You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Vista general de les dades

Aquest giny és obsolet i s'eliminarà a la propera versió principal. Penseu en emprar el giny Equips principals.

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Vista general de dades als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels `camps' del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Vista general de dades, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny Vista general de dades.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |Mostra els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Ubicació de l'equip|<|0|estil|0 - (per defecte) Esquerra;
1 - Amunt.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Vista general de dades. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar un giny de Vista general de dades

Configura un giny Vista general de dades que ensenya la informació de l'equip "10084" i només per elements on el nom d'etiqueta "component" contingui el valor "cpu". A més, ensenyarà la informació amb l'equip a dalt de tot.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "dataover",
                "name": "Data overview",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 3,
                    "name": "hostids.0",
                    "value": 10084
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.tag",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.0.operator",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.value",
                    "value": "cpu"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "style",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també