19 Informe SLA

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Informe SLA als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Informe SLA, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny informe SLA.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - (per defecte) Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
SLA
(obligatori)
10 slaid SLA ID.
Servei 9 serviceid Service ID.
Mostra els períodes 0 show_periods Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.
Des de 1 date_from Cadena de data vàlida en format AAAA-MM-DD.
Dates relatives amb modificadors d, w, M, y (per exemple, now, now/d, now/w-1w, etc.) són compatibles.
A 1 date_to Cadena de data vàlida en format AAAA-MM-DD.
Dates relatives amb modificadors d, w, M, y (per exemple, now, now/d, now/w-1w, etc.) són compatibles.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Informe SLA. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny informe SLA

Configureu un giny informe SLA que ensenyi l'informe SLA per al servei "2" de SLA "4" durant el període dels darrers 30 dies.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "slareport",
                "name": "SLA report",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 10,
                    "name": "slaid",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 9,
                    "name": "serviceid",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_from",
                    "value": "now-30d"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "date_to",
                    "value": "now"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també