4 Zabbix agent 2 (UNIX)

Vista general

L'agent Zabbix 2 és una nova generació d'agent de Zabbix i es pot emprar en lloc de l'agent Zabbix.

Aquesta secció llista els paràmetres suportats al fitxer de configuració de l'agent Zabbix 2 (zabbix_agent2.conf).

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels fitxers de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM ;
  • Els comentaris que comencen per "#" només es suporten a principi de línia.

Paràmetres

|Paràmetre|<|Obligatori|Rang|Predeterminat|Descripció| |-|----------|-----------|-----------|----------|--- -----------------------------------------------| |Alias|<|no| | |Defineix un àlies per a una clau d'element. Es pot emprar per substituir una clau d'element llarga i complexa per una de més petita i senzilla.
És possible que hi hagi diversos paràmetres Alias. Es permeten diversos paràmetres amb la mateixa clau Alias.
És possible que diferents claus Alias facin referència a la mateixa clau d'element.
Es poden emprar àlies a HostMetadataItem però no als paràmetres HostnameItem.
< br>Exemples:

1. S'està recuperant l'ID de l'usuari 'zabbix'.
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,"^zabbix:.:([0-9]+)",, ,,\1]
Ara es pot emprar la clau d'abreujatura zabbix.userid per recuperar dades.

2. Aconseguint l'ús de la CPU amb paràmetres predeterminats i personalitzats.
Alias=cpu.util:system.cpu.util
Alias=cpu.util[*]:system.cpu.util[*]< br>Això permet emprar la clau cpu.util per obtindre el percentatge d'ús de la CPU amb els paràmetres predeterminats, així com emprar cpu.util[all, idle, avg15] per obtindre dades específiques sobre l'ús de la CPU.< br>
3. Executant diverses regles de descoberta de baix nivell que processen els mateixos elements de descoberta.
Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery
Ara és és possible configurar diverses regles de descoberta mitjançant vfs.fs.discovery amb diferents paràmetres per a cada regla, com ara vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery [barra], etc.| |AllowKey|<|no| | |Permet l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb DenyKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Veieu també: Comprovacions d'agent de restricció.| |BufferSend|<|no|1-3600|5|L'interval de temps en segons que determina la freqüència amb què s'envien els valors des de la memòria intermèdia al servidor Zabbix.
Tingueu en compte que si la memòria intermèdia és plena, les dades s'enviaran abans.| |BufferSize|<|no|2-65535|100|Nombre màxim de valors a la memòria intermèdia. L'agent enviarà totes les dades recollides al servidor o al proxy Zabbix si la memòria intermèdia és plena.
Aquest paràmetre només s'ha d'emprar si la memòria intermèdia persistent és desactivada (EnablePersistentBuffer=0).| |ControlSocket| |no| |/tmp/agent.sock|El sòcol de control, emprat per enviar ordres d'execució amb l'opció '-R'.| |DebugLevel|<|no|0-5|3|Especifica el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica
2 - informació d'error
3 - avisos
4 - per a la depuració (produeix molta informació)
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació)| |DenyKey|<|no| | |Denegueu l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió de comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb AllowKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició.
Aquest paràmetre és compatible des de Zabbix 5.0.0.
Veieu també: Comprovacions d'agent de restricció.| |EnablePersistentBuffer|<|no|0-1|0|Activa l'ús de l'emmagatzematge persistent local per als elements actius.
0 - desactivat
1 - activat
Si l'emmagatzematge persistent és desactivat, s'emprarà la memòria intermèdia.| |ForceActiveChecksOnStart|<|no|0-1|0 |Fer comprovacions actives immediatament després de reiniciar la primera configuració rebuda.
0 - desactivat
1 - activat
També disponible segons el paràmetre de configuració del connector, per exemple: Plugins.Uptime.System.ForceActiveChecksOnStart=1
Suportat des de Zabbix 6.0.2. | |HostInterface| |no|0-255 caràcters| |Paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra al procés d'autoregistre de l'equip.
Un agent emetrà un error i no s'iniciarà si el valor supera el límit de 255 caràcters.
Si no és definit, el valor s'agafarà de HostInterfaceItem.
Admès des de Zabbix 4.4.0.| |HostInterfaceItem|<|no| | |Paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra en el procés d'autoregistre de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, un agent registrarà un missatge d'advertiment si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
L'element system.run[] s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
Aquesta opció només s'empra quan HostInterface no és definida.
Suportat des de Zabbix 4.4.0.| |HostMetadata|<|no|0-255 caràcters| |Paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip s'empren al procés d'autoregistre de l'equip.
Un agent emetrà un error i no s'iniciarà si el valor especificat supera el límit o una cadena no UTF-8.
Si no es defineix, el valor s'agafarà de HostMetadataItem.| |HostMetadataItem|<|no| | |Paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre les metadades d'un equip. El valor de l'element de metadades de l'equip es recupera a cada intent d'autoregistre per al procés d'autoregistre de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'advertiment si el valor que retorna l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és pas definit.
Admet paràmetres d'usuari i àlies. Admet system.run[] independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
El valor retornat per l'element ha d'ésser una cadena UTF-8; en cas contrari, s'ignorarà.| |HostName|<|no| |Set by HostnameItem|Llista de noms d'equip únics i que distingeix entre majúscules i minúscules, delimitats per comes.
Requerit per a les comprovacions actives i han de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. Si no és definit, el valor s'agafa de HostnameItem.
Caràcters admesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'.
Llargada màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia. | |HostnameItem|<|no| |system.hostname|Element emprat per generar el nom d'equip si no és definit. S'ignora si el nom d'equip és definit.
No admet UserParameters ni àlies, però admet system.run[] independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
La longitud de sortida és limitada a 512 KB.| |Include| |no| | |Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
Durant la instal·lació Zabbix crearà el directori d'inclusió a /usr/local/etc, tret que es modifiqui durant la compilació.
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons. Per exemple: /absolute/path/to/config/files/*.conf.
Des de Zabbix 6.0.0, un camí pot ser relatiu a la ubicació del fitxer zabbix_agent2.conf.
Veieu les notes especials sobre les limitacions.| |ListenIP|<|no| |0.0.0.0|Llista d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
La primera adreça IP s'envia al servidor Zabbix, si s'hi connecta, per recuperar la llista de comprovacions actives.| |ListenPort|<|no|1024-32767|10050|L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.| |LogFile|<|sí, si LogType s'estableix a file, en cas contrari
no| |/tmp/zabbix_agent2.log|Nom del fitxer de registre si LogType és "file".| |LogFileSize|<|no|0-1024|1|Mida màxima del fitxer de registre en MB.
0 - desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i es torna a iniciar.| |LogType|<|no| |file|Especifica on s'escriuen els missatges de registre a:
system - syslog,
file - fitxer especificat pel paràmetre LogFile,
consola - sortida estàndard.| |PersistentBufferFile|<|no| | |El fitxer, on l'Agent 2 de Zabbix hauria de mantindre la base de dades SQLite.
Ha d'ésser un nom de fitxer complet.
Aquest paràmetre només s'empra si la memòria intermèdia persistent és habilitada (EnablePersistentBuffer=1).| |PersistentBufferPeriod| |no|1m-365d|1h|Període de temps durant el qual s'han d'emmagatzemar les dades, quan no hi ha connexió amb el servidor o proxy. Les dades més antigues es perdran. Les dades de registre es conservaran.
Aquest paràmetre només s'empra si la memòria intermèdia persistent és habilitada (EnablePersistentBuffer=1).| |PidFile|<|no| |/tmp/zabbix_agent2.pid|Nom del fitxer PID.| |Plugin|<|no| | |Des de Zabbix 6.0.0 la majoria dels connectors tenen els seus propis fitxers de configuració. El fitxer de configuració de l'agent conté els paràmetres del connector que es llisten a continuació.| | |Plugins.Log.MaxLinesPerSecond|no|1-1000|20|Nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor o al proxy Zabbix quan processi les comprovacions actives "registre" i "registre d'esdeveniments".
El valor proporcionat serà substituït pel paràmetre 'maxlines',
proporcionat a la clau d'element 'log' o 'eventlog'.
Nota: Zabbix processarà 10 vegades més línies noves que les establertes a MaxLinesPerSecond per cercar la cadena requerida als elements del registre.
Aquest paràmetre és compatible des de la 4.4.2 i substitueix MaxLinesPerSecond.| |^|Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands|no| |0|Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a advertiments.
0 - desactivat
1 - activat
Les ordres només es registraran si s'executen de forma remota. Les entrades de registre no es crearan si els paràmetres HostMetadataItem, HostInterfaceItem o HostnameItem inicien localment system.run[].
Aquest paràmetre és compatible des de la 4.4.2 i substitueix LogRemoteCommands.| |PluginSocket|<|no| |/tmp/agent.plugin.sock |Camí al sòcol Unix per a comunicacions de connectors carregables.| |PluginTimeout|<|no|1-30 |Global timeout|Temps d'espera per a connexions amb connectors carregables.| |RefreshActiveChecks|<|no|60-3600|120|La freqüència amb què s'actualitza la llista de comprovacions actives, en segons.
Tingueu en compte que després de no poder actualitzar les comprovacions actives, la següent actualització es provarà després de 60 segons.| |Server|<|yes| | |Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
Només s'acceptaran connexions entrants dels equips que s'indiquen aquí.
Si el suport d'IPv6 és actiu, llavors '127.0 .0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten per igual i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6.
'0.0.0.0/0' es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.
Exemple: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8:: /32,zabbix.example.com
S'admeten espais.| |ServerActive|<|no| | |L'adreça del proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
L'adreça del servidor/proxy és l'adreça IP o el nom DNS i el port opcional separats per dos punts.
La configuració del clúster és una o més adreces del servidor separades per punt i coma.
Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes.
No s'hauria d'especificar més d'un proxy Zabbix de cada servidor/clúster Zabbix.
Si s'especifica el proxy Zabbix, aleshores el servidor/cluster Zabbix no cal que s'especifiqui.
Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip.
Si no s'especifica el port, els claudàtors per a IPv6 les adreces són opcionals.
Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.
Exemple per al proxy Zabbix:
ServerActive=127.0.0.1:10051
Exemple per a diversos servidors:
ServerActive= 127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
Exemple d'alta disponibilitat:
ServerActive=zabbix.cluster.node1 ;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:
ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2 .node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain| |SourceIP|<|no| | |Adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al servidor Zabbix o al proxy Zabbix;
- fer connexions mentre s'executen alguns elements (web.page.get, net.tcp.port, etc.)| |StatusPort|<|no|1024-32767| |Si s'estableix, l'agent escoltarà en aquest port les peticions d'estat HTTP (http://localhost:<port>/status).| |Timeout|<|no|1-30|3|No gasteu més de Timeout segons durant el processament.| |TLSAccept|<|sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK estan definits (fins i tot per a connexions unencrypted), en cas contrari no| | |Quines connexions entrants acceptar. S'empra per a comprovacions passives. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
unencrypted: admet connexions sense xifrat (per defecte)
psk: admet connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - admet connexions amb TLS i un certificat| |TLSCAFile|<|no| | |Camí complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.| |TLSCertFile|<|no| | |Camí complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.| |TLSConnect|<|sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK estan definits (fins i tot per a connexió unencrypted), en cas contrari no| | |Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix. S'empra per a controls actius. Només es pot especificar un valor:
unencrypted: connectar-se sense xifrat (predeterminat)
psk: connectar-se mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert: connectar-se mitjançant TLS i un certificat| |TLSCRLFile|<|no| | |Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.| |TLSKeyFile|<|no| | |Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent emprada per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.| |TLSPSKFile|<|no| | |Camí complet d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent emprada per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.| |TLSPSKIdentity|<|no| | |Cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.| |TLSServerCertIssuer|<|no| | |Emissor de certificat de servidor (proxy) permès.| |TLSServerCertSubject|<|no| | |Assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.| |UnsafeUserParameters|<|no|0,1|0|Permet que tots els caràcters es passin en arguments als paràmetres definits per l'usuari.
No es permeten els caràcters següents:
\ ' " ` * ?  [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
A més, no es permeten caràcters de nova línia.| |UserParameter|<|no| | |Paràmetre definit per l'usuari a supervisar. Hi pot haver diversos paràmetres definits per l'usuari.
Format: UserParameter=<clau>,<ordre de l'intèrpret d'ordres>
Tingueu en compte que l'ordre de l'intèrpret d'ordres no ha de retornar només una cadena buida o EOL.
Les ordres de l'intèrpret d'ordres poden tindre camins relatius, si s'especifica el paràmetre UserParameterDir.
Exemples:
UserParameter=system.test,who|wc -l
UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh| |UserParameterDir|<|no| | |Camí de cerca per defecte per a les ordres UserParameter. Si s'empra, l'agent canviarà el seu directori de treball a l'especificat aquí abans d'executar una ordre. Per tant, les ordres de UserParameter poden tindre un prefix relatiu ./ en comptes d'un camí complet.
Només es permet una entrada.
Exemple: UserParameterDir=/opt/myscripts|