
bitlshift (valor,bits a canviar)
Canvi a nivell de bit a l'esquerra d'un valor d'element. valor: valor a verificar
bits a canviar (obligatori) : nombre de bits a canviar
Tipus de valors admesos: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors han de proporcionar-se i reenviar-se en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.
bitnot (valor)
Valor de "NO binari" d'un valor d'element. valor - valor a verificar
Tipus de valors admesos: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors han de proporcionar-se i reenviar-se en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.
bitor (valor,màscara)
Valor d'"O binari" d'un valor d'element i d'una màscara. valor : valor a verificar
màscara (obligatori) : enter no signat de 64 bits (0 - 18446744073709551615)
Valor admès: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors han de proporcionar-se i reenviar-se en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.
bitrshift (valors,bits a desplaçar)
Canvi a nivell de bit sobre la dreta d'un valor d'element. valor : valor a verificar
bits a canviar (obligatori) : nombre de bits a canviar
Valor admès: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors han de proporcionar-se i reenviar-se en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.
bitxor (valor,màscara)
Valor d'"O exclusiu binari" d'un valor d'element i d'una màscara. valor : valor a verificar
màscara (obligatori) : enter no signat de 64 bits (0 - 18446744073709551615)
Valor admès: int

Encara que la comparació es faci a nivell de bit, tots els valors han de proporcionar-se i reenviar-se en decimal. Per exemple, la verificació del 3r bit es fa comparant a 4, no pas a 100.