> Objecte proxy

Els objectes tenen relació amb l'API proxy.

Proxy

L'objecte proxy té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
proxyid string (només lectura) Proxy ID.
host
(obligatori)
string Nom del proxy.
status
(obligatori)
integer Tipus de proxy.

Valors possibles:
5 - proxy actiu;
6 - proxy passiu.
description text Descripció del proxy.
lastaccess timestamp (només lectura) Hora en què el proxy es va connectar per darrer cop al servidor.
tls_connect integer Connecteu-vos a l'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_accept integer Connexió a l'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_issuer string Emissor del certificat.
tls_subject string Assumpte del certificat.
tls_psk_identity string (només escriptura) Identitat PSK. Necessari si tls_connect o tls_accept tenen PSK habilitat.
tls_psk string (només escriptura)La clau prèviament compartida, com a mínim 32 dígits hexadecimals. Necessari si tls_connect o tls_accept tenen PSK habilitat.
auto_compress integer (només lectura) Indica si la comunicació entre el servidor Zabbix i el proxy és comprimida.

Valors possibles:
0 - Sense compressió;
1 - Compressió activada;

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Interfície de proxy

L'objecte d'interfície proxy defineix la interfície emprada per connectar-se a un proxy passiu. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
dns
(obligatori)
string Nom DNS al qual connectar-se.

Pot ésser buit si les connexions es fan emprant una adreça IP.
ip
(obligatori)
string adreça IP per connectar-se.

Pot ésser buit si les connexions es fan emprant noms DNS.
port
(obligatori)
string Nombre de port per connectar-se.
useip
(obligatori)
integer Si la connexió s'ha d'establir emprant l'adreça IP.

Els valors possibles són:
0 - connectar emprant el nom DNS;
1 - connectar emprant l'adreça IP.