sla.get

Descripció

integer/array sla.get(object parameters)

El mètode permet recuperar objectes SLA segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |-----------|-------------------------------------- -----------------|---------------------------------- ----------------------------------- --------------- ----------------------------------- --------------- ---------------------------------------| | slaids | string/array | Retorneu només els SLA amb els identificadors proporcionats.| | serviceids | string/array | Retorneu només els SLA corresponents als serveis específics.| | selectSchedule | query | Retorna una propietat schedule amb programacions de SLA.

Admet count.| | selectExcludedDowntimes | query | Retorna una propietat excluded_downtimes amb els temps d'inactivitat exclosos del SLA.

Admet count.| | selectServiceTags | query | Retorna una propietat service_tags amb etiquetes de servei SLA.

Admet count.| | sortfield | string/array | Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: slaid, name, period, slo, effective_date, timezone, status i descripció'.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres comuns a tots els mètodesget` es descriuen amb detall a la pàgina comentaris de referència.| |editable|boolean|^| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|integer|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|string/array|^| |startSearch|boolean|^|

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tots els SLAs

Recuperar tota la informació de tots els SLAs i les seves propietats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSchedule": ["period_from", "period_to"],
        "selectExcludedDowntimes": ["name", "period_from", "period_to"],
        "selectServiceTags": ["tag", "operator", "value"],
        "preservekeys": true
      },
      "auth": "85dd04b94cbfad794616eb923be13c71",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "1": {
          "slaid": "1",
          "name": "Database Uptime",
          "period": "1",
          "slo": "99.9995",
          "effective_date": "1672444800",
          "timezone": "America/Toronto",
          "status": "1",
          "description": "Provide excellent uptime for main SQL database engines.",
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MySQL"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "PostgreSQL"
            }
          ],
          "schedule": [
            {
              "period_from": "0",
              "period_to": "601200"
            }
          ],
          "excluded_downtimes": [
            {
              "name": "Software version upgrade rollout",
              "period_from": "1648760400",
              "period_to": "1648764900"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Font

CSla:get() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.