Apèndix 2. Canvis de 5.4 a 6.0

Canvis incompatibles amb versions anteriors

Acció

Canvis:
ZBXNEXT-6920 action.create, action.update: s'ha afegit una validació estricta dels paràmetres dels mètodes.
ZBXNEXT-6755 action.create, action.update: s'ha reanomenat acknowledge_operations com a update_operations.
ZBXNEXT-6755 action.get: s'ha reanomenat selectAcknowledgeOperations com a selectUpdateOperations.

Registre d'auditoria

Canvis:
ZBXNEXT-6715 discontinuat el suport de la propietat nota.
ZBXNEXT-6715 discontinuat el suport de la propietat resourcetype, valors (2 - Configuració de Zabbix, 7 - Element gràfic).
ZBXNEXT-6715 discontinuat el suport de la propietat action, valors (5 - Activar, 6 - Desactivar).
ZBXNEXT-6718 discontinuat el suport de la propietat action, valors (3 - Login).
ZBXNEXT-6715 auditlog.get: discontinuat el suport del paràmetre selectDetails.

grup d'equips

Canvis:
ZBXNEXT-6868 hostgroup.massupdate: els camps hosts i templates ara són necessaris.
ZBXNEXT-6868 hostgroup.massadd, hostgroup.massupdate, hostgroup.massremove: afegida validació estricta dels paràmetres de mètode.

Prototipus d'equip

Canvis :
ZBXNEXT-6959 hostprototype.get: es deixa de suportar les propietats group_prototypeid, hostid, templateid dels objetes API dels enllaços i prototips de grups.
ZBXNEXT-6959 hostprototype.update: es treu la possibilitat de modificar els camps de només lectura host, name, custom_interfaces, interfaces, groupLinks, groupPrototypes, templates, tags, macros, inventory_mode dels prototipus d'equips heretats.
ZBXNEXT-6959 hostprototype.create, hostprototype.update, hostprototype.delete: afegida una validació estricta dels paràmetres del mètode.

mapa d'icones

Canvis:
ZBXNEXT-6914 iconmap.create, iconmap.update: suport descartat de la propietat de l'objecte de mapatge de la icona sortorder.

manteniment

Canvis:
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update,maintenance.delete: afegida la validació estricta dels paràmetres dels mètodes.
ZBXNEXT-6890 maintenance.get,maintenance.update: suport descartat per al paràmetre timeperiodid de l'objecte del període de temps.

tipus de mitjà

Canvis:
ZBXNEXT-6885 mediatype.create, mediatype.update: afegida la validació estricta dels paràmetres dels mètodes.

Rol

Canvis:
ZBXNEXT-6787el valor manage_services de la propietat anomenada name ja no és pas suportada dins l'objecte action.
ZBXNEXT-3022 el valor configuration.services de la propietat anomenada name ja no és pas suportada dins l'objecte UI.

servei

Canvis:
ZBXNEXT-6999 afegides les propietatsuuid, description i created_at.
ZBXNEXT-6999 ja no es suporten els paràmetres showsla, goodsla i times.
ZBXNEXT-6800 Canvi del valor "0" d'status, que ara vol dir "Not classified" en lloc d'"OK".
ZBXNEXT-3022 ja no es suporten service.adddependencies, service.addtimes, service.deletedependencies, service.deletetimes.
ZBXNEXT-6674 ja no es suporta la propietat triggerid.

ZBXNEXT-6999 service.get: ja no es suporten els paràmetres showsla, selectAlarms i selectTimes.
ZBXNEXT-6999 service.getsla: el mètode ja no és suportat.
ZBXNEXT-6999 afegits els mètodes sla.get, sla.create, sla.update, sla.delete i sla.getsli.
ZBXNEXT-6999 service.get: afegit suport per ordenar per serviceid, status i created_at.
ZBXNEXT-6999 service.get: afegit suport al paràmetre slaids; afegit suport de filtrat per uuid.
ZBXNEXT-6999 service.create, serevice.update: els paràmetres showsla, goodsla i times ja no es suporten.
ZBXNEXT-2406 service.getsla: esborrades les propietats status i problems de la resposta a la petició amb el paràmetre intervals.
ZBXNEXT-3022 service.create, service.update: els paràmetres dependencies i parentid ja no es suporten.
ZBXNEXT-3022 service.get: els paràmetres selectParent, selectDependencies i selectParentDependencies ja no són pas suportats.
ZBXNEXT-6674 service.get: el paràmetre selectTrigger ja no és suportat.

plantilla

Canvis:
ZBXNEXT-6867 template.create, template.update, template.delete, template.massadd, template.massupdate, template.massremove: added strict validation of the methods parameters.
ZBXNEXT-6867 template.create, template.update, template.massadd, template.massupdate: descartat el suport del paràmetre hosts.
ZBXNEXT-6867 template.massremove: descartat el suport del paràmetre hostids.

trigger

Canvis:
ZBXNEXT-6867 trigger.adddependencies, trigger.deletedependencies: descartada la possibilitat de modificar les dependències dels triggers heretats.

Altres canvis i correccions d'errades

acció

Canvis:
ZBXNEXT-6755 afegits els nous valors (27 - Service, 28 - Service name) de conditiontype.
ZBXNEXT-6250 action.get, action.create, action.update: afegida la nova propietat notify_if_canceled.

auditlog

Canvis:
ZBXNEXT-6999 afegit un nou resourcetype (48 - SLA).
ZBXNEXT-6923 afegit un nou resourcetype (47 - High availability node).
ZBXNEXT-6718 afegit el suport dels valors d'action (8 - Login, 9 - Failed login, 10 - History clear).
ZBXNEXT-6715 afegit suport de les porpietats: username, recordsetid, details.

autenticació

Canvis:
ZBXNEXT-4029 afegits dos nous camps (passwd_min_length i passwd_check_rules) sobre l'estratègia de paraules de pas .

tauler

Canvis:
ZBXNEXT-6999 afegit el nou giny slareport i els tipus de camps (9 - Service, 10 - SLA).
ZBXNEXT-6966 afegit un nou tipus de giny item.

historial

Canvis:
ZBXNEXT-6714 afegit un nou mètode d'API history.clear.

Manteniment

Changes:
ZBXNEXT-6755 afegit el suport de la propietat hk_events_service.

element

Canvis:
ZBXNEXT-7049 item.get, item.create, item.update: afegit un tercer paràmetre a l'etapa de pretractament del patró Prometheus. El segon paràmetre determinarà ara un mètode d'agregació: : value, label, function. El tercer paràmetre tindrà la sortida de Prometheus per el mètode label o una funció d'afegir per al mètode d'agregació function.

prototipus d'element

Canvis:
ZBXNEXT-7049 itemprototype.get, itemprototype.create, itemprototype.update: afegit un tercer paràmetre a l'etapa de pretractament del patró Prometheus. El segon paràmetre determinarà ara un mètode d'agregació: : value, label, function. El tercer paràmetre tindrà la sortida de Prometheus per el mètode label o una funció d'afegir per al mètode d'agregació function.

manteniment

Canvis:
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: el paràmetre groupids és obsolet. En lloc d'aquest, empreu groups.
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: el paràmetrehostids és obsolet. En lloc d'aquest, empreu hosts.
ZBXNEXT-6890 maintenance.create, maintenance.update: s'ha canviat el tipus de paràmetre groups, hosts, timeperiods i tags d'array a object/array.

mediatype

Canvis:
ZBXNEXT-6755 objecte de plantilla de missatge: al valor conditiontype se li ha afegit el suport: 4 - (esdeveniment creat en actualitzar l'estat del servei).

proxy

Canvis:
ZBXNEXT-6889 proxy.create, proxy.update: les propietats interface.interfaceid i interface.hostid ja no tenen pas suport.

regexp

Canvis:
ZBXNEXT-6717 s'han afegit les API regexp.get, regexp.create, regexp.update i regexp.delete.

rol

Canvis:
ZBXNEXT-6787 s'ha afegit el suport de les noves propietats services.read.mode, services.read.list, services.read.tag, services.write.mode, services.write.list i services.write.tag.
ZBXNEXT-3022 s'ha afegit el suport per al valor anomenat manage_services de la propietat name a l'objecte action.
ZBXNEXT-6999 s'ha afegit el suport per al valor manage_sla de la propietat name a l'objecte action.

servei

Canvis:
ZBXNEXT-6787 afegida la nova propietat readonly.
ZBXNEXT-6800 afegit suport a les propietats weight, propagation_rule i propagation_value.
ZBXNEXT-6800 afegit suport al valor status (-1 - OK).
ZBXNEXT-2406 service.get: afegit suport dels paràmetres deep_parentids i selectProblemEvents.
ZBXNEXT-6800 service.create, service.update: afegit suport del paràmetre status_rules.
ZBXNEXT-6800 service.get: afegit suport del paràmetre selectStatusRules.
ZBXNEXT-6800 service.get: afegit suport de count per al paràmetre selectAlarms.
ZBXNEXT-3022 service.create, service.update: afegit suport dels paràmetres children, parents i tags.
ZBXNEXT-3022 service.get: afegit suport dels paràmetres evaltype, tags, selectChildren, selectParents, selectTags.
ZBXNEXT-3022 service.get: afegit suport dels paràmetres problem_tags, without_problem_tags i selectProblemTags.
ZBXNEXT-6674 service.create, service.update: afegit suport del paràmetre problem_tags.

configuració

Canvis:
ZBXNEXT-6945 settings.get, settings.update: s'ha afegit el suport dels paràmetres geomaps_tile_provider, geomaps_tile_url, geomaps_max_zoom i geomaps_attribution.
ZBXNEXT-6715 settings.get, settings.update: s'hi ha afegit el suport del paràmetre auditlog_enabled.

sla

Canvis:
ZBXNEXT-6999 s'ha afegit una nova API sla amb els mètodes: sla.create, sla.delete, sla.get, sla.getsli, sla.update.

templatedashboard

Canvis:
ZBXNEXT-6966 s'ha afegit el suport del nou tipus de giny item.

usuari

Canvis:
ZBXNEXT-6718 s'ha afegit un nou mètode user.unblock.
ZBXNEXT-4029 user.create, user.update: s'ha implementat la validació de la fortalesa de la paraula de pas segons la política de paraules de pas.

usergroup

Canvis:
ZBXNEXT-6866 usergroup.create, usergroup.update: el paràmetre userids ara és obsolet. En el seu lloc convé que empreu users.