> Objecte de correlació

Els següents objectes són relacionats amb l'API correlation.

Correlació

L'objecte de correlació té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
correlationid cadena (només lectura) ID de la correlació.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per opcions d'actualització
name
(obligatori)
cadena Nom de la correlació.

Comportament de la propietat:
- obligatori per opcions de creació
description cadena Descripció de la correlació.
status cadena Diu si la correlació és activa o desactivada.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.

Operació de correlació

L'objecte d'operació de correlació defineix una operació que es durà a terme quan la correlació s'executi. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
type enter Tipus d'operació.

Valors possibles:
0 - tancar esdeveniments antics;
1 - tancar un nou esdeveniment.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Filtre de correlació

L'objecte de filtre de correlació defineix el conjunt de condicions que s'han de complir per dur a terme les operacions de correlacions configurades. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
evaltype enter Mètode d'avaluació de la condició del filtre.

Valors acceptats:
0 - i/o;
1 - i;
2 - o;
3 - expressió a mida.

Comportament de la propietat:
- obligatori
conditions taula Conjunt de condicions de filtre a emprar per filtrar els resultats.

Comportament de la propietat:
- obligatori
eval_formula cadena (només lectura) Expressió generada que s'emprarà per avaluar les condicions de filtrat. L'expressió conté els ID que referencien les condicions de filtrat específiques per la seva formulaid. El valor d'eval_formula equival al valor de formula per als filtres amb expressions a mida.

Comportament de la propietat:
- només lectura
formula cadena Expressió definida per l'usuari a emprar per avaluar les condicions dels filtres amb una expressió personalitzada. L'expressió ha de contindre els IDs que referencien les condicions de filtrat específiques per a la seva formulaid. Els IDs emprats a l'expressió han de correspondre als definits per les condicions de filtrat: cap condició no pot pas restar sense ús o omesa.

Comportament de la propietat:
- obligatori si evaltype s'ha establert a "expressió personalitzada"

Condició del filtre de correlació

L'objecte de condició de filtre de correlació defineix una condició específica que s'ha de verificar abans d'executar les operacions de correlació.

Propietat Tipus Descripció
type integer Tipus de condició.

Valors possibles:
0 - tag d'esdeveniment antic;
1 - tag d'esdeveniment nou;
2 - nou esdeveniment de grup d'equips;
3 - parell de tag d'esdeveniment;
4 - valor antic de tag d'esdeveniment;
5 - valor nou de tag d'esdeveniment.

Comportament de la propietat:
- obligatori
tag string Etiqueta d'esdeveniment (antic o nou).

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "etiqueta d'esdeveniment antic", "etiqueta d'esdeveninemt nou", "valor d'etiqueta d'esdeveniment antic" o "valor d'etiqueta d'esdeveniment nou"
groupid string ID del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "parella d'etiquetes d'esdeveniment"
oldtag string Tag d'esdeveniment antic.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "parella d'etiquetes d'esdeveniment"
newtag string Tag d'esdeveniment nou.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "parella d'etiquetes d'esdeveniment"
value string Valor de tag d'esdeveniment (antic o nou).

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "valor d'etiqueta d'esdeveniment antic" o "valor d'etiqueta d'esdeveniment nou"
formulaid string ID únic arbitrari emprat per referenciar la condició a partir d'una expressió personalitzada. No pot pas contindre lletres majúscules. L'ID ha d'ésser definit per l'usuari quan es modifiquin les condicions de filtrat, però haurà de generar-se de nou quan hi hagi una petició posterior.
operator integer Operador de condició.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "nou esdeveniment de grup d'equips", "valor d'etiqueta d'esdeveniment antic" o "valor d'etiqueta d'esdeveniment nou"

Per entendre millor com fer anar els filtres amb diferents tipus d'expressions, veieu els exemples a les pàgines dels mètodes correlation.get i correlation.create.

Les operacions i valors següents són suportats per cada tipus de condició.

Condició Nom de condició Operadors suportats Valor esperat
2 Grup d'equips =, <> ID del grup d'equips.
4 Valor de tag d'esdeveniment antic =, <>, like, not like string
5 Valor de tag d'esdeveniment nou =, <>, like, not like string