Referència dels mètodes

Aquesta secció proporciona una vista general de les funcions de l'API Zabbix i ens ajuda a trobar les classes i mètodes disponibles.

Monitoratge

L'API Zabbix ens permet accedir a l'historial i altres dades recollides pel monitoratge.

Cluster d'alta disponibilitat

Recupera una llista de nodes de servidors i el seu estat.

API Cluster d'Alta Disponibilitat

Historial

Recupera els valors de l'historial recollits per els processos de monitoratge de Zabbix per presentar-los o tractar-los posteriorment.

API Historial

Tendències

Recupera els valors de tedències calculats per el servidor de Zabbix per presentar-los o tractar-los posteriorment.

API Tendències

Esdeveniments

Recuperar els esdeveniments generats per els triggers, descoberta de xarxa i altres sistemes de Zabbix per una gestió més flexible de les situacions o una integració de les eines de tercers.

API Esdeveniment

Problemes

Recuperar els problemes en funció dels paràmetres donats.

API Problema

Monitoratge dels serveis

Crear una representació jeràrquica de les dades de la infraestructura informàtica (serveis corporatius) monitorats.

API Servei

Acord de nivell de servei (SLA : Service Level Agreement)

Estableix els objectius del nivell de servei (SLO : Service Level Objectives), recupera la informació detallada dels indicadors de nivell de servei (SLI : Service Level Indicators) relatiu al rendiment dels serveis.

API SLA

Tasques

Interactua amb el gestor de tasques del servidor Zabbix, creant tasques i esperant les respostes.

API Tasca

Configuració

L'API Zabbix ens permet gestionar la configuració del nostre sistema de monitoratge.

API Configuració

Equips i grup d'equips

Gestionar els grups d'equips, els equips i tot el que hi ha relacionat, fins i tot les interfícies i les macros d'equips i els períodes de manteniment.

API Equip | API Grup d'equips | API Interfície d'equip | API Macro d'usuari | API Mapa de valors | API Manteniment

Elements

Defineix els elements a monitorar.

API Element

Triggers

Configura els triggers per ésser informats dels problemes del nostre sistema. Gestionar le dependències dels triggers.

API Trigger

Gràfics

Modifica els gràfics o els elements de gràfics separats per una millor presentació de les dades recollides.

API Gràfic | API Element de gràfic

Plantilles

Gestionar les plantilles i associar-les als equips o altres plantiles.

API Plantilla | API Mapa de valors

Exportació i importació

Exportar i importar les dades de configuració de Zabbix per desar la configuració, les migracions o les actualitzacions en cas d'actualitzacions de configuració a llarga escala.

API Configuració

Descoberta de baix nivell

Configurar les regles de descoberta a baix nivell, així com els prototipus d'elements, triggers i els prototipus de gràfics; per monitorar les entitats dinàmiques.

API Regla de descoberta de baix nivell | API Prototip d'element | API Prototip de trigger | API Prototip de gràfic | API Prototip d'equip

Correlació d'esdeveniments

Crear regles personalitzades de correlació d'esdeveniments.

API Correlació

Accions i alertes

Definir les accions i les operacions per informar als usuaris de determinats esdeveniments o executar automàticament comandes a distància. Accediu a les informacions de les alertes generades i dels seus destinataris.

API Acció | API Alerta

Serveis

Gestionar els serveis per el monitoratge del nivell de servei i recuperar informació detallada sobre els SLAs de tots els seus serveis.

API Servei

Taulers

Gestionar els taulers i crear informes planificats basats en aquests taulers.

API Tauler | API Model de tauler | API Informe

Mapes

Configurar mapes per crear representacions dinàmiques de la infraestructura informàtica.

API Mapes

Monitoratge Web

Configurar els escenaris web per monitorar les aplicacions i serveis web.

API escenari Web

Descoberta de xarxa

Gestionar les regles de descoberta a nivell de xarxa per trobar automàticament els nous equips. Obtindre un accés complet a la informació dels serveis i equips descoberts.

API Regla de descoberta | API Verificació de descoberta | API Descoberta d'equips | API Descoberta de serveis

Administració

Amb l'API Zabbix, podem modificar els paràmetres d'administració del nostre sistema de monitoratge.

Usuaris

Afegir usuaris que tindran accés a Zabbix, assignar-los a grups d'usuaris o donar permisos. Fer rols per gestió granular dels drets d'usuaris. Veure els canvis de configuració fets per cada usuari. Configurar els tipus de suport i diverses maneres en que els usuaris rebran les alertes.

API Usuari | API Grup d'usuaris | API Rols dels usuaris | API Tipus de suport | API Registre d'auditoria

General

Modificar opcions de configuració global.

API Enregistrement automàtic | API Mapa d'icones | API Imatge | API Usuari de macro | API Regles | API Manteniment

Expressions regulars

Gestionar les expressions regulars globals.

API Expressions regulars

Proxys

Gestionar els proxys emprats a la configuració de monitoratge distribuït.

API Proxy

Autenticació

Modificar les opcions de configuració de l'autenticació.

API Autenticació

Tokens d'API

Gestionar els tokens d'autenticació.

API Token

Scripts

Configurar i executar scripts per ajudar-nos amb les tasques quotidianes.

API Script

Informació de l'API

Recuperar la versió de l'API Zabbix per tal que l'aplicació pugui emprar funcionalitats específiques a la versió.

API info API