2 Accions de servei

Vista general

A la secció Serveis → Accions de servei, els usuaris poden configurar i gestionar les accions de servei.

Les accions configurades es veuen a la llista respectant els permisos de rol d'usuari. Els usuaris només veuran les accions dels serveis als quals el seu rol d'usuari concedeix accés.

Les dades que es veuen, el filtre i les opcions d'edició massiva disponibles són les mateixes que per als altres tipus d'accions (/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/actions).