1 Format de clé clau d'element

El format de clau d'element, inclosos els paràmetres clau, han de seguir unes regles de sintaxi. Les il·lustracions següents mostren la sintaxi admesa. Els elements i caràcters permesos a cada punt es poden determinar seguint les sagetes - si un bloc es pot assolir seguint la línia, és autoritat; cas que no, no és autoritzat.

Per construir una clau d'element vàlida, comencem per especificar el nom de la clau, i després tenim opció de tindre-hi paràmetres o no - com il·lustren les dues línies que es poden seguir.

Nom de la clau

El nom de la clau té una limitació de caràcters permesos, que es segueixen els uns als altres. Els caràcters permesos són:

0-9a-zA-Z_-.

Que vol dir:

  • tots les nombres ;
  • totes les lletres minúscules;
  • totes les lletres majúscules;
  • guió baix;
  • guió;
  • punt.

Paràmetres de les claus

Una clau d'element pot tindre diversos paràmetres, separats per comes.

Cada paràmetre de clau pot ésser una cadena entre cometes, una cadena sense cometes o una taula.

El paràmetre es pot deixar buit, emprant el valor per defecte. En aquest cas, el nombre adequat de comes s'ha d'ajustar si s'especifiquen altres paràmetres. Per exemple, la clau d'element icmpping[,,200,,500] especifica que l'interval entre pings individuals és de 200 mil·lisegons, amb un timeout de 500 mil·lisegons, i tots els altres paràmetres es deixen amb els seus valors per defecte.

Es poden incloure macros als paràmetres. Aquestes poden ser macros d'usuari o algunes de les macros integrades. Per veure concretament quines macros integrades s'admeten als paràmetres clau de l'element, cerqueu a la pàgina de Macros admeses "paràmetres clau de l'element".

Paràmetre - cadena entre cometes

Si el paràmetre clau és una cadena entre cometes, es permet qualsevol caràcter Unicode.

Si la cadena de paràmetres clau conté comes, aquest paràmetre ha d'ésser citat.

Si la cadena de paràmetres clau conté cometes, aquest paràmetre s'ha d'especificar i cada cometa que forma part del paràmetre s'ha d'escapar amb un caràcter de barra invertida (\).

Per posar entre cometes els paràmetres clau d'un element, empreu només les cometes dobles. Les cometes simples no s'admeten pas.

Paràmetre - cadena sense cometes

Si el paràmetre clau és una cadena sense cometes, es permet qualsevol caràcter Unicode excepte la coma i el claudàtor dret (]). El paràmetre sense cometes no pot començar amb el claudàtor esquerre ([).

Paràmetre - matriu

Si el paràmetre clau és una matriu, es torna a tancar entre claudàtors, on els paràmetres individuals són alineats amb les regles i la sintaxi per especificar diversos paràmetres.

Les matrius de paràmetres de diversos nivells, com ara [a,[b,[c,d]],e], no es permeten.