7 Geomapes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Mapa geogràfic als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Mapa geogràfic, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Mapa geogràfic.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equip, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar en absolut o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Nom de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operador és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |Vista inicial|<|1|vista_predeterminada|Separat per comes latitud, longitud, nivell de zoom (opcional, els valors vàlids van de 0 a 30).
Exemple: 40.6892494,-74.0466891 ,10.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Geomapa. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Mapa geogràfic

Configureu un giny Mapa geogràfic que mostri els equips dels grups d'equips "2" i "22" segons la configuració de l'etiqueta següent: L'etiqueta amb el nom "component" conté el valor "node", o l'etiqueta amb el nom "ubicació" és igual al valor "Nova York". A més, configureu la vista inicial del mapa a les coordenades "40.6892494" (latitud), "-74.0466891" (longitud) amb el nivell de zoom "10".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "geomap",
                "name": "Geomap",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 22
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "default_view",
                    "value": "40.6892494,-74.0466891,10"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "evaltype",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "node"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "location"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "New York"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també