> Objecte servei

Els següents objectes són relacionats amb l'API service.

Servei

L'objecte de servei té les propietats següents.

| Propietat | Tipus | Descripció | |------------------------------|-------------------- -----------------------------------|---------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------| | serviceid | string | (només lectura) Identificador de servei. | | algorithm
(obligatori) | integer | Regla de càlcul d'estat. Només s'aplica si existeixen serveis fill.

Valors possibles:
0 - estableix l'estat com a D'acord;
1 - més crític si tots els fills tenen problemes;
2 - el més crític dels serveis fills. | | name
(obligatori) | string | Nom del servei. | | sortorder
(obligatori) | integer | Posició del servei emprat per a l'ordenació.

Valors possibles: 0-999. | | weight | integer | Pes del servei.

Valors possibles: 0-1000000.

Per defecte: 0. | | propagation_rule | integer | Regla de propagació de l'estat. S'ha d'establir amb propagation_value.

Valors possibles:
0 - (per defecte) propaga l'estat del servei tal com és, sense cap modificació;
1: augmenta l'estat propagat per un propagation_value donat (d'1 a 5 gravetats);
2 - disminueix l'estat propagat per un propagation_value donat (d'1 a 5 gravetats);
3 - ignora aquest servei - l'estat no es propaga al servei principal en absolut;
4 - estableix l'estat del servei fix mitjançant un valor_de_propagació donat.| | propagation_value | integer | Valor de propagació de l'estat. S'ha de definir amb propagation_rule.

Valors possibles per a propagation_rule amb valors 0 i 3: 0.

Valors possibles ​​per a propagation_rule amb valors ​​1 i 2: 1-5.

Valors possibles per a propagation_rule amb el valor 4:
-1 - D'acord;
0 - Sense classificar;<br >1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjà;
4 - Alt;
5 - Desastre.| | status | integer | (només lectura) Indica si el servei és en estat correcte o problema.

Si el servei es troba en estat problema, status és igual a:
- la gravetat del problema més crític;
- el nivell més alt d'un servei secundari en un estat problemàtic.

Si el servei és en estat correcte, l'status és -1. | | description | string | Descripció del servei.| | uid | string | Identificador únic universal. Per a les operacions d'actualització, aquest camp és de només lectura. | | created_at | integer | Marca de temps Unix de quan es va crear el servei. | | readonly | boolean | (només lectura) Accés al servei.

Valors possibles:
0 - Lectura-escriptura;
1 - Només lectura. |

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Rol d'estat

L'objecte té les propietats següents.

Propietat | Tipus | Descripció |

|----------------------------------|---------------- -------------------------|------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------| | type
(obligatori) | integer | Condició per definir l'estat (estat nou).

Valors possibles:
0 - si almenys (N) serveis fill tenen un estat (Status) o superior;
1 - si almenys (N%) dels serveis fill tenen un estat (Status) o superior;
2 - si menys de (N) els serveis fill tenen un estat (Status) o inferior;
3 - si menys del (N%) dels serveis fill tenen estat (Status) o inferior;
4: si el pes dels serveis fill amb estat (Status) o superior és com a mínim (W);
5: si el pes dels serveis fill amb estat (Status) o superior és com a mínim (N%);
6 - si el pes dels serveis fill amb estat (Status) o inferior és inferior a (W);
7 - si el pes dels serveis fill amb estat (Status) o menys és menor que (N%).

On:
- N (W) és limit_value;
- (Status) és limit_status;< br>- (Estat nou) és new_status. | | limit_value
(obligatori) | integer | Valor límit.

Valors possibles:
- per N i W: 1-100000;
- per N%: 1-100. | | limit_status
(obligatori) | integer | Estat límit.

Valors possibles:
-1 - D'acord;
0 - Sense classificar;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjà;< br >4 - Alt;
5 - Desastre. | | new_status
(obligatori) | integer | Valor d'estat nou.

Valors possibles:
0 - Sense classificar;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjà;
4 - Alt;<br >5 - Desastre.|

Etiqueta de servei

L'objecte té les propietats següents.

Propietat | Tipus | Descripció |

|---------|---------------------------------------- ----------------|---------------------| | tag
(obligatori) | string | Nom de l'etiqueta de servei. | | value | string | Valor de l'etiqueta de servei. |

Alarma de servei

Les alarmes de servei no es poden crear, actualitzar o esborrar directament mitjançant l'API Zabbix.

Els objectes d'alarma de servei representen el canvi d'estat d'un servei. Té les següents propietats.

Propietat| Tipus | Descripció |

|-----------|--------------------------------------- ----------------|----------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------| | clock | timestamp | Hora en què es va produir el canvi d'estat del servei. | | value | integer | Estat del servei.

Consulteu la propietat de l'estat del servei per obtindre una llista de valors possibles.|

Etiqueta de problema

Les etiquetes de problema us permeten enllaçar serveis amb esdeveniments problemàtics. L'objecte d'etiqueta de problema té les propietats següents.

Propietat | Tipus | Descripció |

|---------|---------------------------------------- ----------------|----------------------------------- ------------------------------------ -------------- ----------| | tag
(obligatori) | string | Nom de l'etiqueta del problema. | | operador | integer | Operador de condició de mapatge.

Valors possibles:
0 - (per defecte) és igual;
2 - és com.| | valor | string | Valor de l'etiqueta del problema.|