5 Zabbix agent (Windows)

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del Zabbix agent 2 (zabbix_agentd.conf) per Windows.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Alias no Defineix un àlies per a una clau d'element. Es pot emprar per substituir una clau d'element llarga i complexa per una de més petita i senzilla.
És possible que hi hagi diversos paràmetres Alias. Es permeten diversos paràmetres amb la mateixa clau Alias.
Les claus Alias diferents poden fer referència a la mateixa clau d'element.
Es poden emprar àlies a HostMetadataItem però no als paràmetres HostnameItem o PerfCounter.

Exemples:

1. S'és recuperant l'ús del fitxer de paginació en percentatges del servidor.
Alias=pg_usage:perf_counter[\Fitxer de paginació(_Total)\% Usage]
Clau abreujada pg_usage* * es pot emprar per recuperar dades.

2. S'és obtinguent la càrrega de la CPU amb paràmetres predeterminats i personalitzats.
Alias=cpu.load:system.cpu.load
Alias=cpu.load[*]:system.cpu.load[*]
Això permet emprar la clau
cpu.load** per obtindre el percentatge d'ús de la CPU amb els paràmetres predeterminats, així com emprar cpu.load[percpu,avg15] per obtindre dades específiques sobre la càrrega de la CPU.

3. Executant diverses regles de descoberta de baix nivell que processen els mateixos elements de descoberta.
Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery
Ara és és possible configurar diverses regles de descoberta mitjançant vfs.fs.discovery amb diferents paràmetres per a cada regla, per exemple, vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery [barra], etc.
AllowKey no Permet l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb DenyKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'arribada.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Veieu també: Comprovacions d'agent de restricció.
BufferSend no 1-3600 5 No deseu les dades més d'N segons a la memòria intermèdia.
BufferSize no 2-65535 100 Nombre màxim de valors a la memòria intermèdia. L'agent enviarà
totes les dades recollides al servidor o al proxy de Zabbix si la memòria intermèdia és plena.
DebugLevel no 0-5 3 Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació d'error
3 - avisos
4 - per a la depuració (genera molta informació)
5 - depuració ampliada (genera encara més informació)
DenyKey no Denegueu l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb AllowKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'arribada.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Veieu també: Comprovacions d'agent de restricció.
EnableRemoteCommands no 0 Si es permeten les ordres remotes del servidor Zabbix. Aquest paràmetre és obsolet, utilitzeu AllowKey=system.run[*] o DenyKey=system.run[*]
És un àlies intern per als paràmetres AllowKey/DenyKey en funció del valor: 0 - DenyKey=system.run[*]
1 - AllowKey=system.run[*].
HostInterface no 0-255 caràcters Paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra en el procés d'autoregistre de l'equip.
Un agent emetrà un error i no s'iniciarà si el valor supera el límit de 255 caràcters.
Si no és definit, el valor s'agafarà de HostInterfaceItem.
Admès des de Zabbix 4.4.0.
HostInterfaceItem no Paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra en el procés d'autoregistre de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, un agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
L'element system.run[] s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
Aquesta opció només s'empra quan HostInterface no és definida.
Admès des de Zabbix 4.4.0.
HostMetadata no 0-255 caràcters Paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu).
Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.
Un agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit o una cadena no UTF-8.
HostMetadataItem no Paràmetre opcional que defineix un element agent Zabbix emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definida.
Admet paràmetres d'usuari, comptadors de rendiment i àlies. Admet system.run[] independentment del valor EnableRemoteCommands.
El valor de HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu).
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor que retorna l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari serà ignorat.
Hostname no Definit per HostnameItem Llista de noms d'equip únics i que distingeixen entre majúscules i minúscules, delimitats per comes.
Requerit per a les comprovacions actives i han de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'.
Llargada màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.
HostnameItem no system.hostname Paràmetre opcional que defineix un element agent Zabbix emprat per obtindre el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no és definit.
No admet UserParameters, comptadors de rendiment ni àlies, però admet system.run[] independentment del valor EnableRemoteCommands.
La longitud de sortida és limitat a 512 KB.
Veieu també una descripció més detallada.
Include no Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració (ubicat a C:\Program Files\Zabbix Agent 2 per defecte si l'agent de Zabbix s'instal·la amb l'MSI de Windows; o al directori específic durant la instal·lació si l'agent s'ha instal·lat des d'un arxiu zip).
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons. Per exemple: C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.d\*.conf.
Veieu notes especials sobre les limitacions.
ListenBacklog no 0 - INT_MAX SOMAXCONN El nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
El valor per defecte és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn de el sistema, els valors massa alts es poden truncar silenciosament al 'màxim especificat per la implementació'.
ListenIP no 0.0.0.0 Llista d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
ListenPort no 1024-32767 10050 L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LogFile sí, si LogType s'estableix a fitxer, en cas contrari
no
C:\zabbix_agentd.log Nom del fitxer de registre de l'agent.
LogFileSize no 0-1024 1 Mida màxima del fitxer de registre en Mo.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i s'inicia de nou.
LogType no fitxer Tipus de sortida del registre:
fitxer -registre d'escriptura al fitxer especificat pel paràmetre Fitxer de registre,
sistema - registre d'escriptura del registre d'esdeveniments de Windows,
consola - registre d'escriptura a la sortida estàndard.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
LogRemoteCommands no 0 Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avisos.
0 - desactivat
1 - activat
MaxLinesPerSecond no 1-1000 20 Nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor Zabbix
o al proxy que processa les comprovacions actives "log", "logrt" i "eventlog".
Les comprovacions actives proporcionades. El valor se substituirà pel paràmetre 'maxlines',
proporcionat a les claus d'element 'log', 'logrt' o 'eventlog'.
Nota: El Zabbix processarà 10 vegades més línies noves que les establertes a MaxLinesPerSecond per cercar la cadena requerida als elements de registre.
PerfCounter no Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és un valor mitjà per al comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons).
Sintaxi: <parameter_name>, "<perf_counter_path>",<period>
Per exemple, si voleu rebre el nombre mitjà d'interrupcions del processador per segon durant el darrer minut, podeu definir un nou paràmetre "interrupcions" com el següent:
PerfCounter = interrupcions,"\Processor(0)\Interrupts/sec",60
Tingueu en compte les cometes dobles al camí del comptador de rendiment.
El nom del paràmetre (interrupcions) s'ha d'emprar com a clau d'element quan es crea l'element.
Es prendran mostres per calcular el valor mitjà cada segon.
Podeu executar "typeperf -qx" per obtindre una llista de tots els comptadors de rendiment disponibles a Windows.
PerfCounterEn no Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és un valor mitjà per al comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons).
Sintaxi: <parameter_name>, "<perf_counter_path>",<period>
En comparació amb PerfCounter, els camins de perfcounter han d'estar en anglès.
Només s'admet a Windows Server, 2008/Vista i superior.
Per exemple, si voleu rebre el nombre mitjà d'interrupcions del processador per segon durant el darrer minut, podeu definir un nou paràmetre "interrupcions" així:
PerfCounterEn = interrupcions,"\Processor(0)\Interrupts/sec" ,60
Tingueu en compte les cometes dobles al voltant del camí del comptador de rendiment.
El nom del paràmetre (interrupcions) s'ha d'emprar com a clau de l'element en crear un element.
Es prendran mostres per calcular el valor mitjà cada segon.
Podeu trobar la llista de cadenes en anglès guipant la clau de registre següent: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009.
Aquest paràmetre és suportat des de Zabbix 4.0.13 i 4.2.7.
RefreshActiveChecks no 60-3600 120 La freqüència amb què s'actualitza la llista de comprovacions actives, en segons.
Tingueu en compte que, després de no poder actualitzar les comprovacions actives, la següent actualització es provarà després de 60 segons.
Server sí, si StartAgents no és establert explícitament en 0 Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms d'equip dels servidors Zabbix.
Les connexions entrants només s'acceptaran dels equips indicats aquí.
Si el suport IPv6 és habilitat, aleshores "127.0.0.1", "::127.0.0.1" , "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i "::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
"0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Tingueu en compte que RFC4291 admet les "adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96) però en desús.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.domain
S'admeten espais.
ServerActive no (*) L'adreça del proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
L'adreça del servidor/proxy és l'adreça IP o el nom DNS i el port opcional separats per dos punts.
La configuració del clúster és una o més adreces del servidor separades per punt i coma.
Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes.
No s'hauria d'especificar més d'un proxy Zabbix de cada servidor/clúster Zabbix.
Si s'especifica el proxy Zabbix, aleshores el servidor/clúster Zabbix no s'ha d'especificar per a aquest proxy.
Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip.
Si no s'especifica el port, els claudàtors per a IPv6 les adreces són opcionals.
Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.
Exemple per al proxy Zabbix:
ServerActive=127.0.0.1:10051
Exemple per a diversos servidors:
ServerActive= 127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
Exemple d'alta disponibilitat:
ServerActive=zabbix.cluster.node1 ;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:
ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2 .node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
SourceIP no Adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al servidor Zabbix o al proxy Zabbix;
- fer connexions mentre s'executen alguns elements (web.page.get, net.tcp.port, etc.)
StartAgents no 0-63 (*) 3 Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de zabbix_agentd que processen comprovacions passives.
Si s'estableix a 0, desactiva les comprovacions passives i l'agent no escoltarà cap port TCP.
Timeout no 1-30 3 No gasteu més de segons de temps d'espera en el processament
TLSAccept sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexions sense xifrar), en cas contrari no Quines connexions entrants admetre. S'empra per a comprovacions passives. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar: accepta connexions sense xifrat (per defecte)
psk: accepta connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - accepta connexions amb TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCAFile no Camí sencer d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCertFile no Camí d'accés sencer d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSConnect sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexió sense xifrar), en cas contrari no Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix. S'empra per a controls actius. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar: connectar-se sense xifrat (predeterminat)
psk: connectar-se mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert: connectar-se mitjançant TLS i un certificat
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSCRLFile no Camí sencer d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre s'admet des de Zabbix 3.0.0.
TLSKeyFile no Camí sencer d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent emprada per a les comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKFile no Camí sencer d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent emprada per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSPSKIidentity no Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertIssuer no Emissor de certificat de servidor (proxy) permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
TLSServerCertSubject no Assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 3.0.0.
UnsafeUserParameters no 0-1 0 Permet que es passin tots els caràcters en arguments als paràmetres definits per l'usuari.
0 - no permetre
1 - permetre
No es permeten els caràcters següents:
\ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
A més, els caracters de línia nova no són pas permesos.
UserParameter no Paràmetre definit per l'usuari a monitorar. Pot haver-hi diversos paràmetres definits per l'usuari.
Format: UserParameter=<clau>,<ordre de l'intèrpret d'ordres>
Tingueu en compte que l'ordre de l'intèrpret d'ordres no ha de retornar només una cadena buida o EOL.
Les ordres de l'intèrpret d'ordres poden tindre camins relatius, si s'especifica el paràmetre UserParameterDir.
Exemples:
UserParameter=system.test,who|wc -l
UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh
UserParameterDir no Camí de cerca per defecte per a les ordres UserParameter. Si s'empra, l'agent canviarà el seu directori de treball a l'especificat aquí abans d'executar una ordre. Per tant, les ordres de UserParameter poden tindre un prefix relatiu ./ en comptes d'un camí complet.
Només es permet una entrada.
Exemple: UserParameterDir=/opt/myscripts

(*) El nombre de servidors actius enumerats a ServerActive més el nombre d'instàncies prèviament bifurcades per a comprovacions passives especificades als StartAgents han d'ésser inferiors a 64.

Veieu també

  1. Diferències a la configuració de l'agent Zabbix per les verificacions actives i passives des de la versió 2.0.0.