14 Informes programats

Vista general

Amb la funció d'Informes programats, podeu configurar una versió PDF d'un tauler determinat per enviar-lo a destinataris específics a intervals recurrents.

Actualment el suport dels informes programats és experimental.

Per als taulers de diverses pàgines, només la primera pàgina s'inclou a l'informe PDF.

Requisits previs:

 • El servei web Zabbix s'ha d'instal·lar i configurar correctament per permetre generar informes programats; consulteu Configuració d'informes programats per obtindre instruccions.
 • Un usuari ha de tindre un rol d'usuari de tipus Admin o Super admin amb els permisos següents:
  • Informes programats al bloc Accés als elements de la IU (per veure els informes)
  • Gestiona els informes programats al bloc Accés a les accions (per crear/editar informes)

Per crear un informe programat a la interfície de Zabbix, feu el següent:

 • Aneu a: InformesInformes programats
 • Feu clic a Crear un informe a l'extrem superior dret de la pantalla
 • Introduïu els paràmetres de l'informe al formulari

També podeu crear un informe obrint-ne un existent, fent clic al botó Clonar i desant-lo amb un nom diferent.

Configuració

La pestanya d'Informes programats conté atributs generals dels informes.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Propietari Usuari que crea un informe. Els usuaris de nivell superadministrador poden canviar de propietari. Per als usuaris de nivell administrador, aquest camp és només de lectura.
Nom Nom de l'informe; ha de ser únic.
Tauler Tauler en què es basa l'informe; només es pot triar un tauler alhora. Per triar un tauler, comenceu a escriure el nom: apareixerà una llista de taulers coincidents; desplaceu-vos cap avall per seleccionar. Alternativament, podeu fer clic a Triar al costat del camp i triar un tauler de control de la llista que es mostra.
Si un tauler de control conté diverses pàgines, només s'enviarà la primera pàgina com a informe.
Període Període durant el qual s'elaborarà l'informe. Seleccioneu el dia, la setmana, el mes o l'any anteriors.
Cicle Freqüència de generació d'informes. Els informes es poden enviar diàriament, setmanalment, mensualment o anualment. El mode "setmanal" permet seleccionar els dies de la setmana en què s'enviarà l'informe.
Hora d'inici Hora del dia en el format hh:mm en què es prepararà l'informe.
Repetiu els Dies de la setmana en què s'enviarà l'informe. Aquest camp només està disponible si Cicle està establert a "Semanal".
Data d'inici Data en què s'ha de començar la generació d'informes periòdics.
Data de finalització Data en què s'hauria d'aturar la generació regular d'informes.
Assumpte Assumpte del correu electrònic de l'informe. Admet la macro {TIME}.
Missatge Cos del correu electrònic de l'informe. Admet la macro {TIME}.
Subscripcions Llista de destinataris de l'informe. De manera predeterminada, només inclou el propietari de l'informe. Qualsevol usuari de Zabbix amb mitjans de correu electrònic configurats es pot especificar com a destinatari de l'informe.
Feu clic a Afegeix un usuari o a Afegeix un grup d'usuaris per afegir més destinataris.
Feu clic al nom d'usuari per editar la configuració:
Genera un informe. per: si les dades de l'informe s'han de generar en funció dels permisos del tauler de control de l'usuari actual o del destinatari.
Estat: seleccioneu "Inclou" per enviar l'informe a l'usuari o "Exclou" per evitar l'enviament de l'informe. a aquest usuari. Com a mínim un usuari ha de tenir l'estat "Inclou". L'estat "Exclou" es pot emprar per excloure usuaris específics d'un grup d'usuaris inclòs.

Tingueu en compte que els usuaris amb permisos insuficients (és a dir, usuaris amb una funció basada en el tipus d'usuari Administrador que són no membres del mateix grup d'usuaris que el destinatari o el propietari de l'informe) veurà "Usuari inaccessible" o "Grup d'usuaris inaccessible" en lloc dels noms reals als camps Destinatari i Genera informe per; els camps Estat i Acció es mostraran només de lectura.
Activat Estat de l'informe. Si desactiveu aquesta casella de selecció, es desactivarà l'informe.
Descripció Una descripció opcional de l'informe. Aquesta descripció és per a ús intern i no s'enviarà als destinataris de l'informe.
Botons de formulari

Els botons de la part inferior del formulari us permeten realitzar diverses operacions.

Afegeix un informe. Aquest botó només és disponible per a informes nous.
Actualitza les propietats de l'informe.
Crear un altre informe basat en les propietats de l'informe actual.
Comprova si la configuració de l'informe és correcta enviant un informe a l'usuari actual.
Esborra l'informe.
Cancel·la la modificació de propietats de l'informe.
Provar

Per provar un informe, feu clic al botó Prova a la part inferior del formulari de configuració de l'informe.

El botó de Prova no és pas disponible si s'ha obert un formulari de configuració d'informe des del menú d'acció del tauler.

Si la configuració és correcta, l'informe de prova s'envia immediatament a l'usuari actual. Per als informes de prova, s'ignoren els subscriptors i la configuració d'Informe generat per dels usuaris.

Si la configuració és incorrecta, es mostra un missatge d'error que descriu la raó possible.

Actualitzar un informe

Per actualitzar un informe, feu clic al nom de l'informe, feu els canvis de configuració necessaris i feu clic al botó Actualitzar.

Si un altre usuari actualitza un informe i aquest modifica el tauler, prement el botó Actualitzar, es mostrarà un missatge d'avís "L'informe generat per altres usuaris serà substituït per l'usuari actual".

Si premeu D'acord en aquesta passa, es produiran els canvis següents:

 • La configuració d'Informe generat per s'actualitzarà per mostrar el darrer usuari que va modificar l'informe (tret que s'estableixi Generat per al destinatari).
 • Els usuaris que es mostrin com a "Usuari inaccessible" o "Grup d'usuaris inaccessible" s'esborraran de la llista de subscriptors de l'informe.

Si premeu Cancel·lar, es tancarà la finestra emergent i es cancel·larà l'actualització de l'informe.

Clonar un informe

Per clonar ràpidament un informe existent, premeu el botó Clonar a la part inferior del formulari de configuració d'un informe existent. Quan es clona un informe creat per un altre usuari, l'usuari actual es converteix en el propietari del nou informe.

La configuració de l'informe es copiarà al formulari de configuració de l'informe nou pel que fa als permisos d'usuari:

 • Si l'usuari qui clona un informe no té permisos al tauler, el camp Tauler s'esborrarà.
 • Si l'usuari qui clona un informe no té permisos per a determinats usuaris o grups d'usuaris a la llista de Subscripcions, no es clonaran els destinataris inaccessibles.
 • La configuració de Generat per s'actualitzarà per ensenyar l'usuari actual (tret que Generar informe per estigui definit al destinatari).

Editeu els paràmetres necessaris i el nom de l'informe i, a continuació, piqueu Afegir.