Table of Contents

9 Funcions de cadenes

Totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Algunes notes generals dels paràmetres de la funció:

  • Els paràmetres de funció es separen amb comes
  • S'admeten expressions com a paràmetres
  • Els paràmetres de cadena han d'anar entre cometes dobles; sinó no s'interpretaran bé
  • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
ascii (valor)
El codi ASCII del caràcter el més a l'esquerra del valor. valor - valor a verificar Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Per exemple, un valor com ara 'Abc' retornarà '65 ' (code ASCII per a 'A').

Exemple:
=> ascii(last(/host/key))
bitlength (valor)
Allargada del valor, en bits. valor - valor a verificar Tipus de valor admesos: cadena, text, journal, enter

Exemple:
=> bitlength(last(/host/key))
bytelength (valor)
Allargada del valor, en octets. valor - valor a verificar Tipus de valor admesos: cadena, text, journal, enter

Exemple:
=> bytelength(last(/host/key))
char (value)
Retorna el caràcter interpretant el valor com un codi ASCII. valor - valor a verificar Tipus de valor admesos: enter

El valor ha d'estar entre 0 i 255. Per exemple, un valor com ara '65' (interpretat com a codi ASCII) retornarà 'A'.

Exemple:
=> char(last(/host/key))
concat (<valor1>,<valor2>,...)
La cadena resultant de la concatenació de valors d'elements referenciats o de valors constants. valor: un valor retornat per una de les funcions d'històric o un valor constant (cadena, enter o nombre flotant) Tipus de valor admesos: cadena, text, journal, flotant, enter

Per exemple, un valor com ara 'Zab' concatenat a 'bix' (la cadena constant) retornarà 'Zabbix'.

Ha de contindre com a mínim dos paràmetres.

Exemples:
=> concat(last(/host/key),"bix")
=> concat("1 min: ",last(/host/system.cpu.load[all,avg1]),", 15 min: ",last(/host/system.cpu.load[all,avg15]))
insert (valor,inici,allargada,reemplaçament)
Insereix caràcters o els espais especificats a la cadena de caràcters, començant a la posició especificada a la cadena. valor - valor a verificar
inici - posició d'inici
allargada - posicions a reemplaçar
reemplaçament - cadena de substitució
Tipus de valors admesos: cadena, text, journal

Per exemple, un valor com ara 'Zabbbix' es substituirà per 'Zabbix' si 'bb' (posició d'inici 3, posicions per reemplaçar 2) es substitueix per 'b'.

Exemple:
=> insert(last(/host/key),3,2,"b")
left (valor,compte)
Els caràcters el més a l'esquerra del valor. valor - valor a verificar
compte - nombre de caràcters a retornar
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Per exemple, podeu retornar 'Zab' a partir de 'Zabbix' especificant 3 caràcters el més a l'esquerra a retornar.

Exemple:
=> left(last(/host/key),3) - retorna els tres caràcters el més a l'esquerra

Veieu també right().
length (valor)
L'allargada del valor, en caràcters. valor - valor a verificar Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Exemple:
=> length(last(/ host/key)) → allargada del darrer valor
=> length(last(/host/key,#3)) → allargada del tercer valor més recent
=> length (last(/host/key,#1:now-1d)) → allargada del valor més recent fa un dia
ltrim (valor,<caràcters>)
Esborra els caràcters especificats a l'inici de la cadena. valor - valor a verificar
caràcters - (facultatiu) especifiqueu els caràcters a esborrar

Els espais en blanc són tallats a l'esquerra, per defecte (si no s'especifica pas cap caràcter facultatiu).
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Exemple:
=> ltrim(last(/host/key)) - esborra els espais blans de l'inici de la cadena
=> ltrim(last(/host/key),"Z") - esborra tota 'Z' de l'inici de la cadena
=> **ltrim* *(last(/host/key)," Z") - esborra tot espai i 'Z' de l'inici de la cadena

Veieu també: rtrim(), trim()
mid (valor,inici,allargada)
Retorna una subcadena d'N caràcters, començant a la posició de caràcter especificada a 'inici'. valor - valor a verificar
inici - posició d'inici de la subcadena
allargada - posicions a retornar dins la subcadena sous-chaîne
Tipus de valors admesos: cadena, text, journal).

Exemple:
=> mid(last(/host/key),2,4)="abbi"
repeat (value,count)
Repeteix una cadena. value - valor a verificar
count - nombre de vegades a repetir
Tipus de valor suportats: cadena, text, log

Exemple:
=> repeat(last(/host/key),2) - repeteix el valor dos cops
replace (valor,model,reemplaçament)
Cerca el motiu dins el valor i els substitueix per l'indicat. Es substituiran totes les troballes del model. valor - valor a verificar
model - model a cercar
reemplaçament - cadena per la que substituir el model
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Exemple:
=> replace(last(/host/key),"ibb","abb") - substitueix totes les 'ibb' per 'abb'
right (valor,compte)
Els caràcters el més a la dreta del valor. valor - valor a verificar
compte - nombre de caràcters a retornar
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Per exemple, podeu retornar 'bix' a partir de 'Zabbix' especificant 3 caràcters el més a la dreta.

Exemple:
=> right(last(/host/key),**3* *) - retorna els tres caràcters el més a la dreta

Veieu també left().
rtrim (valor,<caràcters>)
Esborra els caràcters especificats del final de cadena. valor - valor a verificar
caràcters - (facultatiu) especifica els caràcters a esborrar

Els espai blancs es retallen a la dreta, per defecte (si no s'especifica pas cap caràcter facultatiu).
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Exemple:
=> rtrim(last(/host/key)) - esborra els espais del final de cadena
=> rtrim(last(/host/key),"x") - esborra tota 'x' del final de la cadena
=> **rtrim* *(last(/host/key),"x ") - esborra tota 'x' o espai del final de la cadena

Veieu també: ltrim(), trim()
trim (valor,<caràcters>)
Esborra els caràcters especificats de l'inici i final de la cadena. valor - valor a verificar
caràcters - (facultatiu) especifiqueu els caràcters a esborrar

Els espais blancs es retallen de les dues bandes, per defecte (si no s'especifica pas cap caràcter facultatiu).
Tipus de valor admesos: cadena, text, journal

Exemple:
=> trim(last(/host/key)) - esborrar espais entre inici i fi de la cadena
=> trim(last(/host/key),"_") - esborra '_' de l'inici i final de la cadena< br>
Veieu també: ltrim(), rtrim()