3 Equips

Vista general

La secció Monitoratge → Equips mostra una llista completa d'equips monitorats amb informació detallada sobre la interfície de l'equip, disponibilitat, etiquetes, problemes actuals, estat (activat/desactivat), enllaços per navegar-hi fàcilment, dades de l'equip més recents, historial de problemes, gràfics, taulers i escenaris web.

Columna Descripció
Nom El nom d'equip visible. Si feu clic al nom, apareixerà el menú de l'equip.
Una icona de clau anglesa carbassa després que el nom indiqui que aquest equip és en manteniment.
Feu clic a la capçalera de la columna per ordenar els equips per nom en ordre ascendent o descendent.
Interfície Es mostra la interfície principal de l'equip.
Disponibilitat Disponibilitat de l'equip per interfície configurada.
Les icones només representen els tipus d'interfície (agent Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) que són configurades. Si passeu el ratolí per sobre de la icona, apareixerà una llista emergent de totes les interfícies d'aquest tipus amb els detalls, l'estat i els errors de cada interfície.
La columna és en blanc per als equips sense interfície.
L'estat actual de totes les interfícies d'un tipus es mostra amb el color de la icona corresponent:
Verd - totes les interfícies disponibles
Groc - almenys una interfície disponible i almenys una no disponible; altres poden tenir qualsevol valor, inclòs "desconegut"
Vermell - no hi ha interfície disponible
Gris - almenys una interfície desconeguda (cap no disponible)
Tingueu en compte que els elements actius de l'agent Zabbix no afecten la disponibilitat de l'equip.
Etiquetes Etiquetes de l'equip i totes les plantilles enllaçades, amb macros no resoltes.
Estat Estat de l'equip: Activat o Desactivat.
Feu clic a la capçalera de la columna per ordenar els equips per estat en ordre ascendent o descendent.
Darreres dades Fent clic a l'enllaç s'obrirà la pàgina Monitoratge - Darreres dades amb totes les dades més recents recollides de l'equip.
El nombre d'elements amb dades més recents es mostra en gris (admès des de Zabbix 6.0.5).
Problemes Nombre de problemes de l'equip obert ordenats per gravetat. El color del quadrat indica la gravetat del problema. El nombre al quadrat indica el nombre de problemes per a la gravetat donada.
Si feu clic a la icona, s'obrirà la pàgina Monitoratge - Problemes de l'equip actual.
Si un equip no té cap problema, es mostra un enllaç a la secció Problemes d'aquest equip.
Empreu el filtre per triar si s'han d'incloure els problemes esborrats (no inclosos per defecte).
Gràfics Fent clic a l'enllaç es mostraran els gràfics configurats per a l'equip. El nombre de gràfics es mostra en gris.
Si un equip no té gràfics, l'enllaç és desactivat (text gris) i no es mostra cap nombre.
Taulers de control Fent clic a l'enllaç es mostraran els taulers de control configurats per a l'equip. El nombre de taulers es mostra en gris.
Si un equip no té taulers, l'enllaç és desactivat (text gris) i no es mostra cap nombre.
Web Fent clic a l'enllaç es mostraran els escenaris web configurats per a l'equip. El nombre d'escenaris web es mostra en gris.
Si un equip no té escenaris web, l'enllaç és desactivat (text en gris) i no es mostra cap nombre.
Botons

Crear equip crea un equip nou. Aquest botó només és disponible per a usuaris administradors i superadministradors.

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina Monitoratge.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els equips que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

El filtre es troba a sobre de la taula. Podeu filtrar els equips per nom, grup d'equips, adreça IP o DNS, port d'interfície, etiquetes, gravetat del problema, estat (actiu/desactivat/tot); també podeu triar si voleu mostrar o no els problemes esborrats i els equips que es mantenen actualment.

Paràmetre Descripció
Nom Filtra per nom d'equip visible.
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips pare tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
IP Filtra per adreça IP.
DNS Filtra per nom DNS.
Port Filtra per nombre de port.
Gravetat Filtra per gravetat del problema. De manera predeterminada, es mostren problemes de totes les gravetats. Els problemes es mostren si no s'esborren.
Estat Filtra per estat de l'equip.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta d'equip. Els equips es poden filtrar per etiquetes de nivell d'equip, així com per etiquetes de totes les plantilles relacionades, incloses les plantilles principals.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O
O - suficient si es compleix una condició
Mostra els equips en manteniment Marqueu la casella per mostrar els equips en manteniment (es mostra per defecte).
Mostra els problemes esborrats Marqueu la casella per mostrar problemes que, d'altra manera, es suprimirien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Filtre el registre

La configuració del filtre preferida es pot desar com a pestanyes i, a continuació, accedir-hi ràpidament fent clic a la pestanya corresponent a sobre del filtre.

Veieu més detalls a registre de filtres.