correlació.crear

Descripció

objecte correlació.crear(correlacions d'objecte/matriu)

Aquest mètode permet crear noves correlacions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Correlacions per crear.

A més de les propietats de les correlacions per defecte, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
operations
(obligatori)
array Operacions de correlació per crear la correlació.
filter
(obligatori)
object Objecte de filtre de correlació per la correlació.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les correlacions creades segons la propietat correlactionids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les correlacions donades.

Exemples

Crear un nou tag d'esdeveniment de correlació

Crear una correlació emprant el mètode d'avaluació AND/OR amb una condició i una operació. Per defecte, la correlació s'activarà.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new event tag correlation",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "type": 1,
              "tag": "ok"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 0
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprar una expressió de filtre a mida

Crar una correlació que emprarà una condició de filtre a mida. Els IDs de fórmula "A" o "B" han d'ésser escollits arbitràriament. El tipus de condició serà "Grup d'equips" amb l'operador "<>".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new host group correlation",
        "description": "a custom description",
        "status": 0,
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "A or B",
          "conditions": [
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "B"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 1
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::create() a ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.