17 Problemes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Problemes als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Problemes, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Problemes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Ensenya|<|0|show|1 - (per defecte) Problemes recents;
2 - Historial;
3 - Problemes.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'amfitrió ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'amfitrió ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre .

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Nom de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operator és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |Ensenya etiquetes|<|0|show_tags|0 - (per defecte) Cap;
1 - 1;
2 - 2;
3 - 3.| |Nom de l'etiqueta (format)|<|0|tag_name_format|0 - (per defecte) Complet;
1 - Escurçat;
2 - Cap.

Paràmetre Nom de l'etiqueta ( format) no disponible si Mostra les etiquetes està establert a "Cap".| |Prioritat de visualització de l'etiqueta|<|1|tag_priority|Llista d'etiquetes separades per comes.

El paràmetre Prioritat de visualització de l'etiqueta no està disponible si Mostra les etiquetes s'estableix en "Cap".| |Ensenya les dades operatives|<|0|show_opdata|0 - (per defecte) Cap;
1 - Per separat;
2 - Amb el nom del problema.| |Ensenya els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Ensenya només els no reconeguts|<|0|no reconeguts|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Ordena les entrades per|<|0|sort_triggers|1 - Gravetat (decreixent);
2 - Equip (ascendent);
3 - Temps (ascendent);
4 - (per defecte) Temps (decreixent);
13 - Gravetat (ascendent);
14 - Equip (decreixent);
15 - Problema (ascendent);
16 - Problema (decreixent).
<br >Per a tots els valors, excepte "Time (descendent)" i "Time (ascendent)", el paràmetre Ensenya la línia de temps s'ha d'establir a "Desactivat".| |Ensenya la cronologia|<|0|show_timeline|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Habilitat.

El paràmetre Ensenya la cronologia està disponible si Ordena les entrades per és establert a " Temps (descendent)" o "Temps (creixent)".| |Ensenya les línies|<|0|mostra les línies|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 25.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Problemes. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Problemes

Configureu el giny Problemes que ensenyi problemes per al grup d'equips "4" que compleixin les condicions següents:

 • Problemes que tenen una etiqueta amb el nom "abast" que conté els valors "performance" o "availability" o "capacity".
 • Problemes que tenen la gravetat següent: "Avís", "Mitjana", "Alt", "Desastre".

A més, configureu el giny per veure etiquetes i dades operatives.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problems",
                "name": "Problems",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "performance"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "availability"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.2",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.2",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.2",
                    "value": "capacity"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 5
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_tags",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_opdata",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també