hanode.get

Descripció

integer/array hanode.get(object parameters)

El mètode permet recuperar una llista de nodes de clusters d'alta disponibilitat segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
ha_nodeids string/array Retorna només nodes amb identificadors de nodes donats.
filter object Retorna només resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Admet una matriu, on les claus són noms de propietat i els valors són un valor únic o una matriu de valors per comparar .

Permet filtrar per propietats del node: name, address, status.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: name, lastaccess, status.
countOutput flag Com que aquests paràmetres són comuns a tots els mètodes get, es descriuen detalladament a comentari de referència.
limit integer
output query
preservekeys boolean
sortorder string/array

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar una llista de nodes ordenat per estat

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "preservekeys": true,
        "sortfield": "status",
        "sortorder": "DESC"
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
     "jsonrpc": "2.0",
     "result": {
      "ckuo7i1nw000h0sajj3l3hh8u": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000h0sajj3l3hh8u",
       "name": "node-active",
       "address": "192.168.1.13",
       "port": "10051",
       "lastaccess": "1635335704",
       "status": "3"
      },
      "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp",
       "name": "node6",
       "address": "192.168.1.10",
       "port": "10053",
       "lastaccess": "1635332902",
       "status": "2"
      },
      "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
       "name": "node4",
       "address": "192.168.1.8",
       "port": "10052",
       "lastaccess": "1635334214",
       "status": "1"
      },
      "ckuo7i1nv000a0saj1fcdkeu4": {
       "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000a0saj1fcdkeu4",
       "name": "node2",
       "address": "192.168.1.6",
       "port": "10051",
       "lastaccess": "1635335705",
       "status": "0"
      }
     },
     "id": 1
    }

Obtindre una llista de nodes específics pels seus IDs

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "ha_nodeids": ["ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp", "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt"]
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
          "name": "node4",
          "address": "192.168.1.8",
          "port": "10052",
          "lastaccess": "1635334214",
          "status": "1"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000e0sajwfttc1mp",
          "name": "node6",
          "address": "192.168.1.10",
          "port": "10053",
          "lastaccess": "1635332902",
          "status": "2"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Obtindre una llista dels nodes aturats

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "output": ["ha_nodeid", "address", "port"],
        "filter": {
          "status": 1
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nw000g0sajjsjre7e3",
          "address": "192.168.1.12",
          "port": "10051"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000c0sajz85xcrtt",
          "address": "192.168.1.8",
          "port": "10052"
        },
        {
          "ha_nodeid": "ckuo7i1nv000d0sajd95y1b6x",
          "address": "192.168.1.9",
          "port": "10053"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Obtindre el nombre de nodes en espera

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "countOutput": true,
        "filter": {
          "status": 0
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "3",
      "id": 1
    }

Verificar l'estat dels nodes d'adreces IP específiques

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hanode.get",
      "params": {
        "output": ["name", "status"],
        "filter": {
          "address": ["192.168.1.7", "192.168.1.13"]
        }
      },
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "name": "node3",
          "status": "0"
        },
        {
          "name": "node-active",
          "status": "3"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CHaNode::get() in ui/include/classes/api/services/CHaNode.php.