> Objecte informe

Els següents objectes són relacionats amb l'API report.

Informe

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
reportid string (només lectura) ID de l'informe.
userid
(obligatori)
string ID de l'usuari que ha creat l'informe.
name
(obligatori)
string Nom únic de l'informe.
dashboardid
(obligatori)
string ID del tauler de control en què es basa l'informe.
period integer Període per al qual s'elaborarà l'informe.

Valors possibles:
0 - (per defecte) dia anterior;
1 - setmana anterior;
2 - anterior mes;
3 - any anterior.
cycle enter Programació de repetició del període.

Valors possibles:
0 - (per defecte) diari;
1 - setmanal;
2 - mensual;<br >3 - anual.
start_time integer Hora del dia, en segons, en què es prepararà l'informe per enviar-lo.

Per defecte: 0.
weekdays integer Dies de la setmana per enviar l'informe.

Només es requereix per als informes setmanals.

Els dies de la setmana s'emmagatzemen en forma binària, amb cada bit que representa el dia corresponent de la setmana. Per exemple, 12 és igual a 1100 en binari i vol dir que s'enviaran informes cada dimecres i dijous.

Per defecte: 0.
active_since string A quina data començar.

Valors possibles:
cadena buida - (per defecte) sense especificar (emmagatzemat com a 0);
data específica del format AAAA-MM -DD ​​(emmagatzemat com a marca de temps d'inici del dia (00:00:00)).
active_till string A quina data s'ha d'acabar.

Valors possibles:
cadena buida - (per defecte) sense especificar (emmagatzemat com a 0);
data específica per a YYYY-MM- Format DD (emmagatzemat com a marca de temps del final del dia (23:59:59)).
subject string Assumpte del missatge de l'informe.
message string Informa del text del missatge.
status ingeter Indica si l'informe és actiu o desactivat.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.
description text Descripció de l'informe.
state integer (només lectura) Estat de l'informe.

Valors possibles:
0 - (per defecte) l'informe encara no s'ha processat;
1 - informe generat enviat correctament a tots els destinataris;
2 - no s'ha pogut generar l'informe; "info" conté informació d'error;
3: s'ha generat l'informe, però no s'ha pogut enviar a alguns (o a tots) els destinataris; "info" conté informació d'error.
lastsent timestamp (només lectura) Marca de temps de Unix del darrer informe enviat correctament.
info string (només lectura) Descripció de l'error o informació addicional.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.

Usuaris

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
userid
(obligatori)
string ID de l'usuari a qui enviar l'informe.
access_userid string ID de l'usuari en nom del qual es generarà l'informe.

0 - (per defecte) Genereu un informe per destinatari.
exclude integer Indica si s'ha d'excloure l'usuari de la llista de correu.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Incloure;
1 - Excloure.

Grups d'usuaris

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
usergrpid
(obligatori)
string ID del grup d'usuaris a qui enviar l'informe.
access_userid string ID de l'usuari en nom del qual es generarà l'informe.

0 - (per defecte) Genereu un informe per destinatari.