3 Equips

Vista general

A la secció Configuració → Equips, els usuaris poden configurar i gestionar els equips.

Es mostra un llistat dels equips existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'equip. Si feu clic al nom d'equip, s'obre el formulari de configuració de l'equip.
Entitats (Elements, Triggers, Gràfics, Descoberta, Web) Fent clic al nom de l'entitat es mostraran els elements, triggers, etc. de l'equip. El nombre de les entitats respectives es mostra en gris.
Interfície Es mostra la interfície principal de l'equip.
Proxy El nom del proxy es mostra si l'equip és monitorat per un proxy.
Aquesta columna només es veu si l'opció de filtre Monitorat per és establerta a "Qualsevol" o "Proxy".
Plantilles Es mostren les plantilles enllaçades a l'equip. Si hi ha altres models al model enllaçat, aquests es mostren entre parèntesis, separats per una coma. Si feu clic al nom d'un model, s'obrirà el seu formulari de configuració.
Estat Es mostra l'estat de l'equip - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo.
Una icona de clau anglesa carbassa abans que l'estat de l'equip vol dir que l'equip és en manteniment. Els detalls de manteniment es mostren quan el punter del ratolí es posa sobre la icona.
Disponibilitat Disponibilitat de l'equip per interfície configurada.
Les icones només representen els tipus d'interfície (agent Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) que és configurada. Si passeu el ratolí per sobre de la icona, apareixerà una llista emergent de totes les interfícies d'aquest tipus amb els detalls, l'estat i els errors de cada interfície.
La columna és en blanc per als equips sense interfície.
L'estat actual de totes les interfícies d'un tipus es mostra amb el color de la icona corresponent:
Verd - totes les interfícies disponibles
Groc - almenys una interfície disponible i almenys una no disponible; altres poden tenir qualsevol valor, inclòs "desconegut"
Vermell - no hi ha interfície disponible
Gris - almenys una interfície desconeguda (cap no disponible)
Tingueu en compte que els elements actius de l'agent Zabbix no afecten la disponibilitat de l'equip.
Encriptació de l'agent Es mostra l'estat de xifrat de les connexions a l'equip:
Cap - sense xifrat
PSK - emprant la clau prèvia compartida
Cert - emprant certificat
Informació Es mostra informació d'error (si n'hi ha) sobre l'equip.
Etiquetes Etiquetes de l'equip, amb macros no resoltes.

Per configurar un equip nou, feu clic al botó Crear equip a l'extrem superior dret. Per importar un equip des d'un fitxer YAML, XML o JSON, feu clic al botó Importar a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

 • Activar - canvia l'estat de l'equip a Monitorat
 • Desactivar - canvia l'estat de l'equip a No monitorat
 • Exportar - exporta els equips a un fitxer YAML, XML o JSON
 • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos equips alhora
 • Esborrar - esborra els equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels equips respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els equips que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible al damunt del llistat d'equips. Si feu clic en aquest enllaç, apareix un filtre on podeu filtrar els equips per grup d'equips, models enllaçats, nom, DNS, IP, nombre de port, tant si són monitorats per servidor com per proxy, nom dels proxys i etiquetes.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips pare tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Models Filtra per models relacionats.
Nom Filtra per nom d'equip visible.
DNS Filtra per nom DNS.
IP Filtra per adreça IP.
Port Filtra per nombre de port.
Monitorat per Filtra els equips que només són monitorats pel servidor, només pel proxy o ambdós.
Proxy Filtra els equips monitorats pel proxy especificat aquí.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta d'equip.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiqueta específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de les etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br >No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No són iguals - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors d'etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O<br >O - n'hi ha prou si compleix una condició

Lectura de la disponibilitat de l'equip

Les icones de disponibilitat de l'equip reflecteixen l'estat actual de la interfície de l'equip al servidor Zabbix. Per tant, a la interfície web:

 • Si desactiveu un equip, les icones de disponibilitat no es tornaran grises immediatament (estat desconegut), perquè primer el servidor ha de sincronitzar els canvis de configuració;
 • Si activeu un equip, les icones de disponibilitat no es tornaran verdes immediatament (disponibles), perquè el servidor primer ha de sincronitzar els canvis de configuració i començar a monitorar l'equip.

Estat de la interfície desconegut

El servidor Zabbix determina l'estat desconegut per a la interfície d'agent corresponent (Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) si:

 • no hi ha elements activats a la interfície (s'han esborrat o desactivat);
 • només hi ha elements d'agent Zabbix actius;
 • no hi ha enquestadors per a aquest tipus d'interfície (per exemple, StartPollers=0);
 • l'equip és desactivat;
 • l'equip és configurat per ser monitorat per proxy, un proxy diferent o per servidor si ha estat monitorat per proxy;
 • l'equip és monitorat per un proxy que sembla estar fora de línia (no s'han rebut actualitzacions del proxy durant l'interval màxim de heartbeats: 1 hora).

La configuració de la disponibilitat de la interfície com a desconeguda es fa després de sincronitzar la memòria cau de configuració del servidor. La restauració de la disponibilitat de la interfície (disponible/no disponible) als equips monitorats pels proxys es realitza després de la sincronització de la memòria cau de configuració del proxy.

Veieu també més detalls sobre la inaccessibilitat d'una interfície d'equip.