1 Elements

Vista general

Es pot accedir a la llista d'elements d'un equip des de Configuració → Equips fent clic a Elements per a l'equip respectiu.

Es mostra una llista dels elements existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Menú d'elements Feu clic a la icona de tres punts per obrir el menú d'elements específics amb aquestes opcions:
Dades més recents - visualitzeu les dades més recents de l'element<br >Crea trigger - creeu un trigger basat en aquest element
Triggers - feu clic per veure una llista amb enllaços al trigger ja configurat d'aquest element
Crea un element dependent - crea un element dependent per a aquest element
** Crea una regla de descoberta dependent** - crea una regla de descoberta dependent per a aquest element
Equip Equip de l'element.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diversos equips seleccionats al filtre.
Nom Nom de l'element que es mostra com a enllaç blau als detalls de l'element.
Fent clic a l'enllaç del nom de l'element s'obre el formulari de configuració de l'element.< br>Si l'element equip pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de l'element com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'elements a nivell de plantilla.
Si l'element s'ha creat a partir d'un prototip d'element, el seu nom porta el prefix amb el nom de la regla de descoberta de baix nivell, en carbassa. Si feu clic al nom de la regla de descoberta, s'obrirà la llista de prototips d'elements.
Triggers Si mou el ratolí per sobre dels disparadors, es mostrarà un quadre d'informació que mostra els triggers associats a l'element.
El nombre d'triggers es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau de l'element.
Interval Es mostra la freqüència de la comprovació.
Tingueu en compte que els elements passius també es poden comprovar immediatament prement el botó Comprovar ara.
Historial Es mostra el nombre de dies que es conserva l'historial de dades de l'element.
Tendències Es mostra el nombre de dies per mantenir l'historial de tendències de l'article.
Tipus Es mostra el tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Estat Es mostra l'estat de l'element: Activat, Desactivat o No compatible. Podeu canviar l'estat fent-hi clic: d'Activat a Inhabilitat (i viceversa); de No compatible a Inhabilitat (i viceversa).
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'elements.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parells nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que us permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.
Informació Si l'element funciona correctament, no es mostra cap icona en aquesta columna. Si es produeix un error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar un element nou, feu clic al botó Crea un element a la cantonada superior dreta.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar: canvia l'estat de l'element a Activat
  • Desactivar - canvia l'estat de l'element a Desactivat
  • Comprovar ara - executa immediatament una comprovació dels valors d'elements nous. Només s'admet per a comprovacions passives (veieu més detalls). Tingueu en compte que quan comproveu els valors immediatament, la memòria cau de configuració no s'actualitza, de manera que els valors no reflectiran canvis molt recents a la configuració de l'element.
  • Esborrar l'historial - esborra l'historial d'elements i les dades de tendències.
  • Copiar - copia elements a altres equips o plantilles.
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos elements alhora.
  • Esborrar - esborra elements.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels elements respectius i feu clic al botó requerit.

Ús del filtre

Podeu emprar el filtre per veure només els elements que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona Filtre és disponible a la cantonada superior dreta. En fer-hi clic, s'obrirà un filtre on hi podeu especificar els criteris de filtre desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els grups d'equips que només contenen plantilles no es poden pas triar.
Equips Filtra per un o més equips.
Nom Filtra per nom de l'element.
Clau Filtra per clau d'element.
Mapa de valors Filtra per l'assignació de valors emprada.
Aquest paràmetre no es mostra si l'opció Equips és buida.
Tipus Filtra per tipus d'element (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Tipus d'informació Filtra per tipus d'informació (numèrica sense signe, flotant, etc.).
Historial Filtra durant quant de temps es conserva l'historial d'elements.
Tendències Filtra per temps de retenció de tendències de l'article.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització d'elements.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'elements que es mostren. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de les etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br >No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O< br >O - suficient si es compleix una condició
Estat Filtra per estat de l'element - Normal o No compatible.
Estat Filtra per estat de l'element - Activat o Desactivat.
Triggers Filtra elements amb (o sense) triggers.
Heretat Filtre els elements heretats (o no heretats) d'una plantilla.
Descoberta Filtra els elements trobats (o no trobats) per descoberta de baix nivell.

El subfiltre que hi ha a sota del filtre ofereix més opcions de filtrat (per a dades ja filtrades). Podeu triar grups d'elements amb un valor de paràmetre comú. Si feu clic a un grup, el ressalta i només romanen a la llista els elements amb aquest valor de paràmetre.