> Objecte script

Els següents objectes són relacionats amb l'API script.

Script

L'objecte script té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
scriptid string (només lectura) Script ID.
name
(obligatori)
string Nom de l'script.
type
(obligatori)
integer Tipus d'script.

Valors possibles:
0 - Script;
1 - IPMI;
2 - SSH;< br>3 - Telnet;
5 - (per defecte) Webhook.
command
(obligatori)
string Comanda a executar.
scope integer Àmbit de l'script.

Valors possibles:
1 - operació d'acció per defecte;
2 - acció manual a l'equip;
4 - acció manual a l'esdeveniment.
execute_on integer On s'executa l'script.
S'empra si type és 0 (script).

Valors possibles:
0 - s'executa a l'agent Zabbix; <br >1 - s'executa al servidor Zabbix;
2 - (per defecte) s'executa al servidor Zabbix (proxy).
menu_path string Carpetes separades per una barra que formen un menú com la navegació a la interfície quan es fa clic a l'equip o l'esdeveniment.
S'empra si scope és 2 o 4.
authtype integer Mètode d'autenticació emprat per al tipus d'script SSH.
S'empra si type és 2.

Valors possibles:
0 - mot de pas;<br >1 - clau pública.
nom d'usuari string Nom d'usuari emprat per a l'autenticació.
Obligatori si type és 2 o 3.
password string El mot de pas emprat per a scripts SSH amb autenticació de mot de pas i scripts Telnet.
S'empra si type és 2 i authtype és 0 o type és 3.
publickey string Nom del fitxer de clau pública emprat per als scripts SSH amb autenticació de clau pública.
Obligatori si el tipus és 2 i authtype és 1.
privatekey string Nom del fitxer de clau privada emprat per als scripts SSH amb autenticació de clau pública.
Obligatori si el tipus és 2 i authtype és 1.
port string Nombre de port emprat per als scripts SSH i Telnet.
S'empra si el tipus és '2' o '3'.
groupid string ID del grup d'equips en què es pot executar l'script. Si el valor és 0, l'script serà disponible a tots els grups d'equips.

Per defecte: 0.
usrgrpid string ID del grup d'usuaris al qual es permetrà executar l'script. Si s'estableix a 0, l'script serà disponible per a tots els grups d'usuaris.
S'empra si scope és 2 o 4.

Per defecte: 0.
host_access integer Permisos d'equip necessaris per executar l'script.
S'empra si scope és 2 o 4.

Valors possibles:
2 - * (per defecte)* llegir;
3 - escriure.
confirmació string Text emergent de confirmació. Apareix una finestra emergent quan intenteu executar un script des de la interfície Zabbix.

S'empra si scope és 2 o 4.
timeout string Temps d'espera d'execució de l'script Webhook en segons. S'admeten sufixos de temps, p. 30 s, 1 m.
Obligatori si tipus és 5.

Valors possibles:
1-60s

Valor predeterminat:
30s
description string Descripció de l'script.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Paràmetres Webhook

Els paràmetres passats a l'script webhook quan es crida tenen les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name
(obligatori)
string Nom del paràmetre.
value string Valor del paràmetre. Admet macros.

Depuració

Informació de depuració de l'script Webhook executat. L'objecte depuració té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
logs array Matriu d'entrades de registre.
ms string Temps d'execució de l'script en mil·lisegons.

Entrada de registre

L'objecte d'entrada de registre té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
level integer Nivell de registre.
ms string Temps transcorregut en mil·lisegons des que s'executa l'script abans que s'afegeix l'entrada de registre.
message string Missatge de registre.