Table of Contents

7 Funcions d'operador

Totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Algunes notes generals dels paràmetres de la funció:

  • Els paràmetres de funció es separen amb comes
  • S'accepten les expressions com a paràmetres
FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
between (valor,min,max)
Verificar si un valor pertany al rang donat. valor - valor a verificar
min - valor mínim
max - valor màxim
Tipus de valor admesos: enter, coma flotant

Retorna:
1 - dins el rang
0 - qualsevol altre valor

Exemple:
=> between(last(/host/key),1,10)=1 - trigger si el valor és entre 1 i 10.
in (valor,valor1,valor2,...valorN)
Verificar si un valor és igual a o inferior a un dels valors proporcionats. valor - valor a verificar
valor1,valor2,...valorN - valors admesos (els valors de cadena han de tindre cometes dobles)
Tipus de valors admesos: tots

Retorna:
1 - si és igual
0 - si no ho és

El valor es compara amb valors admesos en forma de nombres, si tots aquests valors poden ésser convertits a numèrics; sinó compara les cadenes.

Exemple:
=> in(last(/host/key),5,10)=1 - trigger si el darrer valor és igual a 5 o 10
=> in("text", last(/host/key),last(/host/key,#2))=1 - trigger si "text" és igual a un dels dos darrers valors.