> Objecte d'autenticació

Els objectes següents són relacionats amb l'API authentication.

Autenticació

L'objecte d'autenticació té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
autentication_type enter Autenticació per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Intern;
1 - LDAP.
http_auth_enabled enter Activar l'autenticació HTTP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivar;
1 - Activar.
http_login_form enter Formulari d'entrada per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Formulari d'entrada al Zabbix ;
1 - Formulari d'entrada HTTP.
http_strip_domains cadena Esborrar el nom de domini.
http_case_sensitive enter Login HTTP sensible a majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_configured enter Activar l'antenticació LDAP.

Valors possibles:
0 - Desactivar;
1 - (per defecte) Activar.
ldap_host cadena equip LDAP.
ldap_port enter port LDAP.
ldap_base_dn cadena DN base LDAP.
ldap_search_attribute cadena atribut de cerca LDAP.
ldap_bind_dn cadena DN de connexió LDAP.
ldap_case_sensitive enter login LDAP amb distinció de majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_bind_password cadena paraula de pas de la connexió LDAP.
saml_auth_enabled enter Activar l'autenticació SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.
saml_idp_entityid cadena ID d'entitat SAML IdP.
saml_sso_url cadena URL del servei SAML SSO.
saml_slo_url cadena URL del servei SAML SLO.
saml_username_attribute cadena atribut d'usuari SAML.
saml_sp_entityid cadena ID d'entitat SAML SP.
saml_nameid_format cadena Format del nom ID de SAML SP.
saml_sign_messages enter Signatura de missatges SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) ;
1 - Signar missatges.
saml_sign_assertions enter Assercions de signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar;
1 - Signar.
saml_sign_authn_requests enter Peticions de signatura AuthNde SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar les peticions;
1 - Signar-les.
saml_sign_logout_requests enter Peticions de tancar sessió de les signatures SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar les peticions;
1 - Signar-les.
saml_sign_logout_responses enter Signar les peticions de sortida de SAML .

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar-les;
1 - Signar-les.
saml_encrypt_nameid enter ID de nom de xifrat SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No xifrar pas l'ID del nom;
1 - Xifrar-lo.
saml_encrypt_assertions enter Xifrar les assercions SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No xifrar-les pas;
1 - Xifrar-les.
saml_case_sensitive enter Inici de sessió SAML diferenciant majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
passwd_min_length enter Requerir longitud mínima de paraula de pas.

Valors possibles: 1-70
8 - per defecte
passwd_check_rules enter Regles de comprovació de paraules de pas.

Els valors possibles són:
0 - comprovar la longitud;
1 - comprovar si es fa ús de majúscules i minúscules;
2 - comprovar si s'empren dígits;
4 - comprovar si s'empren caràcters especials;
8 - (per defecte) comprovar si no és a la llista de les paraules de pas més comunes, no conté pas variacions de la paraula "Zabbix" o el nom o cognom de l'usuari.