> Objecte de tipus de suport

Els següents objectes són relacionats amb l'API mediatype.

Tipus de suport

L'objecte de tipus de suport té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
mediatypeid string (només lectura) ID del tipus de suport.
name
(obligatori)
string Nom del tipus de suport.
type
(obligatori)
integer Transport emprat pel tipus de suport.

Valors possibles:
0 - correu-e;
1 - script;
2 - SMS;
4 - Webhook.
exec_path string Per als tipus de suport d'script, exec_path conté el nom de l'script executat.

Requerit per als tipus de suport d'script.
gsm_modem string Nom del dispositiu sèrie del mòdem GSM.

Requerit per als tipus de suports SMS.
passwd string Mot de pas d'autenticació.

S'empra per als tipus de mitjans de correu-e.
smtp_email string Adreça de correu-e des de la que s'enviaran les notificacions.

Requerit per als tipus de mitjans de correu-e.
smtp_helo string SMTP HELO.

Requerit per als tipus de suports de correu-e.
smtp_server string Servidor SMTP.

Requerit per als tipus de mitjans de correu-e.
smtp_port integer Port del servidor SMTP per connectar-se.
smtp_security integer Nivell de seguretat de la connexió SMTP que cal emprar.

Valors possibles:
0 - Cap;
1 - STARTTLS;
2 - SSL/TLS.
smtp_verify_host integer SSL verifica l'equip per a SMTP.

Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
smtp_verify_peer integer SSL verifica el parell per a SMTP.

Valors possibles:
0 - No;
1 - Sí.
smtp_authentication integer Mètode d'autenticació SMTP que cal emprar.

Valors possibles:
0 - Cap;
1 - Mot de pas normal.
status integer Si el tipus de suport és habilitat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) activat;
1 - desactivat.
username integer Nom d'usuari.

S'empra per als tipus de mitjans de correu-e.
exec_params string Paràmetres d'script.

Cada paràmetre acaba amb un salt de línia nova.
maxsessions integer El nombre màxim d'alertes que es poden processar en paral·lel.

Valors possibles per a SMS:
1 - (per defecte)

Valors possibles ​​per a altres tipus de suports:
0-100
maxattempts integer El nombre màxim d'intents per enviar una alerta.

Valors possibles:
1-100

Per defecte:
3
attempt_interval string L'interval de reintent. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Valors possibles:
0-1h

Valor per defecte:
10s
content_type integer Format del missatge.

Valors possibles:
0 - text sense format;
1 - (per defecte) html.
script string Cos de JavaScript de l'script del tipus de suport webhook.
timeout string Temps d'espera de l'script del tipus de suport Webhook. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Valors possibles:
1-60s

Valor per defecte:
30s
process_tags integer Defineix si la resposta de l'script webhook s'ha d'interpretar com a etiquetes i aquestes etiquetes s'han d'afegir a l'esdeveniment associat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Ignora la resposta de l'script webhook.
1 - Tracta la resposta de l'script webhook com a etiquetes.
show_event_menu integer Mostra l'entrada del tipus de suport a problem.get i event.get a la propietat urls.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No afegiu l'entrada urls.
1 - Afegeix un tipus de suport a la propietat urls.
event_menu_url string Defineix la propietat url de l'entrada del tipus de suport a la propietat urls de problem.get i event.get.
event_menu_name string Defineix la propietat name de l'entrada del tipus de suport a la propietat urls de problem.get i event.get.
parameters array Matriu de paràmetres d'entrada del webhook.
description string Descripció del tipus de suport.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Paràmetres Webhook

Els paràmetres passats a l'script webhook quan es crida tenen les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name
(obligatori)
string Nom del paràmetre.
value string Valor del paràmetre. Admet les macros descrites a la pàgina de macros admeses.

Plantilla de missatge

L'objecte defineix una plantilla que s'emprarà com a missatge predeterminat per a les operacions d'acció per enviar una notificació. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
eventsource
(obligatori)
integer Font de l'esdeveniment.

Valors possibles:
0 - triggers;
1 - descobriment;
2 - enregistrament automàtic;< br>3 - intern;
4 - serveis.
recovery
(obligatori)
integer Mode d'operació.

Valors possibles:
0 - operacions;
1 - operacions de recuperació;
2 - operacions d'actualització.
subject string Assumpte del missatge.
message string Text del missatge.