5 Rols d'usuari

Vista general

A la secció Administració → Rols d'usuari, es mantenen els rols que es poden assignar als usuaris del sistema i els permisos específics per a cada funció.

Rols d'usuari per defecte

Per defecte, Zabbix es configura amb quatre rols d'usuari, que tenen el següent conjunt predefinit de permisos:

  • Rol d'administrador
  • Rol de convidat
  • Rol de superadministrador
  • Rol d'usuari

Es mostra la llista de tots els usuaris assignats al rol respectiu. Els usuaris deshabilitats es marquen en vermell.

El rol de superadministrador per defecte no es pot modificar ni suprimir, doncs com a mínim ha d'existir un usuari superadministrador amb privilegis il·limitats.

Els usuaris de Zabbix amb el tipus Superadministradors i els permisos adequats poden modificar o esborrar els rols existents o crear nous rols personalitzats.

Per crear un rol nou, feu clic al botó Crear un rol d'usuari a la cantonada superior dreta. Per actualitzar un rol existent, feu clic al nom del rol per obrir el formulari de configuració.

Les opcions de permisos disponibles juntament amb els conjunts de permisos predeterminats dels rols d'usuari es descriuen tot seguit.

| | | | | | |

|-|-----------|-------------------------------------- --|----|----|----|----| |Paràmetre|<|Descripció|Rols d'usuari predeterminats|<|<|<| | |<|<|Rol de superadministrador|Rol d'administrador|Rol d'usuari|Rol de convidat| |Tipus d'usuari|<|El tipus d'usuari seleccionat determina la llista de permisos disponibles.
En seleccionar un tipus d'usuari, tots els permisos disponibles per a aquest tipus d'usuari s'atorguen de manera predeterminada.
Desmarqueu les caselles de selecció per revocar determinats permisos. per al rol d'usuari.
Les caselles de selecció dels permisos no disponibles per a aquest tipus d'usuari estan atenuades.|Super administrador|Administrador|Usuari|Usuari| |Accés als elements de la IU|<|<|<|<|<|<| |Vigilància|<|<|<|<|<|<| | |Tauler|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú de Monitoratge i pàgines subjacents.|Sí|Sí|Sí|Sí| ||Problemes|||||| ||Equips|||||| |^|Darreres dades|||||^| ||Mapes|||||| ||Descoberta||||No|No| |Serveis|<|<|<|<|<|<| | |Serveis|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú Serveis i pàgines subjacents.|Sí|Sí|Sí|Sí| |^|Accions de servei|||^|No|No| ||SLA|||||| |^|Informe SLA|||^|Sí|Sí| |Inventari|<|<|<|<|<|<| | Vista general|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú d'Inventari i pàgines subjacents.|Sí|Sí|Sí|Sí| ||Equips|||||| |Informes|<|<|<|<|<|<| | |Informació del sistema|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú Informes i pàgines subjacents.|Sí|No|No|No| |^|Informe de disponibilitat|||Sí|Sí|Sí| |^|Activa els 100 primers|||||^| ||Auditoria||^|No|No|No| |^|Registre d'accions|||||^| ||Notificacions|||Sí||^| |^|Informes programats|||||^| |Configuració|<|<|<|<|<|<| | |Grups d'equips|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú Configuració i pàgines subjacents.|Sí|Sí|No|No| ||Plantilles|||||| ||Equips|||||| ||Manteniment|||||| ||Accions|||||| |^|Correlació d'esdeveniments|||No||| ||Descoberta|||Sí||^| |Administració|<|<|<|<|<|<| | |General|Activar/desactivar l'accés a una secció específica del menú Administració i pàgines subjacents.|Sí|No|No|No| ||Proxies|||||| ||Autenticació|||||| |^|Grups d'usuaris|||||^| |^|Rols d'usuari|||||^| ||Usuaris|||||| |^|Tipus de mitjans|||||^| ||Guions|||||| ||Cua|||||| |Accés per defecte als nous elements de la IU|<|Activar/desactivar l'accés als elements de la IU personalitzats. Els mòduls, si n'hi ha, es mostraran a continuació.|Sí|Sí|Sí|Sí| |Accés als serveis|<|<|<|<|<|<| | |Accés de lectura i escriptura als serveis|Trieu l'accés de lectura i escriptura als serveis:
Cap - cap accés
Tots - l'accés a tots els serveis és de lectura i escriptura
Llista de serveis - trieu serveis per a l'accés de lectura i escriptura

L'accés de lectura i escriptura, si es concedeix, té prioritat sobre la configuració d'accés només de lectura i és heretat dinàmicament pels serveis secundaris.|Tots|Tots |Cap|Cap| |^|Accés de lectura i escriptura als serveis amb etiqueta|Especifiqueu el nom de l'etiqueta i, opcionalment, el valor per concedir, addicionalment, accés de lectura i escriptura als serveis que coincideixin amb l'etiqueta.
Aquesta opció està disponible si es tria "Llistat de serveis" a Paràmetre d'accés de lectura i escriptura als serveis.
L'accés de lectura i escriptura, si es concedeix, té prioritat sobre la configuració d'accés només de lectura i és heretat dinàmicament pels serveis secundaris.||||| |^|Accés de només lectura als serveis|Trieu l'accés només de lectura als serveis:
Cap - no hi ha accés en absolut
Tots - l'accés a tots els serveis és només de lectura<br >Llista de serveis - trieu serveis per a l'accés només de lectura

L'accés només de lectura no té prioritat sobre l'accés de lectura i escriptura i és heretat dinàmicament pels serveis secundaris.||| Tots|Tots| |^|Accés de només lectura als serveis amb etiqueta|Especifiqueu el nom de l'etiqueta i, opcionalment, el valor per concedir, addicionalment, accés de només lectura als serveis que coincideixin amb l'etiqueta.
Aquesta opció està disponible si es tria "Llista de serveis" a Paràmetre d'accés només de lectura als serveis.
L'accés només de lectura no té prioritat sobre l'accés de lectura i escriptura i és heretat dinàmicament pels serveis secundaris.||||| |Accés als mòduls|<|<|<|<|<|<| ||<Nom del mòdul>|Permetre/denegar l'accés a un mòdul específic. En aquesta secció només es mostren els mòduls habilitats. No és possible concedir o restringir l'accés a un mòdul que actualment està desactivat.|Sí|Sí|Sí|Sí| |^|Accés per defecte als mòduls nous|Activar/desactivar l'accés als mòduls que es poden afegir en el futur.||||| |Accés a l'API|<|<|<|<|<|<| | |Activat|Activar/desactivar l'accés a l'API.|Sí|Sí|Sí|No| |^|Mètodes API|Seleccioneu Permetre llista per permetre només els mètodes API especificats o Denegar llista per restringir només els mètodes API especificats.

Al camp de cerca, comenceu a escriure el nom del mètode i, a continuació, seleccioneu el mètode de la llista d'emplenament automàtic.
També podeu prémer el botó Seleccionar i seleccionar mètodes de la llista completa disponible per a aquest tipus d'usuari. Tingueu en compte que si determinades accions del bloc Accés a les accions no estan marcades, els usuaris no podran emprar els mètodes de l'API relacionats amb aquesta acció.

S'admeten els comodins. Exemples: tauler de control.* (tots els mètodes del servei de l'API 'tauler de control') * (qualsevol mètode), *.export' (mètodes amb el nom '.export' de tots els serveis de l'API).
<br >Si no s'ha especificat cap mètode, s'ignorarà la regla de llista Permetre/Denegar.|^|^|^|^| |**Accés a les accions**|<|<|<|<|<|<| | |Crear i editar taulers de control|Si desactiveu aquesta casella de selecció també es revocaran els drets per emprar els mètodes API
.create,.updatei.deleteper als elements corresponents.|Sí|Sí|Sí|No| |^|Crear i editar mapes|^|^|^|^|^| |^|Crear i editar manteniment|^|^|^|No|^| |^|Afegeix comentaris de problemes|Si s'esborra aquesta casella de selecció també es revocaran els drets per dur a terme l'acció corresponent mitjançant el mètode de l'APIevent.acknowledge.|^|^|Sí|^| |^|Canvia la gravetat|^|^|^|^|^| |^|Reconeix els problemes|^|^|^|^|^| |^|Tancar els problemes|^|^|^|^|^| |^|Executar scripts|Si desactiveu aquesta casella de selecció també es revocaran els drets per emprar el mètode APIscript.execute.|^|^|^|^| |^|Gestiona els testimonis de l'API|Si desactiveu aquesta casella de selecció també es revocaran els drets d'emprar tots els mètodes de l'APItoken.||||| |^|Gestiona els informes programats|Si esborra aquesta casella de selecció també es revocaran els drets d'emprar tots els mètodes de l'API "informe".|||No|^| |^|Gestiona SLA|Activa/desactiva els drets per gestionar SLA.||||| |^|Accés per defecte a accions noves|Activar/desactivar l'accés a accions noves.|||Sí|^|

Notes:

  • Cada usuari només pot tindre un rol assignat.
  • Si un element és restringit, els usuaris no hi podran accedir ni introduint una URL directa a aquest element al navegador.
  • Els usuaris del tipus Usuari o Administrador no poden canviar la configuració del seu propi rol.
  • Els usuaris del tipus Super administrador poden modificar la configuració de la seva pròpia funció (no disponible per al rol de superadministrador per defecte), però no el tipus d'usuari.
  • Els usuaris de tots els nivells no poden canviar el seu propi tipus d'usuari.

Veieu també: