Table of Contents

2 Prototips de triggers

Creem prototips de triggers de la mateixa manera que els prototips d'elements:

Atributs específics per activar prototips:

Paràmetre Descripció
Crea activat Si és marcat, el trigger s'afegirà a un estat activat.
Si no és marcat, el trigger s'afegirà a una entitat descoberta, però en estat desactivat.
Descoberta Si és marcat (per defecte), el trigger s'afegirà a una entitat descoberta.
Si no és marcat, el trigger no s'afegirà a una entitat descoberta tret que aquesta configuració sigui substituïda a la regla de descoberta.

Quan es creen triggers reals a partir dels prototips, pot ser necessari ser flexible sobre la constant ('20' en el nostre exemple) per emprar la comparació a l'expressió. Veieu com macros d'usuari amb context pot ser útil per aconseguir aquesta flexibilitat.

També podeu definir dependències entre prototips de triggers (admeses des de Zabbix 3.0). Per fer-ho, aneu a la pestanya Dependències. Un prototip de trigger pot dependre d'un altre prototip de trigger de la mateixa regla de descoberta de baix nivell (LLD) o d'un trigger senzill. Un prototip de trigger no pot dependre d'un prototip de trigger d'una regla LLD diferent o d'un trigger creat a partir d'un prototip de trigger. El prototip de trigger de l'equip no pot pas dependre del trigger d'una plantilla.