3 SUSE Linux Enterprise Server

Vista general

Els paquets oficials de Zabbix són disponibles per a:

SUSE Linux Enterprise Server 15 Descarregar
SUSE Linux Enterprise Server 12 Descarregar

El mode de xifrat Verify CA no funciona pas amb SLES 12 (totes les versions menors del sistema d'explotació) amb MySQL per contindre biblioteques MySQL antigues.

Afegir el repositori de Zabbix

Instal·leu el paquet de configuració del repositori. Aquest paquet conté els fitxers de configuració yum (gestor de paquets de programari).

SLES 15 :

rpm -Uvh --nosignature https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/sles/15/x86_64/zabbix-release-6.0-1.sles15.noarch.rpm
    zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Official Repository'

SLES 12 :

rpm -Uvh --nosignature https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/sles/12/x86_64/zabbix-release-6.0-1.sles12.noarch.rpm
    zypper --gpg-auto-import-keys refresh 'Zabbix Official Repository'

Tingueu en compte que el procés del servei web de Zabbix, que s'empra per generar informes programats, requereix el navegador Google Chrome. El navegador no és pas inclòs als paquets i s'ha d'instal·lar a banda.

Instal·lació del servidor/interfície Web/agent

Per instal·lar el servidor/interfície web/agent Zabbix amb suport MySQL:

# zypper install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-agent

Substituïu "apache" a l'ordre per "nginx" si feu servir el paquet per al servidor web Nginx. Veieu també: Configuració d'Nginx per a Zabbix a SLES 12/15.

Substituïu "zabbix-agent" per "zabbix-agent2" en aquestes ordres si feu anar l'agent Zabbix 2 (només SLES 15 SP1+).

Per instal·lar el proxy Zabbix amb suport MySQL:

zypper install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts

Substituïu "mysql" a les ordres per "pgsql" per emprar PostgreSQL.

El paquet 'zabbix-sql-scripts' conté esquemes de bases de dades per a tots els sistemes de gestió de bases de dades compatibles per al servidor Zabbix i el proxy Zabbix i s'emprarà per a la importació de dades.

Creació de base de dades

Per als dimonis Zabbix servidor i proxy cal una base de dades. No cal executar l'agent Zabbix.

Calen bases de dades separades per al servidor Zabbix i el proxy Zabbix; no poden emprar la mateixa base de dades. Per tant, si són instal·lats al mateix equip, les seves bases de dades s'han de crear amb noms diferents!

Creeu la base de dades seguint les instruccions proporcionades per a MySQL o PostgreSQL.

Importació de dades

Ara importeu l'esquema inicial i les dades del servidor amb MySQL:

# zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Se us demanarà que introduïu el mot de pas de la base de dades que acabeu de crear.

Amb PostgreSQL:

zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/create.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Amb TimescaleDB, a més de l'ordre anterior, executeu també:

zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql.gz | sudo -u <username> psql zabbix

TimescaleDB només és compatible amb el servidor Zabbix.

Per al proxy, importeu l'esquema inicial:

zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/mysql/schema.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Per al proxy amb PostgreSQL:

zcat /usr/share/packages/zabbix-sql-scripts/postgresql/schema.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Configurar la base de dades per al servidor/proxy Zabbix

Modifiqueu /etc/zabbix/zabbix_server.conf (i zabbix_proxy.conf) per emprar les respectives bases de dades. Per exemple:

# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    DBHost=localhost
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=<password>

A DBPassword, empreu el mot de pas de la base de dades Zabbix per MySQL; mot de pas d'usuari PostgreSQL per PostgreSQL.

Empreu DBHost= amb PostgreSQL. Voldreu conservar el paràmetre per defecte DBHost=localhost (o una adreça IP), però això obligarà que PostgreSQL empri un socket de xarxa per connectar-se a Zabbix.

Configuració de la interfície Zabbix

Depenent del servidor web emprat (Apache/Nginx), editeu el fitxer de configuració corresponent per a la interfície Zabbix:

 • Per a Apache, el fitxer de configuració es troba a /etc/apache2/conf.d/zabbix.conf. Alguns paràmetres de PHP ja són configurats. Però cal esborrar el comentari del paràmetre "date.timezone" i establir la zona horària correcta.
php_value max_execution_time 300
    php_value memory_limit 128M
    php_value post_max_size 16M
    php_value upload_max_filesize 2M
    php_value max_input_time 300
    php_value max_input_vars 10000
    php_value always_populate_raw_post_data -1
    # php_value date.timezone Europe/Riga
 • El paquet zabbix-nginx-conf instal·la un servidor Nginx separat per a la interfície Zabbix. El seu fitxer de configuració es troba a /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf. Perquè la interfície Zabbix funcioni, cal descomentar i establir les directives "listen" i/o "server_name".
# listen 80;
    # server_name example.com;
 • Zabbix empra el seu propi grup de connexions php-fpm dedicades amb Nginx:

El seu fitxer de configuració es troba a /etc/php7/fpm/php-fpm.d/zabbix.conf. Alguns paràmetres de PHP ja són configurats. Però cal que configureu el paràmetre de zona horària correctament.

php_value[max_execution_time] = 300
    php_value[memory_limit] = 128M
    php_value[post_max_size] = 16M
    php_value[upload_max_filesize] = 2M
    php_value[max_input_time] = 300
    php_value[max_input_vars] = 10000
    ; php_value[date.timezone] = Europe/Riga

Ara ja sou a punt per procedir a les passes d'instal·lació de la interfície que us permetran accedir al vostre Zabbix acabat d'instal·lar.

Tingueu en compte que un proxy Zabbix no té interfície; només es comunica amb el servidor Zabbix.

Engegada dels processos servidor/agent Zabbix

Engegueu els processos del servidor i agent zabbix i feu-los iniciar quan engegui el sistema.

Amb el servidor Web Apache:

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm
    systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm

Canvieu 'apache2' per 'nginx' per fer el mateix amb el servidor Web Nginx.

Instal·lació dels paquets debuginfo

Per habilitar el repositori debuginfo, editeu el fitxer /etc/zypp/repos.d/zabbix.repo. Substituïu enabled=0 per enabled=1 per al repositori zabbix-debuginfo.

[zabbix-debuginfo]
    name=Zabbix Official Repository debuginfo
    type=rpm-md
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/4.5/sles/15/x86_64/debuginfo/
    gpgcheck=1
    gpgkey=http://repo.zabbix.com/zabbix/4.5/sles/15/x86_64/debuginfo/repodata/repomd.xml.key
    enabled=0
    update=1

Això us permetrà instal·lar els paquets zabbix-<component>-debuginfo.