Table of Contents

Operació de plantilla ODBC

Passes per garantir el correcte funcionament de les plantilles que recullen mètriques mitjançant control ODBC:

1. Assegureu-vos que el controlador ODBC necessari sigui instal·lat al servidor o al proxy Zabbix.
2. Enllaç la plantilla a un equip destí (si la plantilla no és disponible a la vostra instal·lació de Zabbix, primer haureu d'importar el fitxer .xml de la plantilla; veieu la secció Plantilles de fàbrica per obtindre instruccions).
3. Ajusteu els valors de les macros obligatòries segons sigui necessari.
Si un mot de pas posat al valor de la macro conté punt i coma (;) s'hauria d'escriure entre claudàtors, veieu monitoratge ODBC per obtindre més informació. 4. Configureu la instància que es monitora per permetre compartir dades amb Zabbix; consulteu les instruccions a la columna Passes/comentaris addicionals.

Aquesta pàgina conté només un conjunt mínim de macros i passes de configuració que són necessaris per al funcionament correcte de la plantilla. Una descripció detallada d'una plantilla, inclosa la llista completa de macros, elements i triggers, és disponible al fitxer Readme.md de la plantilla (accessible fent clic al nom de la plantilla).

|Plantilla|Macros obligatòries|Passes/comentaris addicionals| |--------|-----------------|------------------------ --| |MSSQL per ODBC| {$MSSQL.DSN} - el nom de la font de dades del sistema (per defecte: <Poseu el vostre DSN aquí>)
{$MSSQL.PORT} - el port TCP de Microsoft SQL Server (per defecte: 1433)
{$MSSQL.USER}, {$MSSQL.PASSWORD} - Credencials d'inici de sessió de Microsoft SQL (per defecte: no establert)|Creeu un usuari de Microsoft SQL per monitorar-lo i atorgueu-li els permisos següents: Visualitzar estat del servidor; Veure qualsevol definició (veieu la documentació de Microsoft SQL per obtindre més informació).

L'element "Estat del port TCP del servei" empra macros {HOST.CONN} i {$MSSQL.PORT} per comprovar la disponibilitat de la instància de Microsoft SQL.| |MySQL per ODBC| {$MYSQL.DSN} - el nom de la font de dades del sistema (per defecte: <Poseu el vostre DSN aquí>)
{$MYSQL.USER}, {$MYSQL.PASSWORD} - credencials d'inici de sessió de MySQL; el mot de pas pot ésser en blanc (per defecte: no establerta)|Per atorgar els privilegis necessaris a l'usuari de MySQL que s'empraran per al monitoratge, executeu:
GRANT USAGE,REPLICATION CLIENT,PROCESS,SHOW DATABASE,SHOW VIEW ON %% *.* A '<nom d'usuari>'@'%';%%

Consulteu la documentació de MYSQL per obtindre més informació.| |Oracle per ODBC| {$ORACLE.DSN} - el nom de la font de dades del sistema (per defecte: <Poseu el vostre DSN aquí>)
{$ORACLE.PORT} - el port TCP d'Oracle DB (per defecte: 1521)
{$ORACLE.USER}, {$ORACLE.PASSWORD} - Credencials d'inici de sessió d'Oracle (per defecte: no establert)|1. Per crear un usuari d'Oracle per al seguiment, executeu:
CREATE USER zabbix_mon IDENTIFIED BY <PASSWORD>;
-- Concedeix accés a l'usuari zabbix_mon.
GRANT CONNECT, CREATE SESSION TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON V_$instance TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON V_$database TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v_$sysmetric TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$recovery_file_dest TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$active_session_history TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$osstat TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$restore_point TO zabbix_mon;< br>GRANT SELECT ON v$process TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$datafile TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$pgastat TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$ sgastat TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$log TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$archive_dest TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON v$asm_diskgroup TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON sys.dba_data_files TO zabbix_mon;
GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACES A zabbix_mon;
GRANT SELECT ON DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS A zabbix_mon;
GRANT SELECT ON DBA_USERS A zabbix_mon;

2. Assegureu-vos que l'ODBC es connecta a Oracle amb el paràmetre de sessió
NLS_NUMERIC_CHARACTERS= '.,'

3. Afegiu un registre nou a odbc.ini:
[$ORACLE.DSN]
Driver = Oracle 19 ODBC driver
Servername = $ORACLE.DSN
DSN = $ORACLE .DSN

4. Comproveu la connexió mitjançant isql:
isql $TNS_NAME $DB_USER $DB_PASSWORD

5. Configureu el servidor Zabbix o el proxy Zabbix per a l'ús d'Oracle ENV. Editeu o afegiu un fitxer nou: */etc/sysconfig/zabbix-server*, o per al proxy: */etc/sysconfig/zabbix-proxy*. A continuació, afegiu les línies següents al fitxer:
export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/19.6/client64
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$ ORACLE_HOME/lib:/usr/lib64:/usr/lib:$ORACLE_HOME/bin
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin`

6. Reinicieu el servidor o el proxy Zabbix.|