21 Equips principals

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Equips principals als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels fields del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Equips principals, consulteu els requisits dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny d'Equips principals.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes d'equips (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Cal el paràmetre Nom de l'etiqueta si es configura Etiquetes.| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix
5 - No existeix.

Cal el paràmetre Operator si es configura Etiquetes.| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Cal el paràmetre Valor de l'etiqueta si es configura Etiquetes.| |Columnes (veieu més avall)|<|<|<|<| |Ordre|<|0|ordre|2 - (per defecte) N superior;
3 - N. inferior| |Ordre de columnes|<|0|columna|Valor numèric de la columna de les columnes configurades.| |Recompte d'equips|<|0|recompte|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 10.|

Columnes

Les columnes tenen paràmetres comuns i paràmetres addicionals en funció de la configuració del paràmetre Data.

Per a tots els paràmetres relacionats amb les columnes, el nombre del nom de la propietat (p. ex. columns.name.0) fa referència a una columna per a la qual és configurat el paràmetre.

Els paràmetres següents són compatibles amb totes les columnes.

Paràmetre tipus nom valor
Nom 1 columns.nom.0 Qualsevol valor de cadena.
Data
(obligatori)
0 columns.data.0 1 - Valor de l'element;
2 - Nom de l'equip;
3 - Text.
Color base
(obligatori)
1 columns.base_color.0 Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).
Valor de l'element

Els paràmetres següents són compatibles si Data s'estableix a "Valor de l'element".

El primer nombre del nom de propietat Llindars (p. ex. columnsthresholds.color.0.0) fa referència a la columna per a la qual es configuren els llindars, mentre que el segon nombre fa referència al lloc llindar en una llista, ordenada en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix (p. ex., "threshold.threshold.0":"5""threshold.threshold.0":"1"; "threshold.threshold.1":"1""threshold.threshold. 1": "5").

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Element|<|1 |columns.item.0|Nom d'element vàlid.| |Desplaçament de temps
(obligatori)|<|1|columns.timeshift.0|Valor numèric o de cadena de temps vàlid (p. ex., 3600 o 1h).
Podeu emprar sufixos de temps. Es permeten valors negatius.| |Funció d'agregació|<|0|columns.aggregate_function.0|0 - (per defecte) cap;
1 - mín;
2 - màxim;
3 - mitjana;
4 - recompte;
5 - suma;
6 - primer;
7 - darrer.| |Interval d'agregació|<|1|columns.aggregate_interval.0|Cadena de temps vàlida (per exemple, 3600, 1h, etc.).
Podeu emprar sufixos de temps.

El paràmetre Interval d'agregació no és pas disponible si la funció d'agregació és establerta a cap.

Per defecte: 1h.| |Vista|<|0|columns.display.0|1 - (per defecte) Tal com és;
2 - Barra;
3 - Indicadors.| |Min|<|1|columns.min.0|Qualsevol valor numèric.

El paràmetre Min no és disponible si Vista s'estableix a "Tal com és".| |Max|<|1|columns.max.0|Qualsevol valor numèric.

El paràmetre Max no és disponible si Vista és establert a "Tal com és".| |Dades de l'historial|<|0|columns.history.0|1 - (per defecte) Automàtic;
2 - Historial;
3 - Tendències.| |Llindars|<|<|<|<| |<|Color|1|columnsthresholds.color.0.0|Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Per defecte: "" (buida).| |^|Llindar|1|columnsthresholds.threshold.0.0|Qualsevol valor de cadena.|

Text

Els paràmetres següents s'admeten si Data s'ha establert a "Text".

Paràmetre tipus nom valor
Text 1 columns.text.0 Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {INVENTORY.*}.

El paràmtre Text és obligatori si Data és establert a "Text".

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Equips top. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurant el giny d'Equips principals

Configura un giny d'Equips principals que ensenya els equips principals sobre ús de CPU del grup d'equips "4". A més, configura les columnes següents: "Nom d'equip", "Ús", "1m avg", "5m avg", "15m avg", "Processos".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "tophosts",
                "name": "Top hosts",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.0",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.0",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.1",
                    "value": "Utilization"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.1",
                    "value": "4CAF50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.1",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.1",
                    "value": "CPU utilization"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.display.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.min.1",
                    "value": "0"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.max.1",
                    "value": "100"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.0",
                    "value": "FFFF00"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.0",
                    "value": "50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.1",
                    "value": "FF8000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.1",
                    "value": "80"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.2",
                    "value": "FF4000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.2",
                    "value": "90"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.2",
                    "value": "1m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.2",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.2",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.2",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.2",
                    "value": "Load average (1m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.3",
                    "value": "5m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.3",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.3",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.3",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.3",
                    "value": "Load average (5m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.4",
                    "value": "15m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.4",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.4",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.4",
                    "value": "Load average (15m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.5",
                    "value": "Processes"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.5",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.5",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.5",
                    "value": "Number of processes"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "column",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també