6 Etiquetat

Vista general

Hi ha una opció per etiquetar diverses entitats a Zabbix. Les etiquetes es poden definir per a:

 • models
 • equips
 • elements
 • escenaris web
 • triggers
 • serveis
 • Elements de plantilla i triggers
 • Prototips d'allotjament, ítem i triggers

Les etiquetes tenen molts usos, inclòs l'etiquetatge d'esdeveniments. Si les entitats són etiquetades, els nous esdeveniments corresponents s'etiqueten en conseqüència:

 • amb plantilles etiquetades: s'etiquetarà qualsevol problema d'equip creat per entitats rellevants (elements, triggers, etc.) d'aquesta plantilla
 • amb equips etiquetats: s'etiquetarà qualsevol problema d'equip
 • amb elements etiquetats, escenaris web: s'etiquetarà qualsevol dada/problema d'aquest element o escenari web
 • amb triggers etiquetats: s'etiquetarà qualsevol problema amb aquest trigger

Un esdeveniment problemàtic hereta totes les etiquetes de tota la cadena de models, equips, elements, escenaris web i triggers. Combinacions etiqueta:valor completament idèntiques (després de les macros resoltes) es fusionen en una, en lloc de duplicar-se, quan s'etiqueta l'esdeveniment.

Tindre etiquetes d'esdeveniment personalitzades proporciona més flexibilitat. És important tindre en compte que els esdeveniments es poden correlacionar en funció de les etiquetes d'esdeveniment. En altres usos, les accions es poden definir a partir d'esdeveniments etiquetats. Els problemes d'elements es poden agrupar per etiquetes. Les etiquetes de problemes també es poden emprar per assignar problemes a serveis.

L'etiquetatge es fa com un parell de nom de l'etiqueta i valor. Podeu emprar només el nom o combinar-lo amb un valor:

 MySQL, Servei:MySQL, Serveis, Serveis:Client, Aplicacions, Aplicació:Java, Prioritat:Alta

Una entitat (model, equip, element, escenari web, trigger o esdeveniment) es pot etiquetar amb el mateix nom, però amb valors diferents; aquestes etiquetes no es consideraran "duplicades". De la mateixa manera, es poden emprar simultàniament una etiqueta sense valor i la mateixa etiqueta amb valor.

Casos d'ús

Alguns casos d'ús d'aquesta funcionalitat són els següents:

 1. Marqueu els esdeveniments triggers a la interfície:
  • Definiu una etiqueta al nivell de trigger, per exemple abast: rendiment;
  • Tots els problemes creats per aquest trigger es marcaran amb aquesta etiqueta.
 2. Marqueu tots els problemes heretats de la plantilla:
  • Definiu una etiqueta a nivell de plantilla, per exemple target:MySQL;
  • Tots els problemes d'equip creats per triggers d'aquesta plantilla es marcaran amb aquesta etiqueta.
 3. Marqueu tots els problemes de l'equip:
  • Definiu una etiqueta a nivell d'equip, per exemple service:Jira;
  • Tots els problemes dels triggers de l'equip es marcaran amb aquesta etiqueta.
 4. Elements relacionats amb el grup:
  • Definiu una etiqueta a nivell d'element, per exemple component:cpu;
  • A la secció Dades més recents, empreu el filtre d'etiquetes per veure tots els elements etiquetats com a component:cpu.
 5. Identifiqueu els problemes en un fitxer de registre i tanqueu-los per separat:
  • Definiu etiquetes al trigger de registre que identificaran esdeveniments mitjançant l'extracció de valors mitjançant la macro {{ITEM.VALUE<N>}.regsub()};
  • A la configuració del trigger, configureu el mode de generació d'esdeveniments de problemes múltiples;
  • A la configuració del trigger, empreu la correlació d'esdeveniments: trieu l'opció que l'esdeveniment OK tanca només els esdeveniments coincidents i trieu l'etiqueta per fer coincidir;
  • Veure esdeveniments problemàtics creats amb una etiqueta i tancats individualment.
 6. Empreu-lo per filtrar les notificacions:
  • Definir etiquetes al nivell de trigger per marcar esdeveniments amb diferents etiquetes;
  • Emprar el filtratge d'etiquetes en condicions d'acció per rebre notificacions només dels esdeveniments que coincideixen amb les dades de l'etiqueta.
 7. Empreu la informació extreta del valor de l'element com a valor de l'etiqueta:
  • Emprar una macro {{ITEM.VALUE<N>}.regsub()} al valor de l'etiqueta;
  • Veure els valors de les etiquetes a MonitoratgeProblemes com a dades extretes del valor de l'element.
 8. Identifiqueu millor els problemes a les notificacions:
  • Definir etiquetes al nivell de trigger;
  • Emprar una macro {EVENT.TAGS} a la notificació del problema;
  • Identificar més fàcilment a quina aplicació/servei pertany la notificació.
 9. Simplifica les tasques de configuració utilitzant etiquetes a nivell de plantilla:
  • Definir etiquetes al nivell de trigger de la plantilla;
  • Veure aquestes etiquetes a tots els triggers creats a partir dels triggers de plantilla.
 10. Creeu triggers amb etiquetes de decoberta de baix nivell (LLD):
  • Definir etiquetes en prototips de trigger;
  • Emprar macros LLD al nom o valor de l'etiqueta;
  • Veure aquestes etiquetes a tots els trigger creats a partir de prototips de trigger.
 11. Relaciona els serveis mitjançant les etiquetes de servei:
  • Definir accions de servei per als serveis amb etiquetes coincidents;
  • Emprar etiquetes de servei per assignar un servei a un SLA per a càlculs SLA.
 12. Assigna els serveis a problemes amb etiquetes de problemes:
  • A la configuració del servei, especifica l'etiqueta del problema, per exemple target:MySQL;
  • Els problemes amb l'etiqueta coincident es correlacionaran automàticament amb el servei;
  • L'estat del servei canviarà a l'estat del problema amb la gravetat més alta.
 13. Suprimeix els problemes quan un equip és en mode de manteniment:
 14. Concedeix accés als grups d'usuaris:
  • Especificar les etiquetes a la configuració de grup d'usuaris per permetre visualitzar només els problemes amb les etiquetes coincidents.

Configuració

Les etiquetes es poden introduir en una pestanya dedicada, per exemple, a la configuració del trigger:

Suport de macros

Les macros integrades i d'usuari a les etiquetes es resolen en el moment de l'esdeveniment. Fins que no s'hagi produït l'esdeveniment, aquestes macros es veuran a la interfície de Zabbix sense resoldre. Les macros de descoberta de baix nivell es resolen durant el procés de descoberta.

Les macros següents es poden emprar a les etiquetes de triggers:

 • {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {HOST.PORT} i {HOST.ID} Les macros es poden emprar per emplenar el nom de l'etiqueta o el valor de l'etiqueta.
 • Es poden emprar les macros {INVENTORY.*} per fer referència als valors d'inventari d'equip d'un o diversos equips en una expressió trigger.
 • Macros d'usuari i el context de macro d'usuari són compatibles amb al nom/valor de l'etiqueta; El context pot incloure macros de descoberta de baix nivell.
 • Es poden emprar macros de descoberta de baix nivell per al nom/valor de l'etiqueta de prototips de trigger.

Les macros següents es poden emprar a les notificacions basades en triggers:

 • Les macros {EVENT.TAGS} i {EVENT.RECOVERY.TAGS} es resoldran en una llista separada per comes d'etiquetes d'esdeveniment o etiquetes d'esdeveniment de recuperació
 • Les macros {EVENT.TAGSJSON} i {EVENT.RECOVERY.TAGSJSON} es resoldran a una matriu JSON que conté una etiqueta d'esdeveniment amb objectes o objectes de recuperació d'etiquetes d'esdeveniment

Les macros següents es poden emprar en plantilla, equip, element i etiquetes d'escenari web:

 • Macros {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.IP}, {HOST.PORT} i {HOST.ID}
 • Macros {INVENTARI.*}
 • Macros d'usuari
 • Les macros de descoberta de baix nivell es poden emprar a les etiquetes de prototip d'elements

Les macros següents es poden emprar a les etiquetes de prototip d'equips:

Extracció de sub-cadenes a etiquetes de triggers

L'extracció de subcadenes s'admet per omplir el nom de l'etiqueta o el valor de l'etiqueta, emprant la funció macro - aplicant l'expressió regular al valor obtingut per {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} o una macro de descoberta de baix nivell. Per exemple:

 {{ITEM.VALUE}.regsub(patró, sortida)}
    {{ITEM.VALUE}.iregsub(patró, sortida)}
    
    {{#LLDMACRO}.regsub(patró, sortida)}
    {{#LLDMACRO}.iregsub(patró, sortida)}

El nom i el valor de l'etiqueta es reduiran a 255 caràcters si la seva longitud supera els 255 un cop es resolgui la macro.

Veieu també: Ús de funcions de macro a macros de descoberta de baix nivell per a les etiquetes d'esdeveniment.

Veient etiquetes d'esdeveniments

El marcatge, si s'estableix, es pot veure amb esdeveniments nous a:

 • MonitoratgeProblemes
 • MonitoratgeProblemesDetalls de l'esdeveniment
 • MonitoratgeTauler de control → Giny Problemes

Només es mostren les tres primeres entrades d'etiquetes. Si hi ha més de tres entrades d'etiquetes, això s'indica amb tres punts. Si passeu el ratolí per sobre d'aquests tres punts, totes les entrades d'etiquetes es veuran en una finestra emergent.

Tingueu en compte que l'ordre en què es mostren les etiquetes es veu afectat pel filtre d'etiquetes i l'opció Prioritat de visualització de l'etiqueta al filtre MonitoratgeProblemes o el giny del tauler de control Problemes.