21 Equips top

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Equips principals als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Equips principals, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Equips Top.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|ID d'equip.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Etiquetes d'equips (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si es són configurant Etiquetes| |Columnes (veieu més avall)|<|<|<|<| |Ordre|<|0|ordre|2 - (per defecte) N superior;
3 - N. inferior| |Columna d'ordre|<|0|columna|Valor numèric de la columna de les columnes configurades.| |Recompte d'equips|<|0|recompte|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 10.|

Columnes

Les columnes tenen paràmetres comuns i paràmetres addicionals en funció de la configuració del paràmetre Data.

Per a tots els paràmetres relacionats amb les columnes, el nombre del nom de la propietat (p. ex. columns.name.0) fa referència a una columna per a la qual és configurat el paràmetre.

Els paràmetres següents són compatibles amb totes les columnes.

Paràmetre tipus nom valor
Nom 1 columns.nom.0 Qualsevol valor de cadena.
Data 0 columns.data.0 1 - Valor de l'element;
2 - Nom de l'equip;
3 - Text.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Color base 1 columns.base_color.0 Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Valor de l'element

Els paràmetres següents són compatibles si Data s'estableix en "Valor de l'element".

El primer nombre del nom de propietat Llindars (p. ex. columnsthresholds.color.0.0) fa referència a la columna per a la qual es configuren els llindars, mentre que el segon nombre fa referència al lloc llindar en una llista, ordenada en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix (p.ex., "threshold.threshold.0":"5""threshold.threshold.0":"1"; "threshold.threshold.1":"1""threshold.threshold.1": "5").

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Element|<|1 |columns.item.0|Nom d'element vàlid.| |Desplaçament de temps|<|1|columns.timeshift.0|Valor numèric o de cadena de temps vàlid (p. ex., 3600 o 1h).
Podeu emprar sufixos de temps. Es permeten valors negatius.

Comportament del paràmetre:
- obligatori| |Funció d'agregació|<|0|columns.aggregate_function.0|0 - (per defecte) cap;
1 - mín;
2 - màxim;
3 - mitjana;
4 - recompte;
5 - suma;
6 - primer;
7 - darrer.| |Interval d'agregació|<|1|columns.aggregate_interval.0|Cadena de temps vàlida (per exemple, 3600, 1h, etc.).
Podeu emprar sufixos de temps.

El paràmetre Interval d'agregació no és disponible si la funció d'agregació s'ha establert a cap.

Per defecte: 1h.| |Visualització|<|0|columns.display.0|1 - (per defecte) Tal com és;
2 - Barra;
3 - Indicadors.| |Min|<|1|columns.min.0|Qualsevol valor numèric.

El paràmetre Min no és disponible si Visualització s'estableix a "Tal com és".| |Max|<|1|columns.max.0|Qualsevol valor numèric.

El paràmetre Max no és disponible si Display s'estableix a "Tal com està".| |Llocs decimals|<|0|columns.decimal_places.0|Els valors vàlids oscil·len entre 0 i 10.

Per defecte: 2.| |Dades de l'historial|<|0|columns.history.0|1 - (per defecte) Automàtic;
2 - Historial;
3 - Tendències.| |Llindars|<|<|<|<| |<|Color|1|columnsthresholds.color.0.0|Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Per defecte: "" (buit).| |^|Llindar|1|columnsthresholds.threshold.0.0|Qualsevol valor de cadena.|

Text

Els paràmetres següents s'admeten si Data s'ha establert a "Text".

Paràmetre tipus nom valor
Text 1 columns.text.0 Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {INVENTORY.*}.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si Data és establert a "Text"

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Equips top. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny d'Equips principals

Configurar un giny d'Equips principals que ensenya els principals equips per ús de CPU del grup d'equips "4". A més, configura les següents columnes a mida: "Nom d'equip", "Ús de CPU, en %", "1m avg", "5m avg", "15m avg", "Processos".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "tophosts",
                "name": "Top hosts",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.0",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.0",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.0",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.1",
                    "value": "CPU utilization in %"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.1",
                    "value": "4CAF50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.1",
                    "value": "CPU utilization"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.1",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.display.1",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.min.1",
                    "value": "0"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.max.1",
                    "value": "100"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.0",
                    "value": "FFFF00"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.0",
                    "value": "50"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.1",
                    "value": "FF8000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.1",
                    "value": "80"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.color.1.2",
                    "value": "FF4000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columnsthresholds.threshold.1.2",
                    "value": "90"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.2",
                    "value": "1m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.2",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.2",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.2",
                    "value": "Load average (1m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.2",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.3",
                    "value": "5m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.3",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.3",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.3",
                    "value": "Load average (5m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.3",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.4",
                    "value": "15m avg"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.4",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.4",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.4",
                    "value": "Load average (15m avg)"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.4",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.name.5",
                    "value": "Processes"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.data.5",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.base_color.5",
                    "value": "FFFFFF"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.item.5",
                    "value": "Number of processes"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "columns.timeshift.5",
                    "value": ""
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "columns.decimal_places.5",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "column",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també