> Objecte trigger

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API trigger.

Trigger

L'objecte trigger té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
triggerid string (només lectura) ID del trigger.
description
(obligatori)
string Nom del trigger.
expression
(obligatori)
string Expressió de trigger reduïda.
event_name string Nom de l'esdeveniment generat pel trigger.
opdata string Dades operacionals.
comments string Descripció addicional del trigger.
error string (només lectura) Text d'error si hi ha hagut algun problema en actualitzar l'estat del trigger.
flags integer (només lectura) Origen del trigger.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) un trigger normal;
4 - un trigger descobert.
lastchange timestamp (només lectura) Hora en què el trigger va canviar el seu estat per darrer cop.
priority integer Gravetat del trigger.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) no classificat;
1 - informació;
2 - advertència;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.
state integer (només lectura) Estat del trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) l'estat del trigger és actualitzat;
1 - l'estat del trigger actual és desconegut.
status integer Si el trigger és actiu o no.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.
templateid string (només lectura) ID del trigger de la plantilla principal.
type integer Si el trigger pot generar diversos esdeveniments problemàtics.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) no genera diversos esdeveniments;
1 - genera diversos esdeveniments.
url string URL associat al trigger.
value integer (només lectura) Si el trigger és en estat correcte o problema.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) bé;
1 - problema.
recovery_mode integer Mode de generació d'esdeveniments correctes.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) Expressió;
1 - Expressió de recuperació;
2 - Cap.
recovery_expression string Expressió reduïda de recuperació del trigger.
correlation_mode integer L'esdeveniment correcte es tanca.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) Tots els problemes;
1 - Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen.
correlation_tag string Etiqueta per fer coincidir.
manual_close integer Permetre el tancament manual.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) No;
1 - Sí.
uuid string Identificador únic universal, utilitzat per enllaçar triggers importats amb els ja existents. S'empra només per a triggers de plantilles. Generat automàticament, si no es dóna.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatori/opcional és diferent.

Etiqueta de trigger

L'objecte d'etiqueta de trigger té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag
(obligatori)
string Nom de l'etiqueta del trigger.
value string Valor de l'etiqueta del trigger.