1 Funcions d'afegit

Excepte on s'hi especifiqui el contrari, totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Les funcions d'afegit poden funcionar amb:

 • l'històric d'elements, com ara min(/host/key,1h)
 • les funcions foreach com a paràmetre únic; com per exemple min(last_foreach(/*/key)) (només elements calculats; no es pot pas emprar a triggers)

Algunes notes generals dels paràmetres de la funció:

 • Els paràmetres de funció es separen amb comes
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
 • Els paràmetres específics es descriuen amb cada funció
 • Els paràmetres /host/key i (sec|#num)<:time shift> mai han d'anar entre cometes
Paràmetres comuns
 • /host/key és un paràmetre comú obligatori per les funcions sobre l'històric de l'element d'equip
 • (sec|#num)<:time shift> és un segon paràmetre habitual per funcions referents a l'històric de l'element d'equip, on:
  • sec - període d'avaluació màxim en segons (es poden emprar els sufixes), o
  • #num - període d'avaluació màxim en nombre de valors recollits (si van precedits per el símbol de la graella)
  • canvi horari (facultatiu) permet canviar el punt d'avaluació en el temps. Veieu més detalls sobre la especificació del canvi horari.

Funcions d'agregat

FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
avg (/host/key,(seg|#num)<:time shift>)
Valor mitjà d'un element dins del període d'avaluació definit. Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemples:
=> avg(/host/key,1h) → valor mitjà de la darrera hora fins a ara
=> avg(/host/key, 1h:now-1d) → valor mitjà d'una hora des de fa 25 hores fins a fa 24 hores des d'ara
=> avg(/ host/key,#5) → valor mitjà dels cinc valors més recents
=> avg(/host/key,#5:now-1d) → mitjana valor dels cinc valors més recents excloent els valors rebuts a les darreres 24 hores

El canvi de temps és útil quan cal comparar el valor mitjà actual amb el valor mitjà de temps enrere.
bucket_percentile (filtre d'elements, període de temps, percentatge)
Calcula el percentil a partir dels dipòsits d'un histograma. item filter - veieu filtre d'elements
time period - veieu període de temps
percentage - percentatge (0-100)
Només s'admet a elements calculats.

Aquesta funció és un àlies per a histogram_quantile(percentage/100, bucket_rate_foreach(filtre d'elements, període de temps, 1))
count (func_foreach(filtre d'elements,<període de temps>))
Recompte de valors d'una matriu retornats per una funció foreach. func_foreach - funció foreach per a la qual s'ha de comptar el nombre de valors retornats (amb arguments compatibles). Consulteu funcions foreach per obtindre més informació. Tipus de valor admès: int

Exemple:
=> count(max_foreach(/ */net.if.in[*],1h))) → nombre d'elements net.if.in que han rebut dades durant la darrera hora hora fins a ara<br >
Tingueu en compte que l'ús de count() amb una funció foreach relacionada amb l'historial (max_foreach, avg_foreach, etc.) pot comportar implicacions de rendiment, mentre que emprar exists_foreach(), que només funciona amb dades de configuració, no tindrà aquest efecte.
histogram_quantile (quantil, cub1, valor1, cub2, valor2,...)
Calcula el φ-quantil a partir dels dipòsits d'un histograma. quantile - 0 ≤ φ ≤ 1
bucketN, valueN - parells introduïts manualment (>=2) de paràmetres o resposta de bucket_rate_foreach
Només s'admet a elements calculats.

Correspon funcionalment a 'histogram_quantile' de PromQL.

Retorna -1 si els valors del darrer dipòsit "Infinity" ("+inf") són iguals a 0.

Exemple:
=> histograma_quantil(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf", last(/host/rate_bucket [Inf])
=> histogram_quantile(0,5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))
item_count (filtre d'elements)
Recompte d'elements existents a la configuració que coincideixen amb els criteris de filtre. item filter: criteris per a la selecció d'elements, permet fer referència per grup d'equips, equip, clau d'element i etiquetes. S'admeten els comodins. Consulteu filtre d'elements per obtindre més detalls. Només s'admet a elements calculats.

Tipus de valor admès: int

Funciona com a àlies per a la funció count(exists_foreach(item_filter)).

Exemple:
=> item_count(/*/agent.ping?[group ="Grup d'equips 1"]) → nombre d'equips amb l'element agent.ping al "Grup d'equips 1"
kurtosis (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
"Curtosi" de la distribució de probabilitat en valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: [Curtosi](https://ca.wikipedia.org/wiki/Curtosi
Veieu paràmetres comuns (#common-parameters). Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> kurtosis(/host/key,1h) → curtosi de la darrera hora fins a ara
mad (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Desviació absoluta mitjana dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Desviació absoluta mitjana
Veieu els paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> mad(/host/key,1h) → desviació absoluta mitjana de la darrera hora fins a ara
max (/host/key,(seg|#num)<:time shift>)
Valor més alt d'un element dins del període d'avaluació definit. Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> **max* *(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) → calcula la diferència entre els valors màxim i mínim durant la darrera hora fins a ara (delta de valors)
min (/host/key,(seg|#num)<:canvi de temps>)
El valor més baix d'un element dins del període d'avaluació definit. Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> **max* *(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) → calcula la diferència entre els valors màxim i mínim durant la darrera hora fins a ara (delta de valors)
skewness (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Asimetria de la distribució de probabilitat en valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Skewness
Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> skewness(/host/key,1h) → skewness durant la darrera hora fins ara
stddevpop (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Desviació tipus de la població en els valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Desviació tipus
Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> stddevpop(/host/key,1h) → desviació tipus de població de la darrera hora fins a ara
stddevsamp (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Mostra de desviació tipus dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Desviació tipus
Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Per que aquesta funció funcioni, calen almenys dos valors de dades.

Exemple:
=> stddevsamp( /host/key,1h) → mostra la desviació tipus de la darrera hora fins a ara
sum (/host/key,(seg|#num)<:time shift>)
Suma dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> sum (/host/key,1h) → suma de valors de la darrera hora fins a ara
sumofsquares (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
La suma de quadrats dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> ** sumofsquares(/host/key,1h**) → suma de quadrats de la darrera hora fins a ara
varpop (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Variància de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Variància
Veieu paràmetres comuns. Tipus de valors admesos: float, int

Exemple:
=> varpop(/host/key,1h) → variació de població durant la darrera hora fins a ara
varsamp (/host/key,(sec|#num)<:time shift>)
Mostra de la variància dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Veieu també: Variància
Veieu common-parameters ). Tipus de valors admesos: float, int

Per que aquesta funció funcioni, calen almenys dos valors de dades.

Exemple:
=> varsamp(/host /key,1h) → variació de mostra de la darrera hora fins a ara