13 Biblioteca d'enllaços dinàmics de l'enviador de Zabbix per Windows

En un entorn Windows, les aplicacions poden enviar les dades al servidor/proxy Zabbix directament emprant la biblioteca d'enllaços dinàmics de l'enviador Zabbix (zabbix_sender.dll) enlloc de llençar un procés extern (zabbix_sender.exe).

La biblioteca d'enllaços dinàmics amb els arxius de desenvolupament es troba a les carpetes bin\winXX\dev. Per emprar-la, cap incloure l'arxiu d'encapçalament zabbix_sender.h i crear un enllaç amb la biblioteca zabbix_sender.lib. Trobareu un exemple de fitxer dús de l'API Zabbix sender a la carpeta build\win32\examples\zabbix_sender.

La funcionalitat següent ve mercès a la biblioteca d'enllaços dinàmics de l'enviador Zabbix:

int zabbix_sender_send_values(const char *address, unsigned short port,const char *source, const zabbix_sender_value_t *values, int count,char **result);
char **result);`{.c}

Les estructures de dades següents s'empren per la biblioteca d'enllaços dinàmica del Zabbix sender:

typedef struct
    {
      /* host name, must match the name of target host in Zabbix */
      char  *host;
      /* the item key */
      char  *key;
      /* the item value */
      char  *value;
    }
    zabbix_sender_value_t;
    
    typedef struct
    {
      /* number of total values processed */
      int total;
      /* number of failed values */
      int failed;
      /* time in seconds the server spent processing the sent values */
      double time_spent;
    }
    zabbix_sender_info_t;