16 Equips amb problemes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Equips amb problemes als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Equips amb problemes, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Equips amb problemes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'amfitrió ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler de control objecte per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos amfitrions, creeu un objecte de camp de widget de tauler per a cada amfitrió . Per a diversos hosts, el paràmetre Host groups no s'ha de configurar en absolut o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'amfitrions al qual pertanyen els amfitrions configurats.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: 1, 2, 3, 4, 5 (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Nom de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

El paràmetre Operator és necessari si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

El paràmetre Valor de l'etiqueta és necessari si es configura Etiquetes.| |Veure els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Oculta els grups sense problemes|<|0|hide_empty_groups|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Visualització del problema|<|0|ext_ack|0 - (per defecte) Tots;
1 - Només no reconegut;
2 - Separat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Equips amb problemes. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configuració d'un giny Equips amb problemes

Configureu un giny Equips amb problemes que ensenyi els equips dels grups d'equips "2" i "4" que tenen problemes amb un nom que inclou la cadena "CPU" i que tenen les següents gravetats: "Avís", "Mitjana", "Alta", "Desastre".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problemhosts",
                "name": "Problem hosts",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "problem",
                    "value": "cpu"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 5
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també