> Objecte prototip de trigger

Els següents objectes són relacionats amb l'API triggerprototype.

Prototipus de trigger

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
triggerid string (només lectura) ID del prototip de trigger.
description
(obligatori)
string Nom del prototip de trigger.
expressió
(obligatori)
string Expressió de trigger reduïda.
event_name string Nom de l'esdeveniment generat pel trigger.
opdata string Dades operacionals.
comments string Comentaris addicionals al prototip de trigger.
priority integer Gravetat del prototip de trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no classificat;
1 - informació;
2 - advertència;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.
status integer Si el prototip de trigger és actiu o no.

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.
templateid string (només lectura) ID del prototip de trigger de la plantilla pare.
type integer Si el prototip de trigger pot generar diversos esdeveniments problemàtics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no genera diversos esdeveniments;
1 - genera diversos esdeveniments.
url string URL associada al prototip de trigger.
recovery_mode integer Mode de generació d'esdeveniments correctes.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) Expressió;
1 - Expressió de recuperació;
2 - Cap.
recovery_expression string Expressió reduïda de recuperació del trigger.
correlation_mode integer L'esdeveniment correcte es tanca.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) Tots els problemes;
1 - Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen.
correlation_tag string Etiqueta per fer coincidir.
manual_close integer Permetre el tancament manual.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) No;
1 - Sí.
discover integer Estat de descobriment del prototip de trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous triggers;
1: no es descobriran nous triggers i els triggers existents es marcaran com a perduts.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar prototips de triggers importats amb els ja existents. S'empra només per a prototips de triggers a plantilles. Generat automàticament, si no es dóna.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatori/opcional és diferent.

Etiqueta de prototip de trigger

L'objecte d'etiqueta de prototip de trigger té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta de prototip de trigger.
value string Valor de l'etiqueta de prototip de trigger.