1 Elements

Vista general

Es pot accedir a la llista d'elements d'una plantilla des de Configuració → Plantilles fent clic a Elements per a la plantilla respectiva.

Es mostra una llista dels elements existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Menú d'elements Feu clic a la icona de tres punts per obrir el menú d'aquest element específic amb aquestes opcions:
Crea trigger - creeu un trigger basat en aquest element
Triggers - Feu clic per mostrar una llista amb enllaços al trigger ja configurat d'aquest element
Crea un element dependent - crea un element dependent per a aquest element
Crea una descoberta dependent de la regla de trigger - crea una regla de descoberta dependent per a aquest article
Plantilla Plantilla a la que pertany l'element.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diverses plantilles triades al filtre.
Nom Nom de l'element que es mostra com a enllaç blau als detalls de l'element.
Fent clic a l'enllaç del nom de l'element s'obre el formulari de configuració de l'element.< br>Si l'element s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de l'element, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'elements a aquest nivell de plantilla.
Triggers Si mou el ratolí per sobre dels triggers, es mostrarà un quadre d'informació que mostra els triggers associats a l'element.
El nombre de triggers es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau de l'element.
Interval Es mostra la freqüència de control.
Historial Es mostra el nombre de dies que es conserva l'historial de dades de l'element.
Tendències Es mostra el nombre de dies per mantindre l'historial de tendències de l'article.
Tipus Es mostra el tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Estat Es mostra l'estat de l'element - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i viceversa).
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'elements.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parells nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que us permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.

Per configurar un element nou, feu clic al botó Crear un element a la cantonada superior dreta.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de l'element a Activat.
  • Desactivar - canvia l'estat de l'element a Desactivat.
  • Copiar - copia els elements a altres equips o plantilles.
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos elements alhora.
  • Esborrar - esborra els elements.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels elements respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

La llista d'elements pot contindre molts elements. Amb el filtre, podeu filtrar-ne alguns per localitzar ràpidament els elements que busqueu. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona Filtre és disponible a la cantonada superior dreta. En fer-hi clic, s'obrirà un filtre en el qual podeu especificar els criteris de filtre desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Només es poden triar grups d'equips que continguin almenys un patró.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Plantilles Filtra per una o més plantilles.
Nom Filtra per nom de l'element.
Clau Filtra per clau d'element.
Mapa de valors Filtra per l'assignació de valors emprada.
Aquest paràmetre no es mostra si l'opció plantilles és buida.
Tipus Filtra per tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Tipus d'informació Filtra per tipus d'informació (numèrica sense signe, flotant, etc.).
Historial Filtra per quant de temps es conserva l'historial d'elements.
Tendències Filtra per temps de retenció de tendències de l'article.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització d'elements.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'elements que es mostren. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de les etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br >No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O< br >O - suficient si es compleix una condició
Estat Filtra per estat de l'element - Activat o Desactivat.
Triggers Filtra elements amb (o sense) triggers.
Heretat Filtre els elements heretats (o no heretats) dels models enllaçats.

El subfiltre que hi ha a sota del filtre ofereix més opcions de filtrat (per a dades ja filtrades). Podeu triar grups d'elements amb un valor de paràmetre comú. Si feu clic a un grup, el ressalta i només romanen a la llista els elements amb aquest valor de paràmetre.