5 Verificacions simples

Vista general

Les verificacions simples normalment s'empren per fer verificacions de serveis a distància sans agent.

Veieu que l'agent Zabbix no cal per les verificacions simples. El servidor/proxy Zabbix és responsable del tractament de les verificacions simples (establiment de connexions externes, etc.).

Exemples d'ús de verificacions simples:

net.tcp.service[ftp,,155]
    net.tcp.service[http]
    net.tcp.service.perf[http,,8080]
    net.udp.service.perf[ntp]

Els camps Nom d'usuari i Mot de pas dins la configuració de l'element de verificació simple s'empren per els element se vigilància VMware; sinó, s'ignoren.

Validacions simples admeses

Llistat de comprovacions senzilles compatibles:

Veieu també:

Clau
Descripció Valor de retorn Paràmetres Comentaris
icmpping[<objectiu>,<paquets>,<interval>,<mida>,<temps d'espera>]
El ping ICMP es pot accedir a l'equip. 0 - El ping ICMP ha fallat

1 - El ping ICMP s'ha fet correctament
destí - IP de l'equip o nom DNS
paquets - nombre de paquets<br >interval - temps entre paquets successius en mil·lisegons
mida - mida del paquet en octets
timeout - temps d'espera en mil·lisegons
Exemple:
=> icmpping[, 4] → si es retorna almenys un dels quatre paquets, l'element retornarà 1.

Veieu també: taula de valors per defecte.
icmppingloss[<objectiu>,<paquets>,<interval>,<mida>,<temps d'espera>]
Percentatge de paquets perduts. Flotant. objectiu - IP de l'equip o nom DNS
paquets - nombre de paquets
interval - temps entre paquets successius en mil·lisegons<br >mida - mida del paquet en octets
timeout - temps d'espera en mil·lisegons
Veieu també: taula de valors per defecte.
icmppingsec[<destí>,<paquets>,<interval>,<mida>,<temps d'espera>,<mode>] <<
Temps de resposta de ping ICMP (en segons). Flotant. objectiu - IP de l'equip o nom DNS
paquets - nombre de paquets
interval - temps entre paquets successius en mil·lisegons
mida - mida del paquet en octets
timeout - temps d'espera en mil·lisegons
mode - valors possibles: min, max , avg (per defecte)
Els paquets perduts o caducats no s'empren al càlcul.

Si l'equip no és disponible (s'ha arribat al temps d'espera), l'element retornarà 0.< br>Si el valor de retorn és inferior a 0,0001 segons, el valor s'establirà en 0,0001 segons.

Veieu també: matriu de valors per defecte.
net.tcp.service[servei,<ip>,<port>]
Comprova si el servei és en execució i admet connexions TCP. 0 - el servei és inactiu

1 - el servei és en execució
servei - valors possibles: ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (vegeu [detalls] (/manual/appendix/items/service_check_details))
ip - adreça IP o nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'equip)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).
Exemple:
= > net.tcp.service[ftp,,45] → es pot emprar per provar la disponibilitat del servidor FTP al port TCP 45.

Tingueu en compte que amb el servei tcp indicant que el port és necessari.<br >Aquestes comprovacions poden donar com a resultat missatges addicionals als fitxers de registre del dimoni del sistema (normalment es registren SMTP i sessions SSH).
La comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP al port 995) no s'admet actualment. Com a solució alternativa, empreu net.tcp.service[tcp,<ip>,port] per a comprovacions com aquestes.
Els serveis https i telnet són compatibles des de Zabbix 2.0.
net.tcp.service.perf[servei,<ip>,<port>]
Comprova el rendiment del servei TCP. Flotant.

0,000000: el servei és caigut

segons: nombre de segons dedicats a connectar-se al servei
servei - valors possibles: ssh, * ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet* (vegeu els detalls items/service_check_details))
ip - adreça IP o nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'equip)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).
Exemple:
=> net.tcp.service[ftp,,45] → es pot emprar per provar la disponibilitat del servidor FTP al port TCP 45.

Tingueu en compte que amb el servei tcp indica que el port és necessari.
Aquestes comprovacions poden donar lloc a missatges addicionals als fitxers de registre del dimoni del sistema (les sessions SMTP i SSH normalment es registren).
Comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP activat); el port 995 actualment no és compatible. Com a solució alternativa, empreu net.tcp.service[tcp,<ip>,port] per a comprovacions com aquestes.
Els serveis https i telnet són compatibles des de Zabbix 2.0.
net.udp.service[servei,<ip>,<port>]
Comprova si el servei és en execució i respon a les peticions UDP. 0 - el servei és caigut

1 - el servei és en execució
servei - valors possibles: ntp (veieu detalls)
ip - adreça IP o nom DNS (per defecte, s'empra IP/DNS de l'equip)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).
Exemple:
=> net.udp.service[ntp,,45 ] → potser s'empra per provar la disponibilitat del servei NTP al port UDP 45.

Aquest element és compatible des de Zabbix 3.0, però el servei ntp ja era disponible per a l'element net.tcp service[] en versions anteriors.
net.udp.service.perf[servei,<ip>,<port>]
Comproveu el rendiment del servei UDP. Flotant.

0,000000: el servei és caigut

segons - el nombre de segons que ha estat esperant una resposta del servei
servei - valors possibles: ntp (veieu detalls)
ip - adreça IP o nom DNS (per defecte, s'empra l'IP/DNS de l'equip)
port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).
Exemple:
=> net.udp.service.perf[ntp] → es pot emprar per provar el temps de resposta del servei NTP .<br >
Aquest element és compatible des de Zabbix 3.0, però el servei ntp ja era disponible per a l'element net.tcp.service[ ] a versions anteriors.

Pour admetre SourceIP a les verificacions simples LDAP (per exemple, net.tcp.service[ldap]), cal OpenLDAP versió 2.6.1 o superior. SourceIP s'admet amb les verificacions simples LDAP des de Zabbix 6.0.1.

Tractament del temps d'espera

Zabbix no tractarà pas la verificació simple més enllà dels segons definits al temps d'espera a l'arxiu de configuració del servidor/proxy Zabbix.

Pings ICMP

Zabbix empra la utilitat externa fping per fer pings ICMP.

La utilitat no forma part de la distribució Zabbix i s'ha d'instal·lar addicionalment. Si manca la utilitat, té permisos incorrectes o la seva ubicació no coincideix amb la ubicació definida al fitxer de configuració del servidor/proxy Zabbix (paràmetre 'FpingLocation'), els pings ICMP (icmpping, icmppingloss, ** icmppingsec**) no es processaran pas.

Veieu també: problemes coneguts

fping ha d'ésser executable per l'usuari dels dimonis Zabbix que s'executen com a root i setuid. Executeu aquestes ordres com a usuari root per configurar els permisos correctes:

chown root:zabbix /usr/sbin/fping
    chmod 4710 /usr/sbin/fping

Després d'executar les dues ordres anteriors, comproveu la propietat de l'executable fping. En alguns casos, la propietat es pot restablir executant l'ordre chmod.

Comproveu també si l'usuari zabbix pertany al grup zabbix executant:

groups zabbix

i si no, afegiu-lo executant:

usermod -a -G zabbix zabbix

Després d'executar les dues ordres anteriors, comproveu la propietat de l'executable fping. En alguns casos, la propietat es pot restablir executant l'ordre chmod.

Comproveu també si l'usuari zabbix pertany al grup zabbix executant:

 grups zabbix

Valors per defecte, límits i descripció dels valors dels paràmetres de control ICMP:

Paràmetre Unitat Descripció Etiqueta Fping Valors per defecte establerts per Límits permesos
per Zabbix
fping Zabbix min max
paquets nombre nombre de paquets de petició a un objectiu -C 3 1 10000
interval mil·lisegons temps d'espera entre paquets successius -p 1000 20 il·limitat
mida octets mida del paquet en octets
56 octets a x86, 68 octets a x86_64
-b 56 o 68 24 65507
timeout mil·lisegons fping v3.x - temps d'espera després de l'enviament del darrer paquet, afectat per la marca -C
fping v4.x - temps d'espera individual per a cada paquet
-t * *fping v3.x - 500
fping v4.x** - heretat de l'assenyalador -p, però no més de 2000
50 il·limitat

A més, Zabbix empra les opcions fping -i interval ms (no s'ha de confondre amb el paràmetre d'element interval esmentat a la taula anterior, que correspon a l'opció fping -p) i -S adreça IP font (o * -I* en versions anteriors d'fping). Aquestes opcions es detecten automàticament executant comprovacions amb diferents combinacions d'opcions. Zabbix prova de detectar el valor mínim en mil·lisegons que fping permet emprar amb -i provant 3 valors: 0, 1 i 10. El valor que té èxit primer s'empra per a les comprovacions ICMP posteriors. Aquest procés el fa cada procés ICMP pinger individualment.

Les opcions d'fping detectades automàticament s'invaliden cada hora i es tornen a detectar al següent intent de verificació ICMP. Establiu DebugLevel>=4 per mostrar els detalls d'aquest procés al fitxer de registre del servidor o del proxy.

Exempció de responsabilitat: els valors predeterminats d'fping poden variar segons la plataforma i la versió; en cas de dubte, consulteu la documentació d'fping.

Zabbix escriu adreces IP per ésser verificades amb una de les tres claus icmpping* a un fitxer temporal, que després es passa a fping. Si els elements tenen paràmetres clau diferents, només s'escriuen en un sol fitxer aquells amb paràmetres clau idèntics.
Totes les adreces IP escrites al fitxer únic es comprovaran mitjançant fping en paral·lel, de manera que el procés Zabbix icmp pinger passarà un temps fix independentment del nombre d'adreces IP del fitxer.