trigger.get

Descripció

integer/array trigger.get(object parameters)

El mètode permet recuperar triggers segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
triggerids string/array Retorna només triggers amb els identificadors donats.
groupids string/array Retorna només triggers que pertanyen als equips dels grups d'equips donats.
templateids string/array Retorna només triggers que pertanyen a les plantilles donades.
hostids string/array Retorna només triggers que pertanyen als equips donats.
itemids string/array Retorna només triggers que contenen els elements donats.
functions string/array Retorna només triggers que empren les funcions donades.

Consulteu la pàgina funcions de triggers admeses per obtindre una llista de funcions admeses.
group string Retorna només triggers que pertanyen als equips del grup d'equips amb el nom donat.
host string Retorna només triggers pertanyents a l'equip amb el nom tècnic donat.
inherited boolean Si es defineix com a true, només retorna triggers heretats d'una plantilla.
template boolean Si s'estableix a true, només retorna triggers que pertanyen a plantilles.
dependent boolean Si s'estableix a true, només retorna triggers que tenen dependències. Si s'estableix a fals', només retorna triggers que no tenen dependències.| |monitored|flag|Retorna només triggers activats que pertanyen als equips monitorats i que només contenen elements activats.| |active|flag|Retorna només triggers activats que pertanyen als equips monitorats.| |maintenance|boolean|Si s'estableix atrue, només retorna triggers activats que pertanyen als equips en manteniment.| |withUnacknowledgedEvents|flag|Retorna només triggers que tenen esdeveniments no reconeguts.| |withAcknowledgedEvents|flag|Retorna només triggers amb tots els esdeveniments reconeguts.| |withLastEventUnacknowledged|flag|Retorna només triggers amb el darrer esdeveniment no reconegut.| |skipDependent|flag|Omet els triggers en un estat problemàtic que depenen d'altres triggers. Tingueu en compte que altres triggers s'ignoren si són desactivats, tenen elements desactivats o tenen equips d'elements desactivats.| |lastChangeSince|timestamp|Retorna només els triggers que han canviat d'estat després del temps d'espera.| |lastChangeTill|timestamp|Retorna només els triggers que han canviat d'estat abans de l'hora especificada.| |només\_true|flag|Retorna només els triggers que han tingut un problema recentment.| |min\_severity|enteger|Retorna només triggers amb una gravetat superior o igual a la gravetat donada.| |evaltype|integer|Regles per a la cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |tags|array of objects|Retorna només triggers amb les etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca per etiqueta distingeix entre majúscules i minúscules o no distingeix entre majúscules i minúscules en funció del valor de l'operador.
Format:
[{"tag": "<etiqueta>", "valor": "< valor>", "operador". ": "<operador>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els triggers.

Tipus d'operadors possibles:
0 - (per defecte) És com;
1 - Igual;
2 - No és com;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.| |expandComment|flag|Amplieu les macros a la descripció del trigger.| |expandDescription|flag|Amplieu les macros al nom del trigger.| |expandExpression|flag|Amplieu macros i funcions a l'expressió del trigger.| |selectGroups|query|Retorna els grups d'equips als quals pertany el trigger a la propietat [grups](/manual/api/reference/hostgroup/object).| |selectHosts|query|Retorna els equips als quals pertany el trigger a la propietat [equips](/manual/api/reference/host/object).| |selectItems|query|Retorna els elements continguts al trigger a la propietat [elements](/manual/api/reference/item/object).| |selectFunctions|query|Retorna les funcions emprades al trigger a la propietat
functions.

Els objectes de funció representen les funcions emprades a l'expressió trigger i tenen les propietats següents:
functionid- *(string)* ID de la funció;
itemid- *(string)* ID de l'element emprat a la funció;
function- *(string)* nom de la funció;
paràmetre- *(string)* paràmetre passat a la funció. El paràmetre de consulta es substitueix pel símbol$a la cadena retornada.| |selectDependencies|query|Retorna els triggers dels quals depèn el trigger a la propietatdependencies.| |selectDiscoveryRule|query|Retorna la [regla de descobriment de baix nivell](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) que ha creat el trigger.| |selectLastEvent|query|Retorna el darrer esdeveniment de trigger significatiu a la propietat [lastEvent](/manual/api/reference/event/objecte).| |selectTags|query|Retorna les etiquetes de trigger a la propietat [etiquetes](/manual/api/reference/trigger/object#Trigger_tag).| |selectTriggerDiscovery|query|Retorna l'objecte de descoberta del trigger a la propietattriggerDiscovery. Els objectes de descobriment del trigger emllaçen el trigger a un prototip de trigger a partir del qual s'ha creat.

Té les propietats següents:
parent_triggerid-(cadena)ID del prototip de trigger des del qual s'ha creat el trigger.| |filter|object|Només retorna resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Accepta una matriu on les claus són noms de propietat i els valors són un valor únic o una matriu de valors per comparar.< br>\\\\Admet filtres addicionals:
host- nom tècnic de l'equip al qual pertany el trigger;
hostid- ID de l'equip al qual pertany el trigger.| |limitSelects|integer|Limita el nombre de registres retornats per les subconsultes.

S'aplica a les subseleccions següents:
selectHosts: els resultats s'ordenaran perhost.| |sortfield|string/array|[Ordena](/fr/manual/api/reference_commentary#Common_parameters_of_the_get_method) el resultat per les propietats donades.

Valors possibles:
triggerid,description,status,priority,lastchangeihostname.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodesget`, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

recuperar informació per ID de trigger

Recuperar tota la informació i les funcions que empra el trigger "14062".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.get",
      "params": {
        "triggerids": "14062",
        "output": "extend",
        "selectFunctions": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "triggerid": "14062",
          "expression": "{13513}<10m",
          "description": "{HOST.NAME} has been restarted (uptime < 10m)",
          "url": "",
          "status": "0",
          "value": "0",
          "priority": "2",
          "lastchange": "0",
          "comments": "The host uptime is less than 10 minutes",
          "error": "",
          "templateid": "10016",
          "type": "0",
          "state": "0",
          "flags": "0",
          "recovery_mode": "0",
          "recovery_expression": "",
          "correlation_mode": "0",
          "correlation_tag": "",
          "manual_close": "0",
          "opdata": "",
          "functions": [
            {
              "functionid": "13513",
              "itemid": "24350",
              "triggerid": "14062",
              "parameter": "$",
              "function": "last"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar els triggers amb estat problemàtic

Recuperar l'ID, nom i gravetat de tots els triggers en estat problemàtic, i ordenar-los per gravetat en ordre decreixent.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.get",
      "params": {
        "output": [
          "triggerid",
          "description",
          "priority"
        ],
        "filter": {
          "value": 1
        },
        "sortfield": "priority",
        "sortorder": "DESC"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "triggerid": "13907",
          "description": "Zabbix self-monitoring processes < 100% busy",
          "priority": "4"
        },
        {
          "triggerid": "13824",
          "description": "Zabbix discoverer processes more than 75% busy",
          "priority": "3"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar un trigger específic amb etiquetes

Recuperar un trigger específic amb etiquetes.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "trigger.get",
      "params": {
        "output": [
          "triggerid",
          "description"
        ],
        "selectTags": "extend",
        "triggerids": [
          "17578"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "triggerid": "17370",
          "description": "Service status",
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "value": "{{ITEM.VALUE}.regsub(\"Service (.*) has stopped\", \"\\1\")}"
            },
            {
              "tag": "error",
              "value": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTrigger::get() in ui/include/classes/api/services/CTrigger.php.